Gå til sidens hovedinnhold

Elevenes trafikksikkerhet ofres til fordel for stordriftsgevinster på Virik

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sandefjord Voksenopplæring (SVO) skal utvides på Virik. Måten dette skjer på får nærmiljøet til å reagere. Vi kan ikke se at alvorlige konsekvenser som trafikksikkerhet er vurdert. Dette skjer: Den gamle skolebygningen hvor SVO har holdt til er revet på grunn av helsevernets varsel om dagbøter. 44 brakkemoduler skal stables opp i en L-formet, 2-etasjes massiv brakkerigg.

De tidligere lokalene hadde et bruksareal på ca. 700 m2som nå mer enn dobles til 1480 m².

Kommunen vil utvide fordi planen er å samle all voksenopplæring på Virik for å dra nytte av stordriftsfordeler. Dette kommer klart fram i saksutredningen for gjennomføringen av planlagt framtidig drift. Overgangen til stordrift skjer mens avtalen sies opp med dagens voksenopplæringssted, Fønix. Voksne elever fra Fønix flyttes til «nytt skolebygg på Virik». Vedtaket er allerede gjort i Hovedutvalget for Kunnskap, barn og unge, og videre i Formannskapet. Det er ikke behandlet i kommunestyret ennå. Det må kreves at pålagte vurderinger utføres og legges fram før behandling av en slik drastiske endring i kommunen. Det samme gjelder søknad om byggetillatelse.

Voksenopplæringen har i dag 160 elever og 23 ansatte. Fønix har rundt 90 voksne som fra nyttår skal overflyttes til Virik. Ny integreringslov i år gir i tillegg flere rett til grunnskoleutdanning så det er rimelig å anta opp mot 300 voksne vil bli tilknyttet SVO på nyåret.

Det nye store opplæringssenteret er nærmeste nabo til Virik Barneskole. Med elever og lærere er det hver morgen over 600 personer som skal gjennom knutepunktet Kjellbergveien/Viriklia /Føykåsveien på vei til SVO, Virik Barneskole, Ranvik ungdomsskole og SVGS. I tillegg kommer foreldre som kjører barn til skolen og beboere i området som skal på jobb. Trafikkøkningen er ubestridt. Det er ikke tilrettelagt for kollektivtransport, privatbil må brukes. Det er heller ikke lagt skikkelig til rette for parkering ved SVO slik at det trafikkbildet kan forventes å bli enda verre når biler hensettes på veiene i området.

Vi har sett tilløp til svært alvorlige situasjoner og det er et under at ulykker ikke har skjedd. Skolebarn manøvrerer i sikksakk mellom bilene.

Som naboer og foreldre ved barneskolen har vi spurt kommunen hvordan trafikksikkerheten er planlagt ivaretatt for de myke trafikantene. Svaret er at ingen utredninger er gjort, kommunen kan ikke vise til noen trafikktiltak. Ingen barnetråkkundersøkelser, ingen trafikktellinger med tanke på framtidig vekst. Dette er utredninger kommuner skal gjøre i god tid før slike store inngrep i et nærmiljø, spesielt ved skoleveier.

Vilkår for byggetillatelse for utvidelse til stordrift ved SVO må være at det foreligger gode og betryggende løsninger for trafikksikkerhet, parkering og uteareal for pauser. Naboer, foreldre og berørte parter må bli hørt. Ingen informasjon er så langt sendt ut, og ingen høring er gjennomført.

Alt vi har beskrevet her skal skje på en liten tomt i et område som allerede har altfor mye trafikk på veier som mangler både fortau og sykkelfelt. Elever og ansatte ved SVO blir igjen avspist med en altfor dårlig løsning der de verken får parkering eller uteareal.

Det er kun en som vinner på dette tiltaket, kommunens økonomi og bunnlinje. Alle andre taper: elever og lærere ved SVO; elever, lærere og foreldre ved Virik Barneskole og vi som bor i området.

Vi oppfordrer alle som blir berørt av dette til å ta kontakt med kommunestyrets medlemmer. Kontaktinformasjon ligger på Sandefjord kommunes nettsider. La dem få vite at dette er ikke en akseptabel framgangsmåte og løsning for alle oss som blir berørt og at tiltaket på Virik må stoppes til utredninger og planer er på plass og er godkjent. Det må finnes bedre alternativer i en kommune som har blitt så stor som Sandefjord.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.