Gå til sidens hovedinnhold

Dette mener Høyre om Carlsen-kvartalet

Artikkelen er over 1 år gammel

Detaljregulering og en fremtidig utbygging av Carlsen-kvartalet har skapt et stort engasjement.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi får av naturlige grunner, sikkert i likhet med de andre partiene, stadig spørsmål om hva vi vil vektlegge i en utvikling av dette kvartalet. Som kjent har utbyggerne presentert forslag i flere runder. Det siste reguleringforslaget ble lagt ut til høring, med tilslutning fra alle partier i utvalget, bortsett fra SV. Etter høringsuttalelsene ble forslaget avvist med stort flertall, og sendt tilbake til utbygger for videre bearbeiding.

LES OGSÅ: Hvem lytter til velgerne, og hvem gjør det ikke?

Vi registerer at enkelte røster tar til orde for en helhetlig plan fra Kilen til Stub. For det første; området Kilen til Brødrene Berggren ble ferdigregulert for snart 20 år siden. Utbyggingen der går i etapper og man har så langt valgt å rennonsere noe på høydeforutsetningene i deler av området mot å redusere utbygging i sjøen. De som har lest planen vil også huske at det er avsatt et betydelig område regulert til bydelspark.

Den er det opp til politikerne å prioritere i de kommunale budsjettene. For det andre; fergedriften har fortsatt en sentral plass i bybildet. En fremtidig alternativ utvikling her har isloert sett, slik vi ser det, ingen avgjørende betydning for utviklingen mellom Thor Dahl – bygget og Brødrene Berggren.

LES OGSÅ: Ja, hvordan foregikk prosessen frem til planen ble fremmet for politisk behandling?

For det tredje; strekningen vest for Tollboden (fergeparkeringen) til Stub fremstår som en eneste stor siktlinje fra bysiden, og representerer etter vår oppfatning det sjønære området som krever absolutt høyeste varsomhet hva gjelder fremtidige utviklingsplaner. Dette inkluderer åpenbart også byens grønne lunge, Badeparken.

For Høyres del har vi konkludert. Vi har et stort ønske om å få gjennomført en utvikling av Carlsen- kvartalet. Dette vil gi en sårt tiltrengt oppgradering av denne delen av havnen og bakenforliggende arealer.

Hovedutfordringer er etter vår oppfatningen at trafikkavvikling øst-vest i uoverskuelig fremtid vil måtte føres gjennom området. Vi ser ingen alternative løsninger som er økonomisk gjennomførbare.

Selv en realistisk oppgradering, som vil bidra til å trekke veiføringen vekk fra kaifronten og effektivt «pakke inn» trafikken mellom ny bebyggelse syd for Thaulowsgate og ny bebyggelse syd for ny veiføring, vil innebære en betydelig kommunal forskuttering.

LES OGSÅ: Paradegata. Bla, bla, bla ...

Det er vi imidlertid innstilt på å bidra til fordi Høyre vil vektlegge byutviklingsperspektivet fremfor økonomi, i reguleringen av dette kvartalet. Ny veiføring forutsettes å ivareta Innkjøringen til Brødrene Berggreen både for kunder og varelevering.

Tilgjengliggjøring av sjøfronten som mingleområde er en helt vesentlig forutsetning (idag bredde maks 5 meter fra fylkesvei til bryggefront !). Sjøfronten skal utvides til en bredde på minimum 15 – 20 meter for gående/syklende. Videre forutsetter vi at detaljreguleringen i tillegg inneholder gode publikumsområder mot sjøen og en kombinasjonen næring/bolig, løst på en slik måte at fremtidige konflikter unngås.

Høyder er et hett tema, og av forståelige grunner av betydning for totaløkonomien i et slikt prosjekt. Vi forutsetter allikevel at maksimale bygningshøyder ikke skal overstige 4 etasjer og ei heller overstige kotehøyden på Thor Dahl – bygget. Arkitekturen bør harmoneres med omkringliggende bebyggelse og hensynta nærhet til sjøen. Det skal så langt det er mulig skapes luft og rom og etableres siktlinjer som ivaretar forbindelsen mellom bakenforliggende bebyggelse og sjøfronten.

Vi håper at dette er klargjørende for alle som etterlyser vårt syn på utbyggingen. Tiden vil vise om utbygger, i samarbeide med sine arkitekter og administrasjonen i kommunen, basert på de innspill som kom etter forrige høring, vil fremme et nytt reguleringsforslag som ivaretar dette kvartalets utfordringer på best mulig måte for flest mulig.

ANDRE MENINGER:

  Ja, hvor er skolen til Leah (13), Ida (13), Sara (12) og Elias (13)?

Paul Almås’ politiske mageplask

Kommentarer til denne saken