Temaet har vært på agendaen tilbake til 2014, og det var da, som nå, behov for et betydelig løft i store deler av skolesektoren. Skolens funksjon, varighet og innhold er vesentlig endret på en generasjon, og mange av skolebyggene våre er bygget for over tre generasjoner siden.

Fire målsettinger

Så er det stor uenighet om hva en slik satsing på skolen betyr. Da vi startet arbeidet, hadde vi følgende målsetting med skole og barnehagestrukturen:

• Bidra til å sikre et godt skole- og barnehagetilbud til førskolebarn og elevene – og et godt arbeidsmiljø for de ansatte.

• Sikre en helhetlig og lik gjennomgang av skole- og barnehageanleggene.

• Legge til rette for skole- og barnehageanlegg som gir bedre samsvar mellom pedagogiske krav og bygningsmessig utforming.

• Styrke de kommunale grunnskolene/barnehagene som positive, moderne organisasjoner – og som kan endres og tilpasses til nye nasjonale krav og føringer.

Tid for beslutning

Det er det vi holder fast ved nå når uenigheten råder.

Er det én sak vi politikere er klar over, så er det at skolestrukturdebatter skaper engasjement. Derfor har vi også jobbet med denne saken i mange år, og vi har god innsikt i forhold i denne saken. Nå er tiden kommet for å fatte en endelig beslutning.

Les også

Mange velgere føler seg lurt i skolesaken!

Vi mener at det er det beste for elevene, foresatte, lærere og befolkningen for øvrig at vi får færre og større skoler i Sandefjord. I denne omgang betyr det at vi vil samle de tre skolene på Vesterøya i én skole med om lag 560 elever.

Hovedårsaken dreier seg verken om økonomi, skolevei eller dyrka mark. Vår hovedprioritet er de som lærer og de som lærer bort og tilbringer mange timer i skolebyggene hver eneste dag – helt i tråd med målsettingen over.

Bred enighet

I Sandefjord har vi en aktiv skoleeier. Det har det nok vært politisk uenighet om tidligere, men nå er det bred enighet om grep vi bør gjøre for å styrke skolen. Dette gjelder i særdeleshet for de elevene som trenger det mest. En stor skole muliggjør en organisering som det ikke er mulig å få til på mindre skoler.

I 2020 kom det nye læreplaner. Disse vektlegger tverrfaglighet i større grad enn før. Større skoler med flere klasser i trinnet muliggjør bedre samarbeid om elevene. Man kan i større grad ha faglige diskusjoner, løse utfordringer sammen og i større grad tilrettelegge for den enkelte elev.

Lettere med stor skole

Flere stortingsmeldinger legger vekt på at vi i større grad må lykkes med å sette inn tidlig innsats til dem som trenger det, og at vi må lykkes bedre med å inkludere alle elevene.

Gjennom prosjektet Tenk Sammen etableres det nå samhandlingsarenaer på skolene der både helse, PPT og barnevern samarbeider tett og bygger sterke lag rundt eleven.

Muligheten for å lykkes med dette er bedre dersom vi har færre og større skoler.

Må gjenspeile tiden vi lever i

Vi har eksempler på at et lite sosialt miljø kan føre til at det er vanskeligere å passe inn. Barn er, som voksne, ulike med ulike preferanser. Det er krevende å komme i en klasse uten noen du trives med, ingen andre klasser i trinnet, og vissheten om at her skal man være i syv år. I høringen ser vi også at elevene selv mener at det er lettere å finne venner på større skoler.

Så er det også slik at vi har veldig multikulturelle skoler ved siden av homogene skoler. Ingen av delene gjenspeiler samfunnet slik det er i dag, og det er en fordel om skolen i større grad enn nå gjenspeiler tiden vi lever i.

Vi må også lytte til de tause

Dersom man ønsker, kan man snu ethvert argument, saksframlegg eller kalkyle på hodet slik vi ser det gjøres nå i debatten.

Vi har forståelse for at folk har et annet syn enn oss, men vil også minne om den tause delen av befolkningen som vi møter i hverdagen som heier på fra sidelinjen. De som ikke tør, eller vil ta debatten enten fordi engasjementet ikke er stort nok, eller fordi de ikke orker å ta det som kommer i kjølvannet.

Det er ulik holdning til skolestruktur i Sandefjord, men etter fem år og over 70 behandlinger er det gledelig at det nå er et bredt politisk flertall som staker ut kursen for skolebygg og skolestruktur i kommunen vår.

Fordi vi mener at det er det beste alternativet.