For MDG i Sandefjord er det helt vesentlig å unngå at Sandefjord sentrum blir ytterligere avskåret fra sin egen sjøfront. Det er absurd at folkelivet på havna i sjøfartsbyen Sandefjord skal begrenses til en kort stripe mellom den ruvende ferjeterminalen og drabantbyblokkene langs Kilen. Tomter som Carlsenkvartalet og Tivolitomta må utvikles i henhold til en egen, helhetlig plan for sjøfronten som ivaretar fellesskapets interesser i et langsiktig perspektiv.

Ferjene uviktige

Når Høyre skriver at «ferjedriften har fortsatt en sentral plass i bybildet. En framtidig alternativ utvikling her har isolert sett, slik vi ser det, ingen avgjørende betydning for utviklingen mellom Thor Dahl – bygget og Brødrene Berggren.» (SB 12.08.), er det et eksempel på en tankegang som har fått råde altfor lenge her i byen, og som vi snarest må komme bort fra. Det burde være innlysende at de enkelte delene har stor betydning for helheten.

Forbindelsen mellom sentrum og sjøen må styrkes, ikke lukkes igjen med en mur av blokkbebyggelse og/eller folketomme arealer for parkering og oppstilling av ferjekøer. Det er ingen grunn til å ha en ferjeterminal midt i byen. (Ferjene er i praksis flytende kjøpesentre med ekstra lave priser – og så klør man seg i hodet over at sentrumshandelen strever ...)

Vi trenger en Grønn Plan

Det er også på høy tid å utarbeide en forpliktende Grønn Plan for hele Sandefjord sentrum, med strenge og klare miljøkrav til byggeskikk, valg av materialer og energiforbruk. Denne planen må gjelde for alle nye bygninger. En slik plan kan også ta for seg fortetting av bykjernen, men dette må skje innenfor egnede områder – med helheten for øyet og ikke stykkevis og delt, slik det i praksis foregår i dag.

Sandefjord MDG vil også ha tydelige krav til den arkitektoniske utformingen av bygninger og utearealer: Sentrumsområdet må forskjønnes – og forgrønnes. Det finnes i dag mye grønn teknologi som kan tas i bruk, som solceller, fjernvarme, grønne tak etc. Det er også nødvendig å sikre en balansert blanding av boliger, kultur og næring, slik at det blir liv i byen.

Behold småbypreget!

Samtidig er det viktig for oss å beholde småbyens særpregede atmosfære, noe som innebærer at utnyttelsesgraden (altså antall kvadratmeter som bygges) må forbli forholdsvis lav. Vi ønsker ikke at Sandefjord skal bli en storby i miniatyr – la oss heller hente inspirasjon fra idylliske småbyer ved Middelhavet!

MDG går også inn for ideen om å bygge et parkeringsanlegg inne i Preståsen  for å redusere behovet for parkering i sentrumsgatene. Med et slikt anlegg vil vi kunne åpne flere gater opp for myke trafikanter. (Antallet parkeringsplasser for funksjonshemmede må selvsagt opprettholdes, samtidig som det opprettes 15-minuttersplasser for varelevering.)

Mindre avhengig av bil

Vi ønsker dessuten å legge til rette for at alle boligområder får en god tilknytning til kollektivtransport, sykkel- og gangvei, slik at det ikke lenger skal være tvingende nødvendig for alle som bor utenfor sentrum å kjøre bil inn til byen. Og dersom Sandefjord by virkelig skal bli hele kommunens sentrum, er det tvingende nødvendig å styrke kollektivforbindelsene til Andebu og Stokke. For øvrig er det et nasjonalt mål for MDG å senke kollektivprisene med 20 prosent.

Kommunestyret i Sandefjord må våge å ha noen visjoner om en byutvikling som ivaretar mennesker og miljø. Og bygger vi en by det er godt å være i, vil også handelen og næringslivet kunne blomstre. Hus og biler er selvsagt gode å ha, men om ikke menneskene er i sentrum, blir det ikke mye til liv.