Mandag 15.11 ble det avholdt et folkemøte på biblioteket hvor administrasjonen i Sandefjord kommune orienterte om planarbeidet for plassering av en eventuell ny storskole på Vesterøya.

Her var det mange engasjerte innbyggere som møtte. Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon og her kom det frem tydelig motstand og skepsis i denne saken.

Planprosessen ser bare ut til å bli drevet videre uten interesse for hva de som blir berørt har kommet med av innsigelser.

Mitt innspill var at vi som politikere ikke kan gjøre gode og riktige beslutninger uten blant annet å ha utredet de helsemessige påvirkninger.

Jeg er også opptatt av hvilke konsekvenser en slik endring av skolestrukturen vil bety for de berørte nærmiljøene.

De frammøtte applauderte bl.a. innlegget til en av frontfigurene for bevaring av nærskolene, Helge Krossøy. Han tok for seg mange sider av saken og var tydelig på at kommunevalget i 2023 vil bli et skolevalg. Politikere bør da ha tatt et tydelig standpunkt i denne saken.

Her sender berørte og engasjerte innbyggere et sterkt signal om å bli lyttet til og det bør respekteres.

Fakta i denne saken er klar, en spørreundersøkelse er gjennomført og ca. 82 % av de som ble spurt er imot nye storskoler.

Bygging av de planlagte nye storskolene i Sandefjord vil strekke seg over mange år og over flere valgperioder.

Kommunen har satt ned en prosjektgruppe som skal utarbeide en helhetlig kommunedelplan for skole- og barnehagestruktur nettopp for å gi politikerne et solid grunnlag for beslutningene som tas. Sandefjord kommune uttaler at ny storskole på Vesterøya ikke skal inkluderes da man ønsker å beholde framdriften på Vesterøya.

Alle bør være tjent med at vi setter pågående planprosess for Vesterøya på hold slik at også denne eventuelle storskolen vil inngå i dette planarbeidet.

Først da kan den kalles en helhetlig plan!