I Norge deltar under 100 personer med utviklingshemning i ordinært arbeidsliv. Dagens arbeidsliv legger ikke til rette for mangfold og ulike mennesker. Vi vil ha gi plass til mennesker med utviklingshemning.

Å ikke være en del av arbeidslivet kan gi opplevelse av å være annerledes og mindreverdig. Å være i jobb gjøre at vi kan kjenner at vi er viktige bidragsyter i fellesskapet. Dette gjelder alle, også mennesker med utviklingshemning.

Svært få personer med utviklingshemning har ordinært arbeid. Diagnosen utviklingshemning gir nærmeste automatisk rett til uføretrygd, ofte uten vurdering av arbeidsevne. Noen får jobb i vernede bedrifter. Dessverre er det ofte slik at vernede bedrifter stiller krav til produksjonskapasitet, som igjen fører til at flere faller utenfor et tilbud om arbeid. De blir henvist til dagsenter og dagtilbud i kommunal regi. Dagtilbud som kan være gode og meningsfulle, men som ikke er rettet mot arbeidsmarkedet. Noen mangler helt tilbud om dagaktivitet. Samfunnet har lave forventninger til yrkesdeltakelse for personer med utviklingshemning.

Retten til arbeid er en menneskerett. Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter argumenterer for at arbeid gir verdighet. Personer med utviklingshemning har rett til arbeid på lik linje med alle andre: Fellesorganisasjonen, sammen med Norsk forbund for utviklingshemmede og stiftelsen SOR, krever en arbeidsmarkedspolitikk som sikrer at alle med utviklingshemning som ønsker jobb, får en slik mulighet. Det forutsetter tilstrekkelig oppfølging av både arbeidstakere og deres arbeidsgivere gjennom hele yrkeskarrièren i ordinært arbeid. Staten må ha ansvar for arbeidsmarkedstiltak.

Vår nye regjering lover satsing på inkludering i arbeidslivet. Det er bra. Vi håper løftene blir til konkret og tydelig satsing. Her er noen forslag til konkrete tiltak her i Vestfold:

Vi vil ha flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) til personer med utviklingshemning i kommunene. Stillinger som tilpasses den enkeltes forutsetninger og evner.

Retten til arbeidsevnevurdering må gjelder alle, også personer med utviklingshemning. Skal vi få det til må personer med utviklingshemning møte ansatte på NAV med vernepleiere- og sosialfaglig kompetanse, som ser muligheter for ordinært arbeid.

Tiltak som Helt Med gjør det mulig å ansett personer med utviklingshemning i ordinært arbeidsliv, både kommunalt og privat. Tiltaket kan åpne muligheter både i Vestfold kommunene og i det private næringslivet. Helt Med er utviklet av Stiftelsen SOR blant annet i samarbeid med Fellesorganisasjonen (FO), LO og NAV. Den ansatte får sin uføretrygd og minst 20 % lønn. Hotellkjeden Scandic, McDonalds og Bergen kommune har ansatte fra Helt Med.

Et inkluderende samfunn er godt for alle. Vi mennesker har ulike bakgrunner, kulturer, livserfaringer, forutsetninger og perspektiver. Et samfunn og et arbeidsliv med plass til alle, uansett hvem vi er, gir trygghet. Mangfold styrker – både individet og samfunnet. Nå er vi spente på om regjeringens løfter fører til økt yrkesdeltakelse for personer med utviklingshemning, og dermed et større mangfold i norsk arbeidsliv.