Gå til sidens hovedinnhold

Fem Sandefjord-rektorer: Slik opplever vi sandefjordskolen, og derfor er vi stolte av den

Artikkelen er over 1 år gammel

Den siste medarbeiderundersøkelsen viser at sandefjordskolens ansatte og ledere er like fornøyde med sine ledere (mestringsorientert ledelse) som snittet av skoleansatte i landet for øvrig, og i noen tilfeller mer fornøyde.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har i det siste blusset opp en debatt rundt sandefjordskolen, avdelingsledermodell, halvårsvurdering og målstyring. Vi synes det er flott at mange uttrykker sin mening om sandefjordskolen. Det viser også hvor viktig den er.

Vi ønsker med dette innlegget å fortelle om sandefjordskolen slik vi opplever den, hvorfor vi er stolte av den og hvorfor vi har valgt å jobbe der i en lang årrekke, både som lærer, inspektør, avdelingsleder og rektor.

Sandefjordskolen har en organisering med avdelingsledere. Enkelt forklart har man erstattet den tidligere undervisningsinspektøren med to til tre avdelingsledere på hver skole. Disse har personalansvar og ansvar for oppfølging av elevenes læring på sine trinn. De har samtidig undervisning og er en del av lærerteamene. På denne måten er lederne nær de ansatte, klasserommene og elevene, og de kan støtte, avlaste og veilede lærere og assistenter/fagarbeidere. De kan hjelpe dem med å følge opp elever som strever eller trenger mer utfordringer. De kan stå sammen med dem i vanskelige saker. Mange ansatte gir uttrykk for at det å ha lederne nær seg som en støtte i hverdagen, er nyttig og godt. Avdelingslederne støtter og avlaster også rektorene. Slik får skolene en mer robust og mangfoldig ledelse.

Sandefjord kommune har valgt den anerkjente og utbredte medarbeiderundersøkelsen «10-faktor» som sitt verktøy for å utvikle arbeidsmiljøet. Den siste undersøkelsen viser at sandefjordskolens ansatte og ledere er like fornøyde med sine ledere (mestringsorientert ledelse) som snittet av skoleansatte i landet for øvrig, og i noen tilfeller mer fornøyde. De rapporterer også om like stor eller større grad av autonomi (opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i jobben sin). Dette tenker vi blant annet har sammenheng med avdelingsledermodellen. Lederne i sandefjordskolen har tillit til at medarbeiderne tar gode beslutninger på egen hånd, gir dem oppmerksomhet, følger dem opp og er der for dem når de trenger det.

Mange vil til sandefjordskolen

Til de ledige lærerjobbene i Sandefjord søker hvert år et imponerende antall kompetente lærere fra hele landet. Sandefjord har svært dyktige lærere og ansatte. Det ser vi som er skoleledere hver dag, og det har alle i Sandefjord fått se den siste tiden. Det er også stor søknad til ledige lederstillinger i Sandefjord. Mange av Sandefjords lærere søker seg hvert år til lederutdanning og lederstillinger i egen kommune.

Les også

Stolt av sandefjordskolens ansatte

De siste par år har nye retninger innen skoleutvikling blitt innført i sandefjordskolen. En av dem er «Skolevandring». Skoleledere skal ikke «gjemme seg bak kontorpulten», men regelmessig være ute i klasserommene sammen med ansatte og lære om hva som skjer på egen skole. Lederne skal underveis i sin skolevandring ha fokus på alt det positive som skjer. Dette skal de løfte fram for de ansatte. Slik får man mer av det som er bra, og de ansatte får anerkjennelse og blir sett. «Open to learning» handler om at ledere skal unngå å ha forutinntatte oppfatninger eller antagelser, og være åpne, lyttende og lærende i forhold til hva andre har på hjertet. Når man som leder er «åpen for læring», er man også åpen for å endre og utvikle seg basert på den informasjon som er tilgjengelig. Vi synes det er flott at man har dette fokuset i sandefjordskolen.

Bidrar mer til læring enn snittet

Med jevne mellomrom publiserer norske myndigheter en rapport som sier noe om hvor mye hver skole og kommune bidrar med til elevenes læring sammenliknet med landssnittet. Den siste rapporten viser at sandefjordskolen bidrar mer til elevenes læring enn snittet av kommuner i Norge. Det betyr at arbeidet de ansatte legger ned hver dag, utgjør en stor forskjell for elevene våre.

Les også

Når lederen av Skolelederforbundet kan få seg til å tråkke på varslere på denne måten, i offentlighetens flombelysning, skal det ikke mye fantasi til for å tenke seg til hva som skjer bak de lukkede dørene.

Alle kommuner og skoler i landet er ved lov forpliktet til å ha et forsvarlig system som sikrer at elevene får den undervisning de har krav på, at deres opplæring følges opp og at det regelmessig vurderes hvordan det går med dem. De har også krav på at det settes inn hjelp dersom deres utvikling er bekymringsfull. I sandefjordskolen tenker vi at alle elever, uavhengig av forutsetninger eller bakgrunn, skal få så god opplæring som mulig den tiden de tilbringer hos oss. Vi følger nøye med, slik at vi kan vi gripe inn tidlig dersom en elev viser vansker eller utfordringer i sin faglige eller sosiale utvikling. Dette gjør vi i tett samarbeid med foresatte og PPT, helsesykepleiere og/eller barnevernstjenesten. Disse etatene er nå organisert i samme kommunalområde i Sandefjord, nettopp med det for øye å tenke helhetlig og samordnet rundt kommunens sårbare barn og familier. Forskning viser tydelig at jo tidligere man kan hjelpe barn som strever, desto større er sjansen for å hindre at de utvikler større vansker gjennom skoleløpet og får utfordringer som voksne.

