Hovedårsakene er den gjeldende avtalen med Fjord Line om eventuell framtidig ferjeterminal på området og behovet for tilgang til dypvannskaia. Det 77 dekar store arealet ligger mellom sjøen og Veløyveien, og strekker seg fra Roabukta/Asnes i sør til Jahrestranda Næringspark i nord.

Vil åpne området

Før påske gikk nyvalgt nestleder og tidligere mangeårig leder i nærmiljøutvalget for Framnes og Vindal, Espen Jensen, ut i Sandefjords Blad og ba om at store inngjerdede områder på Vindal og Framnæs åpnes for alminnelig ferdsel. Han hadde da blant annet Veratomta i tankene.

Uttalelsene falt i forbindelse med at administrasjonens «Plan for rekreasjon og tilgjengelig i indre Sandefjordsfjorden» nylig var skrotet av det politiske flertallet i formannskapet (H/FrP/Sp). Jensen syntes det var tragisk at prosjektet er avsluttet. Politikerne vedtok at reguleringsplan ikke er veien å gå, og at mer kyststi mellom Roabukta i øst og Lofterødkilen i vest skal oppnås i en frivillig dialog med grunneierne. Jensen karakteriserte Veratomta som «en kystperle, men som nå ligger fjernt fra allmennheten, selv om området står tomt».

Ikke formelt brev, men dialog

Ifølge dagens leder i Framnes og Vindal NMU, Arnt Christian Bryde, kommer de foreløpig ikke til å følge opp ønskene om kyststi over Veratomta med en formell henvendelse til grunneier Jotun. – Vi ønsker ikke å ødelegge for eventuell virksomhet på området, men håper å få åpnet opp så mye som mulig fram til noe skjer. Vi tror det er mulig å få til noe positivt gjennom dialog med Jotun, sier han.

NMU-lederen satser i første omgang på at det kommer et politisk initiativ. Han tror for øvrig Jotuns omdømme i befolkningen vil være tjent med at de åpner opp området for allmennheten.

Tar opp Veratomta i kommunestyret

Palmesøndag gikk Høyres gruppeleder Tor Steinar Mathiassen sammen med Bryde og naturvernkontakt i Turistforeningen, Erik Bryn Tvedt, den fire og en halv time lange turen fra Roabukta til Lofterødkilen, for å diskutere regulering og frivillighet rundt ønsket om sammenhengende kyststi. Før turen i det fine vårværet var de enige om målet, og etterpå like uenige om midlene.

I kommunestyret 12. mai vil Høyre, sammen med FrP og Sp, gjenta flertallsinnstillingen fra formannskapet 15. mars, om frivillig dialog med grunneiere om nye kyststistrekninger og merking. – Jeg forventer samme konklusjon i kommunestyret, og kommer til å nevne Veratomta fra talerstolen, sier Mathiassen.

Dersom det går slik han forventer, vil Høyre i etterkant be administrasjonen formelt henvende seg til Jotun om arealet på Vindal.

– For å sikre framdrift for hele planen om kyststi vil jeg be administrasjonen om en tilbakemelding på status i løpet av andre halvår 2022, tilføyer Mathiassen.

Planla ferjeterminal innen 2025

Avtalen om Veratomta ble inngått mellom Jotun og Fjord Line i juni 2018. Rederiet hadde til hensikt å bygge en egen terminal på Vindal.

– Det vil bli en åpen havn, der alle er velkomne, også Color Line, sa daværende konsernsjef Rickard Ternblom.

Planen var en «grønn havn» med kaianlegg, terminalbygning, oppstillingsplasser for privatbiler og nyttekjøretøy, samt nødvendige servicetilbud. I og rundt eiendommen, som har en størrelse tilsvarende 11 fotballbaner, skulle det anlegges grøntområder «til glede både for passasjerer og naboer». Fjord Line-sjefen utelukket ikke at det også kunne bli plass til en badestrand.

Strandsonen og Friluftsloven

Allemannsretten gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmark i Norge, når ferdselen «skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet». Allemannsretten er lovfestet i friluftslovens paragraf 1a. Retten har slått fast at en grunneier må tåle å ha folk nærmere innpå seg i strandsonen enn ellers.

Innmark er:

  • Gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite eller liknende områder.
  • Små utmarksarealer som er omsluttet av innmark.
  • Områder som er sperret av til vern av drikkevann, områder avsatt til viltoppdrett, annen næringsvirksomhet eller militær aktivitet.

Utmark er:

  • Alt som ikke er innmark.
  • Det meste av skog, fjell, myr, strand og vann.

Her kan du gå tur:

På innmark

  • Du kan hele året gå tur på veier og stier hvis du holder avstand til gårdstun, hus og hytter.
  • Du kan gå tur over frossen eller snødekt åker og eng fra og med 15. oktober til og med 29. april.

I utmark

  • Du kan fritt gå tur sommer som vinter.
  • Når du er på tur, kan du stoppe og raste der du vil i utmark, men ikke legg stoppen inntil hus og hytter.

Kilde: Miljødirektoratet

– Går det som rederiet vil, skal terminalen stå klar i god tid før 2025, som er tidspunktet for når den nåværende seilingsretten ved dagens terminal i indre havn går ut, uttalte Ternblom.

Miljøgifter skulle ryddes opp

I tillegg til avtale om kjøp inngikk Fjord Line ifølge Ternblom «en miljøallianse» med Jotun om å rydde opp i miljøgiftene under bakken på Vindal. Blant annet ligger det rester etter brannen på Jotun Gimle i 1976. Jotun-sjef Morten Fon uttrykte tilfredshet over at tomta ville bli ryddet på en trygg og ansvarlig måte, og at området skulle utvikles som næringsareal.

– Tomta har ligget brakk i mange år, og vært avstengt for publikum. Nå får vi fjernet deponiene én gang for alle, åpnet opp eiendommen og sikret at den blir brukt til verdiskapende aktiviteter og flere arbeidsplasser i sentrum. Vi opplever Fjord Line som et langsiktig og profesjonelt rederi, og har hatt god dialog med dem i denne prosessen, uttalte Fon i 2018.

Bundet av avtale, trenger dypvannskaia

Jotuns tekniske direktør i Skandinavia, Jan Helge Eriksen, viser til intensjonsavtalen som ble inngått med Fjord Line i 2018. Den er juridisk bindende og gjelder fremdeles. I tillegg har selskapet behov for tilgang til dypvannskaia på Veratomta. Den ble brukt så sent som rundt nyttår til leveranser av materiell i forbindelse med utvidelser på fabrikken på den andre siden av Veløyveien. Også en planlagt modernisering av lageret på Vindal kan medføre behov for bruk av kaianlegget. Det samme gjelder levering av råstoffer til fabrikken.

– Lagerbygningene på Veratomta er i daglig bruk. Den er viktig for oss. Vår industrielle virksomhet, med lagring av kjemikalier, truck og lastebiltrafikk, er av sikkerhetshensyn ikke forenlig med å åpne opp for allmennheten, sier Eriksen. Han understreker imidlertid at saken ikke er behandlet formelt i selskapet, og at de derfor heller ikke har tatt stilling til kyststispørsmålet.