I Sandefjord Blad kan vi lese at beboerne i Laskenveien frykter konsekvensene av at takeaway- og spisestedet Indiago får skjenkebevilling. De er bekymret for hvilke følger dette får for barn og unge. I IOGT er vi enige i at barn skal slippe berusede voksne eller risikoen for uro i sitt boområde.

Vi i IOGT mener at hensynet til barn og unge må settes først i alkoholpolitikken. Det er bekymringsfullt at likhetsprinsipper og næringshensyn settes framfor forebyggingshensyn. Vi mener at foreldre er de viktigste forebyggerne. I denne saken viser foreldrene i Laskenveien at de er nettopp det – foreldre som prøver å ta ansvar og forebygge. Det er disse hensynene som bør veie tyngst.

De fleste mener at barns oppvekstmiljø skal være trygt og forutsigbart. Bror-Lennart Mentzoni fra KrF påpeker at det ved bevilling vil bli mer beruselse i nærområdet. Barn og unge er sårbare med hensyn til å bli eksponert for alkohol. Foruten at de unge kan bli utsatt for berusede voksne, vil eksponering også kunne påvirke deres holdninger og normer. Et skjenkested midt i et boligområde vil være med på å normalisere alkoholbruk. Vi er derfor enig med Arbeiderpartiets Tonje E Egeberg i at alkoholskjenking ikke egner seg i et boligområde. Trine Rønning, som er uavhengig representant, sier det treffende «en ikke skal forske med barn». Indigo bør derfor ikke få skjenkebevilling.

Sandefjord kommune viser i sin alkoholpolitiske handlingsplan til at det er en målsetting å redusere de skadevirkningene alkoholforbruket påfører den enkelte, deres familier og samfunnet. Videre understreker handlingsplanen at barn, unge og unge voksne er en viktig målgruppe i det forebyggende arbeidet. På grunn av sin prinsipielle betydning skal denne saken behandles politisk og ikke administrativt, som er det normale i Sandefjord kommune.

Politikerne har derfor stort ansvar når det gjelder å utøve skjønn og vurdere forskjellige hensyn og faktorer og å sette disse opp mot hverandre. Det er ikke gitt at enhver som tilfredsstiller visse minimumskriterier automatisk skal få bevilling. Derfor er det urovekkende at hensynet til de unge, i samsvar med kommunens egen handlingsplan, i deler av det politiske miljøet ikke blir tillagt størst vekt.

Når nær 100 foreldre og voksenpersoner taler tydelig imot at det blir gitt bevilling, er det et vektig forhold mot at blir gitt bevilling. Derfor er riktig å vurdere denne søknaden forskjellig fra tidligere bevillinger som er gitt. Skjenkestedets karakter, at det ligger midt i et boligområde, taler for det.

Alkoholbruk er en vesentlig samfunnsutfordring. Vi vet at selv om de fleste drikker på en ansvarlig og lite skadelig måte, er likevel konsekvensene store både på individ- og samfunnsnivå. I Norge har vi en drikkekultur som i stor grad kjennetegnes av beruselsesdrikking. Forskning utført ved Folkehelseinstituttet viser at alkoholbruk er en av de viktigste risikofaktorene for tap av friske leveår i befolkningen. Dessuten er alkohol tillegg årsak til betydelige sosiale problemer og skader for andre enn brukeren selv (FHI).

Derfor har beboerne i Laskenveien en begrunnet frykt for konsekvensene av en eventuell skjenkebevilling midt i deres hjemmemiljø.

I IOGT jobber vi for at det skal være lett å ta rusfrie valg, og vi vil bidra til et trygt og inkluderende samfunn.