Seksjonsleder i FHI Hanne-Merethe Eriksen-Volle, har uttalt at munnbind har liten effekt utenfor helsetjenesten og at mange bruker munnbind feil. Det er derfor ikke anbefalt generelt å bruke munnbind utenfor helsetjenesten.

Varmt vann, såpe/antibac utgjør det viktigste for å hindre sykdom. Det virker klart at munnbind er medisinsk uforsvarlig som et tiltak mot virusspredning.


Sandefjord kommune viser til smittevernloven §4-1 som sier:
Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført, kan kommunestyret vedta:

a)

Forbud mot møter, sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet.

b)

Stenging av virksomheter som samler flere mennesker, f.eks. barnehager, skoler, svømmehaller, flyplasser, butikker, hoteller, andre bedrifter og arbeidsplasser, eller begrensninger i aktiviteter.

c)

Stans eller begrensninger i kommunikasjoner.

d)

Isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen.

e)

Pålegg til private/offentlige om rengjøring, desinfeksjon eller destruksjon av gjenstander eller lokaler. Pålegget kan også gå ut på avliving av selskapsdyr, utrydding av rotter og andre skadedyr, avlusing eller annen smittesanering.

§5-1 i smittevernloven gjelder smittede, ikkefriske borgere.
Det ser ikke ut til at det er lovhjemmel for plikt til å bære munnbind. Loven gir mulighet til begrensninger i aktivitet og bevegelsesfrihet gjeldende 7 dager av gangen.

Vedtak består av kommuneoverlegens hastevedtak om bruk av munnbind og rådmannens saksfremlegg og vedtak om samme sak, uten å vise til medisinskfaglig kunnskap i sammenheng med vedtaket.
Det ser ut som at kommunens vedtaksansvarlige ikke har satt seg godt nok inn i regelverk, ei heller satt seg godt nok inn i konsekvensen ved bruken av munnbind.

Videre ser det ut til at Rådmannens forslag til vedtak har omgått regelverk etter forvaltningsloven og påstått at vedtaket er hjemlet etter §37 som sier at man ikke trenger høring dersom det:

a)

ikke vil være praktisk gjennomførlig, eller

b)

kan vanskeliggjøre gjennomføring av forskriften eller svekke dens effektivitet, eller

c)

må anses åpenbart unødvendig.

Det er etter min mening hastevedtak på kommunelegens hastevedtak og lite medisinfaglig vurdert. Rådmannen og formannskapet burde før vedtaket ble fattet, brukt tiden og virkningen av Kommuneoverlegens hastevedtak til å sette nytt vedtak til høring.


Vi må alle være enige om at det er et felles ansvar å bekjempe pandemier. Det er derfor også viktig at vi ikke lager tiltak som kan forverre situasjoner, slik munnbind kan ifølge eksperter.