Kontinuerlig forbedring

Sandefjordskolen har fokus på at elevene skal lære mest mulig for å mestre livet, i dag og i framtiden. Vi prøver ikke å finne feil ved elevene; de er perfekte som de er. Men vi forsøker å alltid ha fokus på å se om vi «treffer» med undervisningen vår, og kontinuerlig forbedre tilbudet elevene får. Sandefjordskolen kartlegger derfor, som resten av skolene i Norge, elevenes læring i grunnleggende ferdigheter og kompetansemål gjennom nasjonalt obligatoriske kartlegginger og nasjonalt obligatorisk halvårsvurdering. Vi vet at jo mer læring vi kan gi elevene, desto større er sjansen for at de kan velge sin framtid. Elever som har lært mye i grunnskolen, har større sjanser for å komme seg gjennom videregående skole og kunne ta utdanning. Utdanning gir statistisk sett bedre livskvalitet og helse, og reduserer faren for at mennesker faller utenfor arbeidslivet, ender i hjelpeapparatet eller får redusert livskvalitet. Dette er dypest sett det sandefjordskolen handler om. Mye tyder på at sandefjordskolen lykkes med sitt fokus. Nasjonale prøver er obligatoriske kartlegginger for alle skoler og kommuner i landet. Disse viser at Sandefjords elever, både på barnetrinnet og ungdomstrinnet, har lært mer i de grunnleggende ferdighetene lesing, regning og engelsk enn snittet av norske skoleelever.

Spør elever og foreldre

Men faglige ferdigheter er ikke det eneste som er viktig i skolen. Like viktig er det at elevene trives og utvikler seg til hele mennesker med gode sosiale ferdigheter. Derfor er det også obligatorisk for alle skoler i landet å gjennomføre en elevundersøkelse hvert år. I Sandefjord gjennomfører vi også en foreldreundersøkelse. Disse viser at Sandefjords elever trives like godt som snittet av elever på norske skoler, og at foreldre i Sandefjord er minst like fornøyde med skolene sine. Dette er vi glade for. Men vi ønsker å bli bedre. Vi har i det siste økt fokuset på å la elevenes og foreldrenes stemme komme fram gjennom å inkludere elevråd og foreldreråd i viktige saker som angår dem, for eksempel rundt skolestruktur og byggesaker i kommunen.

Les også

Når nyanser ikke passer inn!

Sandefjordskolen satser på utdanning og utvikling av de ansatte. De siste årene har en stor mengde lærere fått støtte til å styrke sine ferdigheter i basisfagene gjennom videreutdanning. Forskning viser at lærere trenger å utvikle et profesjonelt læringsfellesskap der erfaringer evalueres og det er rom for deling. I Sandefjord har vi klart å bygge opp gode systemer for hvordan vi skal få til dette i praksis. Det er her snakk om en praksisnær etterutdanning hvor lærere selv prøver ut opplegg i klasserommene og deler erfaringer i etterkant. Lærere som ønsker å ta skrittet over i ledelse, får støtte til å gjennomføre studiet «Ledelse av læring og endring», et studium sandefjordskolen i sin tid var med på å utvikle. Studiet er populært, og mange lærere fra kommunen melder seg på hvert år.

Sandefjordskolen er godt rustet til å møte den pågående skolereformen «Fagfornyelsen». I august innføres nye læreplaner i alle fag i Norge. Et omfattende arbeid er gjort når det gjelder å utarbeide nye lokale læreplaner i Sandefjord. Planene er utarbeidet med kontinuerlig involvering av de ansatte og tillitsvalgte gjennom høringer, samarbeid og medbestemmelse. Sandefjordskolen er klare for de nye arbeidsformene, emnene og kompetansemålene i den nye læreplanen, med nyproduserte lokale læreplaner av ypperste kvalitet, produsert av Sandefjords dyktige lærere og ledere.

Velfortjent ros

Sandefjordskolen var lynraskt på plass med digital hjemmeundervisning da koronapandemien slo til. Byens lærere og fagarbeidere/assistenter har fått fortjent ros for sin enestående innsats i så måte. Vi skal heller ikke glemme at den digitale utvikling som har foregått i kommunen og sandefjordskolen de siste år, har vært en bevisst satsing fra våre administrative og folkevalgte ledere. Og da skolene for noen uker siden fikk beskjed om å åpne for fullt igjen, var alle byens skoler oppe og gikk med et tilnærmet normalt tilbud etter kort tid. Vi ser i mediene at så ikke var tilfelle alle andre steder. Vi synes at også ledelsen i kommunen fortjener ros for sitt arbeid i denne vanskelige situasjonen. Ute i skolene opplevde vi støtte og struktur fra dag én. Sandefjordskolens kultur for samarbeid på ledernivå, gjorde at det var lett for oss å ta raske avgjørelser, være samkjørte og følge med.

Det er flott at sandefjordskolen debatteres og at mange meninger kommer fram; både fra brukere, ansatte, ledere og andre. Vi kan ha ulike syn, men vi må alltid samarbeide med fokus på elevenes beste. Fremover ønsker vi flere konstruktive innspill på hva som kan gjøre sandefjordskolen til en enda bedre skole. Vi er best når vi står sammen.

Kommentarer til denne saken