Den største forskjellen mellom folk i Sandefjord i dag, er forskjellen mellom de som har en jobb å gå til, og dem som ikke har det. Korona har gjort veien inn i arbeidsmarkedet ekstra tung for unge i Sandefjord.

Derfor vil Høyre innføre et jobbskattefradrag for unge, slik at de med lave og middels inntekter sitter igjen med mer av sine egne penger. Med vårt forslag vil arbeidstakere under 30 år i Sandefjord kunne få en skattelette på over 5 000 kroner i året.

Selv om korona har gjort hverdagen ekstra vanskelig, har vi sett en utviklingen over flere år, som nå må tas tak i. De siste 20 årene har flere unge fått en tyngre vei inn i arbeidslivet. I 2019 mottok én av ti unge penger til livsopphold fra Nav. Skal vi få flere unge inn i arbeidslivet må vi hele tiden tenke nytt og samtidig forsterke de tiltakene vi vet fungerer.

I Vestfold har vi sett at aktivitetsplikten fungere. Vi ser også at fraværsgrensen har bidratt til at flere elever på videregående i Vestfold gjennomfører hele skoleløpet. Derfor vil vi i neste periode videreføre nettopp aktivitetsplikten for unge sosialhjelpsmottakere og fraværsgrensen som bidrar til at flere fullfører videregående skole. Det er viktig at barn og ungdom følges tett opp i skolen og på vei ut i arbeidslivet. Skal man lære nok, må man møte på skolen. Det er de samme reglene som gjelder for enhver arbeidstager.

I tillegg vil vi altså gjøre det mer lønnsomt å jobbe gjennom å innføre et jobbskattefradrag for unge. Med et slikt jobbskattefradrag vil over nitten tusen unge i Vestfold få en merkbar skattelette og sitte igjen med mer av pengene de har tjent. For det skal alltid lønne seg å jobbe.

Med regjeringens forslag til jobbskattefradrag vil altså de under 30 år som tjener mellom 150 000 og 300 000 kroner sitte igjen med om lag 5 000 mer i året enn i dag. Fradraget er i tillegg særlig gunstig for dem som er på trygd, men som kan jobbe litt. For Høyre er det viktig at det alltid lønner seg å jobbe, men det er ikke særlig motiverende å jobbe hvis staten beholder opp mot syv av de neste ti kronene du tjener. Med dette forslaget reduserer vi skatten for dem som vil prøve seg i arbeidslivet.

Det er godt dokumentert at et jobbskattefradrag kan bidra til at flere deltar i arbeidslivet. Vi har foreslått å målrette det mot unge, fordi gevinsten ved at noen går fra trygd til arbeid er spesielt stor for unge, både for den enkelte og for samfunnet. Dersom en 25-åring kommer seg inn i arbeidslivet vil han eller hun kunne ha 40 år som yrkesaktiv.

Mens venstresiden vil øke skattene for dem som skaper jobber, vil vi senke skattene for vanlige folk i jobb. En skattelette rettet inn mot unge i starten av yrkeslivet med relativt lave inntekter er rett og slett et skattepolitisk kinderegg: Det gir lavtlønte, unge i etableringsfasen mer å rutte med, bidrar til at flere kommer ut i arbeidslivet og det gir mindre ulikhet.