Han skryter også av at parkeringsplasser blir lagt i underetasjer framfor på bakkeplan. Jeg kunne ikke være mer enig, det er bra for byutviklingen.

I motsetning til Hoelseth og hans følgesvenner i FrP, Sp og Høyre baserer Arbeiderpartiet sin politikk seg i stor grad på de analysene og forslag til byutvikling, fortetning og byggehøyder som de dyktige fagfolkene i kommunen vår har lagt fram.

Dokkenkvartalet ble bra

Fortetning som Dokkenkvartalet ønsker vi i Arbeiderpartiet mer av. For det er ingen tvil, skal vi møte befolkningsveksten, skape liv og utvikling i sentrum og ikke minst nå klima- og miljømålene, må vi fortette i sentrum og sentrumsnære områder. Også her er Hoelseth og jeg helt på linje. Selv hans betraktninger om byggehøyde er jeg langt på vei enig i.

Les også

Tettere og høyere? Ja, takk.

Fortetning skaper engasjert debatt. Det er ikke rart, en del av fortetningen i kommunen vår er lite vellykket. Noe som førte til at Høyres Tor Steinar Mathiassen angret offentlig. Han innså sine egne og Høyres uheldige valg, og han ville endre kurs. En kurs vi i Arbeiderpartiet hele tiden har ligget på. Mathiassens anger medførte at vi fikk en grundig fortetningsdebatt, og begrepet fortetning med kvalitet ble introdusert.

Må ha kvalitet

Det ble etter dette igangsatt et arbeid med fortetningsstrategi. Formålet var å sørge for at det ble fortetning med kvalitet. Strategien sier hvor det er egnet å fortette og hvor vi ikke bør fortette. Fortetningsstrategien gir beboere, utbyggere og kommunen forutsigbarhet.

Dessverre fjerner FrP, Sp og Høyre store deler av det som gir den forutsigbarheten fra fortetningsstrategien.

Må holde seg til fakta

At Hoelseth som tidligere medieperson og journalist har skrivekløe, har jeg stor forståelse for, han skriver godt og med gode retoriske bilder. Dessverre er det noe fra journalistyrket han ikke har tatt med seg videre, det er å gjøre grundige undersøkelser i saken han skal skrive om og å holde seg til fakta.

Denne saken handler om at FrP, SP og Høyre ønsker å bygge tettere enn fagfolkene og kommunedirektøren anbefaler. De utvider det som på fagspråket heter BYA, ikke bare i sentrum, men i hele kommunen. BYA er det arealet bygningen(e) opptar av tomtens areal. Altså hele omrisset av bebygde flater, sett ovenfra. Dette kalles utnyttelsesgrad, ikke fortettingsgrad, slik Hoelseth kaller det.

Åpne arealer på bakken

Jeg skal ikke flisespikke på navn, men Hoelseth forsøker å etterlate et inntrykk av at saken handler om byggehøyde og antall boliger. En økning av BYA fra 35 % til 45 % gir kun en marginal økning av leiligheter. I realiteten vil det nok kun gi større og dyrere leiligheter, med betydelig redusert grøntanlegg og leke-, ute- og oppholdsarealer.

Ikke nok med det, FrP, Sp og Høyre ønsker å flytte ute- og oppholdsareal fra bakkenivå og opp på takene på leilighetsbyggene. Vi ønsker oss også flere grønne tak, men ikke på bekostning av åpne arealer på bakkenivå.

Ikke kvalitet med FrP, Sp og H

Tilbake til Dokkenkvartalet som Hoelseth og jeg er enig i at er blitt en fortetning med kvalitet. Utbyggingen av Dokkenkvartalet er gjennomført i tråd med de reglene for utnyttelsesgrad som vi i Arbeiderpartiet ønsker å beholde, og som FrP, Sp og Høyre forkaster.

Hoelseth skriver rørende om hvor fint det er med parkering underetasjen og ikke på bakkenivå. Får det forslaget han forsøker å skryte opp i himmelen gjennomslag, så vil ikke lenger parkering i underetasjen være et krav.

Med ønsket til FrP, Sp og Høyre kan vi ikke lenger forvente fortetning med kvalitet.