Gå til sidens hovedinnhold

En mer attraktiv fastlegeby

Det er behov for å gjøre Sandefjord til en mer attraktiv fastlegeby.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dette var flertallets ønske under behandlingen av en sak i hovedutvalget for helse sosial og omsorg sist tirsdag.

Saken handlet om at administrasjonen, nærmest som en akutt krisehandling, ville gå til det skritt å kjøpe opp tre ledige fastlegehjemler og opprette et kommunalt fastlegekontor.

De fleste medlemmene av utvalget, åtte av tretten, ønsket ikke uten videre å vedta administrasjonens forslag. De etterlyste først en Plan for legetjenester i Sandefjord – noe som har vært lovet fremlagt helt siden 2017.

Denne planen er nå annonsert skal komme i aprilmøtet i utvalget. Videre ønsket flertallet å vite hvilket «handlingsrom» kommunen har i saken. Hva kan gjøres for å lokke flere fastleger hit?

LES SAKEN HER: – Løser vi ikke denne saken nå, vil rundt 5.000 stå uten fastlege

Bakteppet er at det har vært vanskelig å fylle opp noen ledige hjemler blant Sandefjords 54 fastleger. Noen stillinger (i praksis selvstendige næringsutøvere) har vært utlyst flere ganger. Det ble også påpekt i saken at noen av fastlegene nærmer seg pensjonsalder.

Mye av saksutredningen dreide seg videre om at oppgavene for fastlegene har økt de siste årene, og at mange kommuner nå gjennom ulike finansieringsordninger støtter opp om fastlegenes praksis, altså skape bedre økonomiske forutsetninger for legene.

Løsningen som rådmannen foreslår kan godt være én blant ulike alternativer som de folkevalgte skal veie opp mot hverandre. Men man vil altså først «gå en runde til».

Det betyr ikke at de som i dag er listepasienter i de ledige hjemlene plutselig står uten en lege å henvende seg til. Det er ikke uvanlig at vikarer blir leid inn i slike situasjoner, og i overganger fra avtroppende - til påtroppende lege.

Det skjer alt i dag. Det kan være dyrt, men det er også en svært dyr løsning som blir foreslått i saken: Administrasjonen vil bruke opptil seks millioner kroner for å kjøpe de tre hjemlene det er snakk om.

I tillegg kommer utgifter til å finne og etablere lokaler med utstyr til dem som eventuelt skal ansettes som kommunale fastleger. Er man forøvrig garantert å få en strøm av søknader i et slikt kommunalt alternativ?

Fastlegesaken har en fortid: I kommunestyrets novembermøte 2017 rettet Ellen Schjelderup (H) en interpellasjon kalt «Fremtidig rekruttering av fastleger i kommunehelsetjenesten».

Her beskrev hun situasjonen temmelig likt med den vi har i 2021, og spurte ordføreren om han ville legge til rette for samarbeidsmøter og dialog med fastlegene, for å se på utfordringene rundt rekruttering av fastleger.

Ordføreren svarte at et slikt arbeid var satt i gang og at de folkevalgte skulle bli holdt løpende orientert om situasjonen. Administrasjonen har dessverre ikke sørget for dette.

De folkevalgte har ikke fått «underveisorienteringer» i hele dette tidsrommet, før en «fastlegeplan» er lovet i HSO`s aprilmøte. To måneder før planen legges fram, kommer så plutselig en form for kriseløsning med forslag om kommunalt oppkjøp av hjemler.

Det er her flertallet i utvalget ønsker en kort tenkepause og ny vurderingsfase. Selvsagt ønsker man at alle sandefjordinger fortsatt skal ha en fastlege å gå til ved behov!

Spørsmålet er bare om hva som ellers kan gjøres for å gjøre Sandefjord til en mer attraktiv fastlegeby. I utgangspunktet liker vi sandefjordinger å tro at kommunen virkelig er attraktiv – både tilflytting, vekst i næringslivet og alle gode plasseringer på diverse «indekser» vitner om en veldrevet by der folk trives og der besøkende får et godt inntrykk av boligmarked, skole, kultur og fritidstilbud.

Men vi bør i tillegg gå konkret inn på fastlegenes situasjon, deres hverdag og krav til arbeidsmiljø og økonomiske vilkår. Det skylder vi dem og byens befolkning. Vi står oppe i et konkurranseutsatt marked, og da må vi forsøke å styrke Sandefjords ry og tiltrekningskraft – også blant fastleger.

La oss ta en slik runde før en endelig konklusjon. Det er ikke sikkert at «kommunalisering» er den eneste eller beste løsningen.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.