Gå til sidens hovedinnhold

Vår største «fiende» i fortettingssaker er Sandefjord kommune. Bør det være slik?!

Artikkelen er over 3 år gammel

Bomiljøet vårt skal ikke bli ødelagt av kyniske profitører! Grønåsen er en arkitektonisk perle i funkisstil fra 1965–70 årene, en perle som kommunen opprinnelig hadde store ønsker om å bevare. Grønåsen har egen reguleringsplan, behandlet og godkjent av Kommunaldepartementet. Innenfor denne planen ligger det 12 eneboliger med gode fjelltomter, som i vesentlig grad er bygget på høyder. I reguleringsplanen pkt. 11 står det: «parsellselger er ikke berettiget til ved privat servitutt å etablere forhold som står i strid med disse vedtekter.» Ellers regulerer planen alt fra utnyttelsesgrad, høyde på hus, farger, trær og gjerder.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Da kommunen utarbeidet en ny kommunalplan for Sandefjord kommune, ble ikke reguleringsplanen for Grønåsen nevnt og ligger da ikke under motstrid til arealbruken. Derimot skriver kommunen i sin reguleringsplan: «Stadfestede reguleringsplaner hvor det ikke er motstrid i arealbruken, gjelder i sin helhet (også rammer for byggehøyde og arealutnyttelse og tomtegrense m.m.) foran kommuneplanen og vil supplere og utfylle kommuneplanens arealdel. Det samme gjelder veiplaner som stort sett er bygget ut i henhold til planen.» Det står også at «Dersom planene ikke formelt oppheves, vil de gjelde, supplere og utfylle kommuneplanens arealdel dersom det ikke er motstrid. Planen er ikke opphevet!

Reguleringsplanen som er tiltenkt for Øvrum og Schwital, bryter med alle prinsipper i vår reguleringsplan og planlegger for inntil 15 boliger/leiligheter i et område som det i dag er 13 eneboliger. Verken vei, vann eller kloakk er dimensjonert for dette. Se kommuneplanen.

 

Faktagrunnlag i saken: På Grønåsen var det ingen form for motstrid før Andreas Øvrum, sønn av daværende teknisk sjef i Sandefjord kommune, Hans Øvrum, kjøpte opp en av eiendommene på Grønåsen. Han fikk avslag i kommunen første gang han søkte. Øvrum har senere kjøpt opp naboeiendommen og eier nå Grønåsen 7 og 8. Andreas Øvrum driver eget firma, Øvrum Invest AS, som er engasjert i eiendom.

Etter dette snudde kommunen i ønsket om å bevare Grønåsen, og gikk inn for at Andreas Øvrum skulle få dispensasjon i reguleringsplanen for bygging av to boliger. I møte med teknisk etat fikk oppsitterne klar beskjed om at denne dispensasjonen på utbygging kun gjaldt eiendommen til Øvrum og at ingen av oss andre kunne påregne å få en slik tillatelse. Oppsitterne på Grønåsen klaget inn saken og «vant» saken mot kommunen via Sivilombudsmannen og Fylkesmannen. Nå har saken igjen blusset opp med søknad om egen reguleringsplan for Grønåsen 7 og 8, og har denne gang fått med seg Paal-Andre Schwital, Grønåsen 6. Schwital er den siste som kjøpte opp eiendom på Grønåsen. Alle vi 10 oppsittere er imot dette.

SPIR arkitekter ved arealplanlegger Ivar Holt har laget planene for Øvrum og Schwital. Ivar Holt var tidligere saksbehandler i arealplanavdelingen i Sandefjord kommune fra 2000 til 2013, og var engasjert i utviklingen av Kommunalplanen for Sandefjord kommune. Fra 2013 til 2016 var han avdelingsleder i samme avdeling. Denne avdeling lå da under teknisk sjef Hans Øvrum. Fra 2016 har han innehatt jobben som arealplanlegger hos Spir Arkitekter, som nå brukes av Øvrum. Vår kommunalsjef for næringsutvikling og eiendomsforvaltning, Geir Bjelkemyr-Østvang, ansatt i Sandefjord kommune 13. april 2016, var styreformann i Spir fram til 16. juni 2017.

Jeg har fått flere henvendelser fra beboere i Sandefjord om kommunens kyniske ønske om fortetting, hvor de tar få eller ingen hensyn til berørte parter. Kommunen er nå mer enn ti ganger så stor i areal etter sammenslåingen. Det er da ikke lenger grunnlag for fortettingsbehovet. I tillegg så stopper utbygginger fordi det er boliger nok i Sandefjord.

Det virker rart at vi skal behøve å oppleve dette i en kommune som vi alle er glad i. Kommunens administrasjon er ansatt og lønnet av folket for å tjene innbyggernes interesser, og politikerne er valgt inn for det samme. Hvorfor blir det da slik at vår største «fiende» i slike saker er nettopp kommunen?

Jeg anmoder alle om å bruke avisen til debatter om dette temaet og til reportasjer om kommunens tendens til å overkjøre sine innbyggere. Det er ikke det de er ansatt eller folkevalgt for!

Kommentarer til denne saken