Uten fast jobb er det vanskeligere å planlegge framtiden, få seg bolig og det krever mer å si fra om urettferdighet på jobben. Hovedregelen i arbeidslivet skal være faste og hele stillinger for å sikre forutsigbarhet og mulighet til å leve trygge og gode liv.

SV vil styrke tilkjempede rettigheter i arbeidslivet ved å kreve norsk lønn i Norge, anstendige arbeidsvilkår for alle arbeidere og jobbe for utjevning av lønnsforskjeller.

Norge har høy sysselsetting blant kvinner, men mange, og særlig de med kort utdanning, er overrepresentert når det gjelder deltidsarbeid og midlertidige ansettelser. Fremdeles er arbeidslivet sterkt kjønnsdelt. Dette bidrar til å opprettholde lønnsforskjeller mellom kjønnene.

Blant de lavest lønnede har lønnsutviklingen stagnert, lønnsulikheten øker og utjevningen av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn går for sakte. SV vil jobbe for lønnsløft i kvinnedominerte yrker.

SV vil:

  • Styrke Arbeidsmiljøloven som vernelov, og fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser.
  • Avvikle bemanningsbransjen og sørge for at arbeidsformidling skal være et offentlig ansvar.
  • Avskaffe årlige flate ostehøvelkutt i offentlig sektor.
  • At myndighetene skal ta initiativ til et trepartsarbeid med arbeidslivets organisasjoner for a fremme heltid, likelønn og tiltak mot et kjønnsdelt arbeidsliv
  • Sikre lovfestet og reell rett til heltid, med det offentlige som pådriver.
  • Styrke arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og tvangsarbeid med flere A-krimsentre og en opptrappingsplan for økt tilsyn og flere inspektører.

Dette blir fokus og oppgaven vi jobber videre med før, og etter valget i september.

God sommer og godt valg.