Mange har uttrykt bekymring for at de tre skolene på Vesterøya legges ned, og at de erstattes av en ny barneskole. Skolestørrelsen på barnetrinnet i Sandefjord varierer fra 57 elever ved Ramsum skole til 386 elever ved Haukerød skole.

Begge er også noens nærskole -hjertet i lokalmiljøet. Fordi skolen er så mye mer enn bare skole. Det er limet i nærmiljøet for mange. Det handler ikke minst om de aller minste barna, og om deres hverdag.

Det å ha en skole man kan gå til, i eget nærmiljø, er en viktig hverdagsverdi for mange familier -og for mange første og andre klassinger, den første turen til og fra hjemmet uten mamma og pappa. Det gjør det lett å forstå frustrasjonen og bekymringene til mange foreldre på Vesterøya.

Det er heller ikke til å stikke under en stol at det er stor forskjell på å gå på en skole med 57 elever og å gå på en skole med nesten 400. Hvem av de som er best, eller om de er like gode, det er avhengig av så mye mer enn antall elever. Når det gjelder trivsel – læringsmiljø og læringsresultater så kan man ikke finne at størrelsen på skolen og antallet elever påvirker dette på noen måte.

Venstre mener at det er lærerne, læringsmiljøet og ressursene som bevilges skolesektoren under ett som avgjør kvaliteten på tilbudene som elevene våre får. Møtet mellom lærer og elev – i klasserommet – i evalueringssituasjoner – elevenes trivsel og trygghet på skolen – i friminuttene – på skoleveien, er avgjørende for elevenes mulighet til å utvikle seg til samfunnsborgere som mestrer sine liv.

Skolebygningen er bare en liten del av dette. Skolestruktursaken har pågått siden våren 2017. Da ble det besluttet at man skulle få gjennomført en utredning av skolestrukturen i Sandefjord kommune. Siden det har Norconsult lagt frem sin rapport – posisjonen har satt av kr. 300 mill til bygging av 1 ny skole i perioden 2020 – 2023 - utredning av tomtealternativer er foretatt og det er gjennomført en bred høringsprosess.

Vi mener saksfremleggene fra administrasjonen det siste året både forenkler og kanskje også skjønnmaler verdien av en bygning. Samtidig som vi ser at det er noen veldig gode forslag som kommer i diskusjonen om samlokalisering av flere skoler som å samle flere tjenester for barn og unge på de nye skolene. Slik at man får større spesialistkompetanse gjennom økt tilstedeværelse av for eksempel PPT, helsesykepleiere og bedre samhandling av andre helse og omsorgstilbud som barna våre trenger.

Jeg spurte to andreklassinger på en av sentrumsskolene i Sandefjord om hva de synes. -De elsker skolen sin. Vi fikk ikke lov til å legge den ned. De går til skolen. Et par steinkast unna husene der de bor.

Men de fortalte også om at de fikk vondt i hodet når 5. klassingene i etasjen over skulle danse i timen -at de ikke fikk bruke gymsalen så ofte som de ønsket seg, at det var for kalt, eller det var for varmt.

Vi trenger vi skoler som svarer opp de behovene vi har i dag og i fremtiden. Det har vi ikke i dag. Derfor er vi veldig glade for at Sandefjord kommunen har satt av 1,8 milliarder til investering i nettopp barn og unges skolehverdag.

Det er lett å liste opp gode grunner til å ikke slå sammen skoler. Samtidig må ta på alvor at flere av skolebyggene i kommunen vår ikke er tilfredsstillende for å dekke de behovene lærere og elever har i dag.

Dette gjelder blant annet Framnes, Byskolen og Sande skole. Dette legger begrensinger for samhandling, og tilfredsstiller ikke kravene til universell utforming. Særlig er det viktig at skolene er tilrettelagte for elever som har nedsatt funksjonsevne, slik at alle barn opplever at bygningene ikke er til unødvendig hinder og skaper unødvendige begrensinger for de i hverdagen.

Derfor er diskusjonen om skolestruktur viktig, og det er ikke et godt nok svar til innbyggerne våre å si at vi bare skal beholde ting slik de er. Vi har ikke plass til alle elevene der det trykker mest, og vi har ikke den bygningsmessige kvaliteten som kreves for å gi barna det tilbudet de fortjener. Dette er ikke tiden for å sette seg på gjerdet, det er tiden for å satse på skolene våre