Vi folkevalgte tar avgjørelser som får store konsekvenser for innbyggerne på både kort og lang sikt, og på godt og vondt. Når disse avgjørelsene skal fattes, er det viktig å ha et realitetsorientert bilde på status for vår kommune og våre innbyggere. Mange av dere som leser dette innlegget, lever gode liv med hus, bil og båt, og kanskje hytte, og med råd til å dra på en reise eller to i løpet av året.

Mange i en vanskelig livssituasjon

Jeg vet at veldig mange av dere betaler deres skatt med glede, og ønsker å bidra til at alle barna i nabolaget har like muligheter, uansett bakgrunnen til foreldrene. Dere ønsker å bidra til solidaritet og fellesskap. Men tallene viser likevel at altfor mange av dere lever i vanskelige livssituasjoner, som for eksempel vises ved at vi i Sandefjord har levekårsutfordringer med en høy andel lavinntektshusholdninger, som betyr at mange barn lever i barnefattigdom, mange ungdommer står helt utenfor arbeid eller utdanning og mange av dere voksne er dessverre arbeidsledige.

Tause stemmer

Sandefjord har en høy andel uføretrygdede i alderen 18–44 år, en høy andel sosialhjelpsmottakere i alderen 18–24 år og en forholdsvis lav andel sysselsatte i alderen 15–74 år. Flere unge i Sandefjord mellom 15 og 29 år lider av psykiske lidelser enn unge i Vestfold og i landet for øvrig. Fakta er at mange som bor i Sandefjord, strever i hverdagen.

Jeg har besøkt ulike steder det siste året, og vi folkevalgte blir stadig kontaktet av sterke interessegrupper og organisasjoner. Det som bekymrer meg, er alle de tause stemmene, de svakeste som ikke sitter ved forhandlingsbordet når pengene blir fordelt.

Ikke bare ord

Disse har vi som folkevalgte et særlig stort ansvar for. Det være seg den funksjonshemmede som bor i bolig, den lille jenta som ikke alltid har de klærne hun trenger, ungdommen som ikke får seg jobb eller de foreldrene som ikke har råd til å betale strømregninga. Vi har alle et felles ansvar for å være deres stemme. Arbeiderpartiet vil satse på barn, unge og levekår. Ikke bare ved hjelp av fine ord, men i form av politiske tiltak og prioriteringer.

Trenger kursendring

Arbeiderpartiet vil sørge for en kursendring for Sandefjord-skolen, der vi gir skolene tid og ressurser til å se hver enkelt elev, vi vil fjerne målstyringsregimet, vi vil sikre utsatte barn og unge faghjelp så tidlig som mulig ved å opprette tverrfaglige samarbeidsteam på skolene, vi vil styrke lavterskeltilbudet for ungdom i hele kommunen ved å opprette/videreutvikle både lekeplasser og ungdomsklubber i både Sandefjord, Stokke og Andebu, vi vil sette av ekstra penger til områder med levekårsutfordringer og vi vil opprette en stilling som utekontakt for å fange opp ungdom som strever med rus.

Usynlig forebygging

Politikk handler om prioriteringer og helhetlig planlegging i et samfunnsøkonomisk langsiktig og bærekraftig perspektiv. Forebyggende arbeid synes aldri på bunnlinjen, og arbeid med barn og unge synes ikke før de blir en del av statistikken som voksne. Er du enig med meg i at Sandefjord trenger nye løsninger og en ny kurs, for barnas, fellesskapets og framtidas skyld, så stem på Arbeiderpartiet ved høstens kommunevalg.