Solbergregjeringas frislipp av drosjenæringa i november 2020 har gitt kaotiske tilstander. Antall drosjeløyver i Norge har økt fra 8.000 til over 14.000, vi har taxier helt uten kjennetegn, og priser helt uten regulering. Det som etter sigende skulle være publikumsvennlig er blitt en slags alles kamp mot alle, økt tomgangskjøring og økte takster for å kompensere for enda mer dødtid. Vi har fått sosial dumping i taximarkedet. Alt på grunnlag av et EU-regelverk som EU-entusiastene i Høyre (og Venstre) innførte uten å blunke. De tror jo så betingelsesløst på de markedsøkonomiske prinsipper. Som altså har vist seg helt forfeilet.

Departementet har sendt ut et høringsbrev med en del forslag til tiltak for å bøte på noen av de verste utslaga av EU-regelverket. Som vanlig er AP veldig forsiktige med å utfordre EU og ESA – tilsynsorganet for EØS-avtalen. De foreslår tiltak for å sikre fagkompetanse og øke seriøsiteten i næringa. Vi i Nei til EU støtter regjeringas forslag om obligatorisk taksameter, identifisering gjennom taklampe, og gjeninnføring av garantikrav.

Men tiltakene adresserer ikke hovedproblemet. Altfor mange biler konkurrerer uregulert om de samme passasjerene. Det betyr dårligere inntjening, mer tomgangskjøring og dyrere priser for publikum.

Nøkkelen til å redde taxinæringa er antallsbegrensning av antall løyver, samt driveplikt og sentraltilknytning. Dette utfordrer ESA og EØS-avtalen. Men det må til! Da får regjeringa vise at de mente alvor med Hurdalserklæringa, der det står at regjeringa vil

– Stoppe frislippet i drosjenæringa

– gjeninnføre ordninga med fylkeskommunal antallsregulering

– sørge for tilknytningsplikt til drosjesentral og generell driveplikt

Nei til EU støtter altså Hurdalserklæringa, men skjønner ikke hvorfor regjeringa da sender på høring et forslag som er utvanna på en rekke punkter og ikke følger opp sin egen regjeringserklæring. Holder de velgerne – og de seriøse i taxinæringa – for narr?

Regjeringa bør tøffe seg opp, og bruke denne anledninga til å utforske og utnytte det så mye omtalte (oppskrytte?) handlingsrommet i EØS. Stå på Hurdalsplattformen, og meld fra til våre EFTA-samarbeidspartnere og EU i EØS-komiteen at det er nettopp dette Norge akter å gjøre for å ivareta allmenne hensyn her til lands. Vi veit at EUs portvoktere i ESA ikke vil like det, men hva kan de gjøre? Det er vanskelig å se for seg hvilke mottiltak en slik nasjonal politikk vil kunne møte fra EUs side.

Hvis vi skal ha ei seriøs næring, der taxisjåfører skal ha mulighet til å kunne leve av ei arbeidsinntekt, må vi avskaffe vill-vestpolitikken som Solberg-regjeringa innførte. Men da må vi se at ei ny regjering betyr en faktisk endring, ikke bare sminke på gammal «moro». Nei til EU mener AP og SP må stå på Hurdalserklæringa. Er det mye å forlange?