Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) forsøker å bagatellisere konsekvensene av sitt forslag til ny taxipolitikk, i sitt svar til meg i SB den 21.03.19

Det er alvorlig når statens eget Regelråd, som har til oppgave å ivareta kvaliteten i offentlige utredninger, velger å påpeke at forslaget er «mangelfullt utredet sett i forhold til hvor omfattende forslaget er».

Det er også alvor og innsikt bak alle de andre høringsuttalelsene, som jeg nevnte eksempler på, og Dale ikke kommenterer.

Høringen tilbakeviser Dales påstand om at markedet i byene kan regulere seg selv. Det finnes det ikke ett eksempel i verden på at de kan. Derfor fører fri etableringsrett til overkapasitet, som i seg selv er årsak til sosial dumping, høyere priser og svekket kvalitet.

Når regjeringen i tillegg snakker om «økt bruk av delingsøkonomi» som premiss for forslaget, er det åpenbart at taxi som yrke og helhetlig tilbud skal reduseres. Det står tydelig i høringsdokumentet at det skal legges til rette for «flere deltidsaktører i næringen».

En må jo lure på om Dale har lest sitt eget forslag når han påstår det er feil å kalle forslaget frislipp og en åpning for løsarbeidersamfunnet.

Alle i næringen kjenner til hvordan ungdomsorganisasjoner og sentrale politikere i regjeringspartiene har drevet propaganda for selskapet Uber – som har vært framstilt som selve kroneksemplet på «delingsøkonomi». Dale snakker selv om å legge til rette for «nye aktører», og vi vet alle hvem det er snakk om.

Uber har ingenting med deling å gjøre, men er kroneksemplet på sosial dumping satt i system. Plattformselskapene frasier seg arbeidsgiveransvaret, slik at de opererer med «partnersjåfører» uten rettigheter, uten selvstendighet, men alt ansvar. Det er dette løsarbeidersamfunnet handler om, påpekt i flere bøker om temaet nylig.

Dale forsøker å gi inntrykk av at det fortsatt skal stilles krav som vil sikre en seriøs næring med ryddige inntekts- og arbeidsforhold. I realiteten er alle krav til å få løyve fjernet – kvalifikasjoner, økonomi, deltagelse i næringen. Enhver som har god vandel og er uten gjeld til det offentlige, kan få løyve, og spekkhogge på de deler av markedet man ønsker. Det er det Dale kaller «fortsatt krav».

Ikke noe samfunnsansvar, ingen rullestolrampe, ingen nattevakter på ulønnsomme tider.

Dale snakker om «endringer» og teknologi på en måte som for meg blir ren svada. Norske drosjer og sentraler har i årevis tatt i bruk alt nytt av teknologi, og er blant de fremste i verden på det området. Hvilken teknologi snakker du om, som drosjene ikke har tatt i bruk?

Hvilke kundeforventninger er det drosjene ikke klarer å møte uten å fjerne samfunnsoppdraget, og uten å legge til rette for at utenlandske selskaper i skatteparadis skal overta drosjemarkedene med underbetalt arbeidskraft?

Samferdselsministerens svar forsterker vår frykt for at hele høringen var et skuebrød.

Det er derfor vi appellerer til lokale politikere i regjeringspartiene. Våkn opp, sette dere inn i saken, og se konsekvensene lokalt. Stans denne ødeleggelsen av drosjetilbudet og yrket før det er for sent.