I Sandefjords Blad (SB) 21/1 kan vi lese et intervju med ordføreren rundt Vesterøyasaken. Ordføreren beskriver tomtesaken som kaotisk, og at han ikke ønsker å gå i krigen for noe som kanskje ikke er gjennomførbart. Ordføreren mener at flytting av matjord og nydyrking er ikke noe godt alternativ. Ordføreren mer enn antyder at konsulentinnspillene ikke kan fortsette.

Arbeiderpartiet har hele tida vært uenige i hvordan posisjonen ved Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har valgt framgangsmåte for å få til en storskole på Vesterøya. Saksgangen med å fortelle leserne av SB, og la seg fotografere på Kariåsen våren 2019, at storskolen skal bygges «her», er mildt sagt uvanlig. Å utpeke tomt før noen brukere involveres, som blant annet Sandar Idrettslag, grunneiere, elever, foreldre og ansatte på de tre berørte skolene og nærmiljøutvalg, har flere enn Arbeiderpartiet reagert sterkt på. Vi i Arbeiderpartiet er helt sikre på at denne føljetongen som begynte med det ikoniske bildet i lokalavisa, er bare et forspill.

Det er ikke besluttet at en storskole på Vesterøya skal bygges. Det er ikke vedtatt at de tre nærskolene skal legges ned. Eventuelle vedtak i miljø og plan, formannskap og kommunestyre i februar og mars om tomtevalg vil ikke legge føringer for den videre skoledebatten.

Det er statsforvaltere, jordvernforeningen, fylkeskommunen, jurister som er eksperter på ekspropriasjonssaker og garantert statlige organer som nå trer inn på banen etter eventuelt tomtevalg. Økonomene blir også nøkkelpersoner. Det som for et par år siden var et regnestykke på et par hundre millioner kroner for en storskole på Vesterøya, bikker snart halve milliarden. Det i seg selv er alarmerende og kritikkverdig. Vi som er valgt av folket som representanter til kommunestyret 2019, har ennå ikke diskutert Vesterøyasaken i kommunens øverste organ om vi ser bort fra visjonsbokas styrker og svakheter. Det er også underlig. Jeg som lokalpolitiker har ennå ikke sett regnskaper over hva Sandefjord kommune har brukt av ressurser på skolesaken i «Nye» Sandefjord kommune» siden den begynte i 2017. Enkeltansatte i kommunen har brukt det meste av arbeidstida på Rådhuset eller ute blant folk, på tomtesøk, trafikkvurderinger, sammen med konsulenter, utallige møter og mye mer. Flere innleide konsulenter og konsulentfirmaer de siste fem årene, særlig fra 2019 fram til i dag, har skrevet store kronebeløp på sine fakturaer for utført arbeid til Sandefjord kommune.

På folkemøtet om Vesterøyasaken i november 2021 kom det innspill fra innbyggere på Vesterøya om å få innsyn i alle økonomiske utgifter som brukes rundt skolesaker. Slik jeg oppfattet det på folkemøtet kom det et positivt svar fra Sandefjord kommune om at dette skulle følges opp. Jeg har ikke observert noe svar i mediene. At offentligheten bør få innsikt i hva skatteinntektene brukes til, er naturlig i en så kompleks sak for kommunen vår. Arbeiderpartiet utfordrer kommunedirektøren til å fortelle i Sandefjords Blad om alle konsulentene/konsulentfirmaene som har vært involvert i skolesaker generelt siden 2017, og spesielt Vesterøyasaken siden 2019 fram til 2022. Hvilke utgifter Sandefjord kommune har betalt til de enkelte konsulentene/konsulentfirmaene og antall interne årsverk som er brukt i denne femårsperioden, interesserer mange flere enn oss i Arbeiderpartiet, vil jeg tro.