Ankemotparten har dermed vunnet Vennerødsaken, fastslo lagmannsretten, og påla Hjeltnes å betale sakskostnadene i ankeinstansen.

Tvangsmulkter og forliksråd

Samtidig øker tvangsmulktene for hver dag som går, inntil Hjeltnes kaster ut leieboerne. Det har Hjeltnes til nå ikke varslet at han vil gjøre. I forliksrådet har Hjeltnes og kommunen derimot blitt forlikt om at overtredelsesgebyrene mot ham personlig skal gjøres opp, men uten renter, selv om fristene er oversittet.

Plan- og bygningssjef Andreas Astrup Farsjø opplyser til SB at byggeaktiviteten i Vennerødveien fremdeles er innstilt. For å komme videre må Hjeltnes enten gjøre om boligene som er oppført, eller utarbeide ny reguleringsplan. Overfor kommunen har han varslet det siste, men så ombestemt seg. – Men vi mottar fremdeles mange brev fra utbygger, som vi antar han betrakter som omregulering, men som etter kommunens oppfatning ikke er det, sier Farsjø.

– Kommunens vedtak gyldig

I anken til lagmannsretten ville Hjeltnes ha prøvd tingrettens dom knyttet til bevisvurdering, lovanvendelse og saksbehandling. Tingretten aksepterte avgjørelsen fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 3. mars i fjor, som anså kommunens vedtak om avslag på søknad om oppføring av fire tomannsboliger og én firemannsbolig i stedet for seks eneboliger som gyldig.

I kjennelsen fra lagmannsretten karakteriseres tingrettens dom som riktig. «Reguleringsplanen og kommuneplanen utfyller hverandre, men ved motstrid har reguleringsplanen forrang», fastslår lagmannsretten. Hjeltnes har hevdet det motsatte.

Slet med å gjengi anken

Også Hjeltnes' påstander om forskjellsbehandling blir tilbakevist av lagmannsretten, som «finner det klart at anken ikke kan føre fram».

Hjeltnes har hele tiden vært selvprosederende i rettsprosessen. Tingretten var nær ved å gi pålegg om å skaffe advokat. Til dette skriver lagmannsretten at de innsendte dokumentene «er nokså vanskelig å gjengi».

Det er ikke mulig å få kommentarer fra tiltakshaver Magne Hjeltnes. 21. januar i år skrev han i en tekstmelding til SB: «For framtiden vil jeg ikke snakke mer med deg, håper du kan respektere det og la være å ta kontakt.» Liknende beskjeder er også gitt både muntlig og skriftlig ved tidligere anledninger i Vennerødsaken.