Bompengering vil ramme barnefamiliene hardt. Statlige føringer sier at trafikkveksten skal møtes med økt bruk av sykkel og gange med minst mulig biltrafikk.

Det vil være behov for endringer i form av flere gang- og sykkelveier, større skille mellom biler og annen trafikk på innfartsårene samt bedre kollektivtilbud. I sentrum er det ønskelig med flere gater der fotgjengere har prioritet, slik som i Kongens gate vestre del og Thor Dahls gate.

Disse infrastrukturendringene koster penger, og administrasjonen skisserer fire alternativer der tre av dem er bypakker med delvis statlig finansiering og bompenger. Det fjerde alternativet er uten bompenger og statlige midler, men med lavere investeringer.

Sandefjord Byen Vår AS representerer 200 virksomheter i sentrum av Sandefjord. Kommunens politikk er at sentrum skal være motoren i kommunens næringsutvikling. Et levende sentrum er viktig for hele næringslivet, innbyggerne og de tilreisende. Hensikten med en bomring er å redusere biltrafikk, samt å skaffe inntekter til kommunen. En bomring rundt sentrum vil redusere sentrums attraktivitet og føre til at flere setter seg i bilen og kjører til sentrumsfjerne områder for å handle, der det også er avgiftsfri parkering.

Sandefjord Byen Vår AS sier derfor nei til bompengering rundt sentrum. Sandefjord har gjort mye med å gjøre sentrum attraktiv for gående og syklende. Samtidig må kollektivtilbudet bli bedre. Dette arbeidet kan fortsette innenfor kommunens/fylkeskommunens budsjetter og med full lokal styring. Vi er alle opptatt av et levende sentrum som ikke bare har handel, men også hyggelige kafeer, kunstutstillinger, kino, konserter og lavterskeltilbud der vi møter andre mennesker. En bompengering rundt sentrum vil motarbeide disse tilbudene.

En bompengering kun rundt Pindsle vil derimot møte ønsket om redusert bilbruk, økte kommunale inntekter og styrking av sentrum. Handelen på Pindsle skal per definisjon være plasskrevende varer eller konsepter, mens handel med mindre varer ofte finnes i sentrum.

Dagens ferjetrafikk er ikke en del av mobilitetsplanen, men det er klart at ferjedriften, som også forventer en sterk vekst, påvirker trafikken rundt sentrum av Sandefjord. Ifølge kommunens egen analyse av ferjetrafikken fra 2020, bidrar ferjene med 9 % av trafikken i Strandpromenaden vest, og danner kø tilbake til Kilgata i rushtrafikken.

Dette viser at det er flere elementer enn bompenger som bør være med i vurderingen om hvordan vi skal organisere oss i fremtiden.