Det er med vantro jeg leser at et flertall bestående av H, Frp og Sp 22. mars har besluttet å utsette etablering av fortau i Sverdstadveien «til ny skolestruktur for området er avklart». I realiteten betyr dette at dere skrinlegger et viktig trafikksikkerhetstiltak for hundrevis av skolebarn og elever, på ubestemt tid. Med dette velger dere å ignorere administrasjonens faglige baserte innstilling og gjentatte anmodninger fra nærmiljøet om å gjøre noe med trafikksikkerheten i området.

Bratt, trang og snirklete

For dem som ikke har fulgt saken er det snakk om å anlegge fortau langs Sverdstadveien for å sikre skoleveien til elever på Sande barneskole og Breidablikk ungdomsskole, og ellers trygge ferdselen for myke trafikanter i området. Sverdstadveien er delvis bratt, delvis trang og snirklete og har et uoversiktlig og kaotisk femarmet veikryss rett ved Sande skoles droppsone. I tillegg fortettes området i høyt tempo, og det er behov for trafikale tiltak for å fremme målet om at økning i mobilitet skal tas bilfritt.

Saken har vært i kommunens reguleringsplaner i årevis, det har vært avholdt dialogmøter og høringsrunder, det er avsatt budsjettmidler og kommunedirektørens klare anbefaling er at fortau bygges.

H/Frp/Sp setter beinkrok for saken

Da en grundig utredet sak omsider kom til politisk behandling, setter altså H, Frp og Sp beinkrok for saken med henvisning til en omstridt skolestruktur som ligger et ukjent antall år frem i tid. Å knytte et konstant og akutt behov for økt trafikksikkerhet for barneskolebarn i området til luftige planer om fremtidig skolestruktur, er direkte useriøst fra et styringsparti som Høyre. At Høyre, som i alle andre sammenhenger høylytt krever effektivisering i offentlig sektor, inngår i flertallet som nå grøftlegger mange års arbeid i kommunen og mye tid brukt av engasjerte og interessert parter i saken, er et komisk paradoks.

Uhørt av Peeters

Varamedlem til utvalget, Johnny Peeters (H), siteres i SB på at «Jeg bor rett i nærheten, og bruker veien ofte. Her er det ikke mye trafikk, bortsett fra når det er begravelser i Orelund kapell».

At folkevalgte bruker anekdotiske bevis i stedet for objektive fakta i sin argumentasjon, er en uting som jeg ikke skal gå nærmere inn på her. Men at Peeters, som ifølge offentlige opplysninger bor i Nedre Movei og arbeider i sentrum, har lagt ruten om Sverdstadveien, forsert venstre side oppover mens han sneies av biler langt over fartsgrensen, og deretter observert kaoset som hver morgen og ettermiddag råder i det femarmede krysset Sverdstadveien-Breidablikkveien-Trudvangveien-Einerveien, har jeg ingen tro på.

Se så for deg at du ikke er en voksen person med fullt utviklede kognitive evner som ferdes i dette bildet, men en 7/8-åring med dårlig tid for å rekke å møte venner før klokka ringer.

Vi har blitt holdt for narr

Kommunens fagfolk har ved befaring selv sagt at området krever sikringstiltak, men Peeters vet tydeligvis bedre. Alle håper selvsagt det aldri vil skje, men den dagen det smeller, kan dere ikke skylde på at dere ikke hadde muligheten til å forhindre det, dere valgte bare å ikke benytte den.

Som medlem av Sande nærmiljøutvalg (NMU), beboer i Sverdstadveien og far til to barn er jeg selv en av de engasjerte og interesserte parter som har brukt fritiden på å delta i dialogmøter, skrevet høringsinnspill og utallige telefoner og e-poster til kommunen for å sjekke status i saken. Følelsen man sitter igjen med etter onsdagens beslutning i hovedutvalget for miljø- og plansaker, er å ha blitt holdt for narr av politikerne.

Merk dere hvilke partier som stanset tiltaket

Jeg håper velgerne i vårt område og andre områder av byen med ønske om trafikksikringstiltak i umiddelbar nærhet til skoler, merker seg hvilke partier som nå har stanset tiltaket med henvisning til skolestrukturen. Neste gang gjelder det en annen skole i et annet nærområde.

Når våre folkevalgte så tydelig ikke bryr seg om innspill fra både FAU og nærmiljøutvalg i saker som i så stor grad gjelder barn og unges trafikksikkerhet i nærmiljøet, bør kommunen spørre seg om disse «nærdemokratiordningene» lenger har noe for seg.

For min egen del har jeg mistet troen.