Før sammenslåingen sto det følgende i Strategisk kultur- og idrettsplan for Vestfold 2019–2022: Kultur bygger og beveger samfunnet, målet er at kultur skal være en synlig og betydningsfull utviklingskraft i Vestfold ved å nå flere mennesker, prege by- og stedsutviklingen og skape stolthet og tilhørighet!

I Strategi for kultur og kulturarv 2014–2025 i Telemark står det følgende: Kultur er å skape, produsere, utøve, formidle og distribuere kunst- og andre kulturuttrykk.

Kultur er å delta i kulturaktivitet.

Kultur er å utvikle kulturfaglig kunnskap og kompetanse.

Kultur er å bidra til en bærekraftig, kulturbasert næringsutvikling.

Hvordan skal det nye fylket lykkes med dette? Hvem skal produsere, utøve og formidle kunst og kulturuttrykk?

Visjoner blir tomme ord

Med et forslag om nedleggelse av Kunst, Design og Arkitektur (KDA) ved Sandefjord videregående skole, samt nedleggelse av plasser ved Musikk, Dans og Drama både i Sandefjord og i Larvik (MDD), blir visjoner og målsettinger stående igjen som tomme ord.

Les også

Her tar det nye fylket et mageplask

Det er jo nettopp her at framtidas formidlere, utøvere og produsenter gjerne starter sin karrière innen kunst- og kulturnæringen.

Som daglig leder i Sandefjord Kunstforening har jeg opplevd at fylke og kommunens visjoner for kunst og kultur kan fungere i praksis. I Sandefjord har barn og unge muligheten til å starte et løp innen kunstfag allerede fra barnehagealder. Gjennom Kulturskolen, Den Kulturelle skolesekken og musikk-, dans- og teatermiljøet har de muligheten til å utvikle sine talent og tilegne seg kompetanse gjennom hele oppveksten og ut videregående skole.

Dette er et verdifullt tilbud og visjoner satt ut i praksis. Kulturtilbud med stor K.

Vi samarbeider med dem

Med støtte og tillit fra både Sandefjord kommune og tidligere Vestfold fylke har Sandefjord Kunstforening hatt muligheten for å tilby et helårsprogram med kunstutstillinger og kunstformidling gjennom hele året. I dette ligger også at vi har hatt gleden av å samarbeide tett med Den kulturelle skolesekken, og det har gitt oss muligheten for et særdeles inspirerende samarbeid med elever og lærere ved Kunst, Design og Arkitektur fra Sandefjord videregående skole.

Elevene fra KDA har deltatt direkte i produksjon av utstillinger og prosjekter, de har deltatt på workshoper, på førvisninger av performancer og utstillinger og de kommer på omvisninger i de ulike kunstutstillingene gjennom året.

Dette er et svært givende og viktig samarbeid for Sandefjord Kunstforening som vi tar med oss inn i programmeringen og innholdsutviklingen av utstillingsprogrammet framover.

Kunst og kultur livsviktig

Elever fra DKA og MDD er framtidens formidlere av kunst og kulturuttrykk både som utøver, produsenter, pedagoger, som kulturarbeidere og som publikummere. Flere vil velge høyere utdanning for deretter å se til hjembyene sine og søke relevante jobber innen kunst og kultur i regionen.

Kunst og kultur er livsviktig for vår ytringsfrihet og for et velfungerende demokrati. Kunst og kultur er ikke bare et middel. Kunst og kultur har en egenverdi. Skal det finnes kunst og kultur, må det legges til rette for det. Kunsten kan føre oss sammen, gi oss nye perspektiver, utvide vår horisont og ta oss inn i de utviklende samtalene og møtene mennesker imellom.

Og ikke minst er kunst og kultur en attraktiv kompetanse for framtidens jobber.

Det gode tilbudet og de viktige møteplassene, er starten på et kulturelt kretsløp, og med profesjonelle linjer for Kunst, design og arkitektur og Musikk, dans og drama ligger alt til rette for å opprettholde det kulturelle kretsløpet.

Selvmotsigende konklusjon

I fylkets utkast til «Tilbudsstrukturen i videregående opplæring» står følgende: Ut fra generelle trekk ved samfunnsutviklingen, er det sannsynlig at en økende andel av arbeidsstyrken blir knyttet til tjenesteytende næringer hvor kompetanse innen kunst, kultur og produktutvikling blir sentral. Kunst, design og arkitektur er et forholdsvis nytt utdanningsprogram som etter hvert har blitt kjent og får mange engasjerte og motiverte søkere. …. Både privat og offentlig sektor vil trenge fagfolk som driver kunnskapsbasert nyskaping, omstilling og innovasjon.

Likevel er konklusjonen i utkastet; … en bør ikke øke omfanget selv om det etter hvert blir flere søkere enn plasser.

Dette er selvmotsigende, og nedleggelse av de kunstfaglige linjene samsvarer ikke med det nye fylkets visjon om å være kulturfylke med stor K.

Det er ødeleggende for alle som står på for å bevare et kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet både gjennom profesjonelle og frivillige krefter.