Gjeldende regler for årlig regulering av folketrygden (alderspensjon) fra staten som alle mottar, ble vedtatt av et bredt flertall på Stortinget i 2009 – etter forslag fra Arbeiderpartiet – og innført i 2011.

Pensjon er komplisert, og det er så å si umulig å få full oversikt over hvorledes det faste fradraget på 0,75 % (underreguleringen) slår ut. Dagens modell ga best uttelling fram til 2014 i forhold til gjennomsnittlig lønns- og prisstigning. Siden har lav lønnsvekst gitt lav realvekst – både for alderspensjonister og arbeidstakere. Samtidig er det gitt skattelettelser.

Samlet gjør imidlertid endringer og påplussinger at det er vanskelig å holde oversikten for den enkelte over hva endringene innebærer.

Pensjonistenes kjøpekraft har blitt positivt påvirket av en rekke tiltak gjennomført av regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget. Dette gjelder i høyeste grad minstepensjonister:

  • Økt grunnpensjon for gifte og samboende.
  • Økt minstepensjon til gifte og samboende alderspensjonister.
  • Økt minstepensjon for enslige med 4 000 kroner i tre omganger. Til sammen 12 000 kroner.
  • Fritak for NRK-lisens for minstepensjonister fra 2020. Netto innsparing 3 000 kroner pr. år.
  • Skattelettelser som også har kommet pensjonistene til gode.

Regjeringen har nylig igangsatt et arbeid med en gjennomgang av pensjonsreformen.

Vi håper at regjeringen tar innover seg at pensjon er noe mer enn en utgiftspost på statsbudsjettet. De som mottar pensjon, betaler direkte skatt, og kjøper varer og tjenester som har indirekte skatt. På denne måten bidrar pensjonistene til noe av verdiskapningen i samfunnet. Dette betyr at det er viktig å se på den reelle kostnaden, når den positive delen er trukket fra.

Et lappeteppe av pensjonsordninger og kompensasjoner gjennom spesielle tiltak er ikke transparent og en rettsstat verdig.

Vestfold og Telemark Senior Høyre etterspør derfor et forenklet pensjonssystem som er forståelig og samtidig sikrer gode alderspensjoner for nålevende og framtidige pensjonister.