Målstyring handler blant annet om å sette seg konkrete mål. Sandefjord-skolen, under ledelse av Høyre og etter hvert Anne Strømøy, satte seg ett hovedmål for ca. ti år siden: Heve de faglige prestasjonene i barne- og ungdomsskolen.

Når foreldrene Torunn Haugland, Monica Undseth og Melinda E. Henriksen mener at fokuset i skolen må rettes mot relasjonene mellom skole og hjem og lærer og elev, treffer de innertier. Slik jeg ser det. Trivsel skaper indre motivasjon og trygghet. Glede forsterker dette. Gravalvoret med å sammenligne elevers prestasjoner på skolen, skaper ofte prestasjonsangst. Å kartlegge elevers styrker og svakheter på barnetrinnet for eksempel, er lite smart. Å sette barn inn i ulik båser, er en risikosport.

Kritiske innspill avfeies

Fryktkultur går igjen fra mange som har erfaring med Sandefjord-skolen. Enten som ansatt, elev, foreldre, besteforeldre mm. Er det en fryktkultur i Sandefjord-skolen? Noen nikker. Andre tier. Noen mener bombastisk nei. Det er for meg svært overraskende å observere hvor lett alle kritiske innspill blir avfeid som feil av dem som bestemmer. Slik blant annet Wegger og Strømøy synliggjør i sine innspill.

Sandefjord-skolen har fått et betydelig omdømmeproblem så lenge man ikke behersker kunsten å vise en viss grad av ydmykhet. Den gamle Sp-høvdingen Gunnar Huseby, for eksempel, var ikke nådig i ordvalget sitt da han i juni beskrev sine følelser i SB om prosessen rundt skolestrukturen og tomtevalg på Vesterøya. Politikerveteranen er tydelig indignert over hvorfor berørte parter som eier aktuelle tomter på dyrket eller dyrkbar mark, ikke blir kommunisert med på forhånd av skoleledelsen i Sandefjord kommune.

Psykisk uhelse har økt

6 av 10 jenter som går ut av 10. klasse i «gamle» Sandefjord og begynner på vgs., har psykiske lidelser, kan vi lese ut fra Ungdatas siste spørreundersøkelser til elever. 2 av 10 gutter svarer ja på dette spørsmålet. I dag vet vi at psykisk uhelse blant barn og unge har økt bare de siste månedene. Når rundt 1 av 4 elever fra Sandefjord-skolen statistisk er såkalte skjemasøkere til vgs., er det noe som skurrer for meg. Skjemautfyllinger, kartlegginger, registreringer, vurderingstilbakemeldinger er så høyt prioritert i Sandefjord-skolen at mange lærere og ansatte blir så slitne at den viktigste jobben, relasjonsbyggingen til elevene og foreldrene, lider. Er det noe rart at foreldre reagerer?

Tillitsbasert ledelse!

Hvordan vil Arbeiderpartiet forandre Sandefjord-skolen, spør du sikkert. Tillitsbasert ledelse er nøkkelordet. Å lede gjennom tillit skaper en vi-følelse. Å få fram ulike meninger blant elever, foreldre, lærere, ledere, ansatte i skolen, politikere mm er sentralt i en slik ledelsesstrategi. Følelsen av å mestre noe. Følelsen av å bli hørt. Følelsen av å være med på å finne den rette retningen for «min» skole er helt sentralt for å skape trygghet, trivsel og tillit. Ingen barn eller unge er like. Enhver har krav på å få sine tilpasninger i skolen. Og der er foreldrene helt sentrale samarbeidspartnere. Kartet må stemme med terrenget.

Foreldre for forandring av Sandefjord-skolen fortjener honnør for engasjementet sitt.