Øvre Hasle

Torp Vest:

Tunnelinngang blir liggende 80 til 200 m fra gapahuk og turvei/lysløype, som er et svært mye brukt leke- og turområde.

Banen blir liggende svært nær boligbebyggelsen nord i Drakeåsen, så nær at flere eiendommer ligger innenfor sone som vil/kan utløse krav om innløsning.

Torp Vest via Storåsen:

Ingen belastninger på turarealer eller boligbebyggelse.

Unnebergdalen

Torp Vest:

I innlegget opplyses at brua over dalen vil bli 550 m lang. Bane NOR har foreløpig ikke gitt informasjon om høyde på banen over Unnebergdalen, men under forutsetning om at de alternative banesporene vil ligge på samme kotehøyde er avstanden over dalen 600 m (målt på Sandefjord Orienteringklubbs turkart).

Anlegget medfører at bebyggelse må rives og/eller innløses.

Omkringliggende boligbebyggelse vil påføres støyplager og annen negativ miljøpåvirkning.

Beslaglegger store arealer dyrket mark.

Torp Vest via Storåsen:

I innlegget opplyses at bru over dalen vil bli 400 m lang. Under samme forutsetning om terrenghøyde som i forrige avsnitt er avstanden over dalen mellom Storåsen og fjellveggen i vest 320 m.

Dalen er i dette området mye trangere enn lenger sør, og det er grunn til å anta at forskjellen i de to bruenes lengder vil bli større enn målt bredde over dalen. Altså at bru i dette området vil bli kortere, og langt mindre skjemmende og miljøødeleggende enn brua lenger sør.

Ingen boligbebyggelse berøres av anlegget.

Betydelig mindre rasering av dyrket mark.

Unnebergskogen

Torp Vest:

Store deler av banen vil ligge i en dyp og bred skjæring som deler åsryggen i to, store negative konsekvenser for dyreliv.

Mange turveier og stier blir rasert, svært negativt for framtidig bruk til friluftsliv og turområde.

Skjemmende sår i landskapet nær bygdeborg og andre fornminner.

Ødelegger store arealer produktiv skogsmark.

Torp Vest via Storåsen:

Banen vil i sin helhet ligge i tunnel gjennom området.

Ingen konsekvenser for dyreliv eller friluftsliv/turområde.

Beslaglegger ikke produktivt areal.

Les også

Bane NOR mener forskjellene på Torp Vest og Torp Vest over Storåsen ikke forsvarer 800 millioner kroner

 

Et annet syn enn Bane NOR

Hovedinntrykket fra prosjektsjef Solhaugs innlegg er at hun anser miljøkonsekvensene til å bli ganske like, og at Bane NOR ikke har tillagt dette momentet særlig vekt ved valg av trase.

Jeg skal være forsiktig med å antyde at innlegget bevisst bagatelliserer de negative elementene i Torp Vest-alternativet, men det skal i hvert fall ikke herske noen som helst tvil om at beboere og alle andre som har Hjertås som sitt nærturområde har et helt annet syn på konsekvensene av naturødeleggelsene som følger av å velge korridoren Torp Vest som korridor for det nye dobbeltsporet.

Ekstrakostnaden

Solhaug avslutter sin kronikk med noen betraktninger om kostnadene i prosjektet, sitat fra hennes innlegg: «Det som i størst grad skiller alternativene er med andre ord prisen. Bane NOR kan ikke forsvare valg av den dyreste korridoren, når de øvrige forskjellene ikke er større. «Den store kostnadsdifferansen skyldes hovedsakelig utfordringer ved å bygge betongtunnel i Storås-korridoren. På Haslejordet vil den 520 meter lange og 20 meter dype tunnelen måtte graves ut av bløt, sensitiv leire. Dette gir en svært krevende anleggsgjennomføring til høye kostnader.»

I orienteringen om investeringskostnadene for Torp Vest via Storåsen opplyser altså Solhaug at dette alternativet innebærer en ekstrakostnad på nærmere 800 millioner kroner, som i hovedsak skyldes en 520 meter lang tunnel under Haslejordet.

Ny og overraskende informasjon

Jeg har hele tiden oppfattet at begge de to alternative korridorene innebærer bane i tunnel fra vestsiden av Unnebergdalen og helt fram til vestkanten av Mokollen. Informasjon om at korridor Torp Vest ikke skal ligge i tunnel over Haslejordet er for meg en ny og overraskende informasjon, og i den forbindelse vil jeg tillate meg følgende spørsmål:

Hva er årsaken til at korridor Torp Vest ikke blir påført kostnader i forbindelse med tunnel under Haslejordet?