– Vi mener det blir feil at bebyggelsen åpner seg mot den sterkt trafikkerte Kilgata, forklarer kommunalsjef Sindre Væren Rørby. I den forbindelse henvises det i saksframlegget til reviderte nasjonale støyretningslinjer om soverom mot stille side, som trådte i kraft i sommer.

– Mer enn fire etasjer ok for oss

Likevel anbefaler rådmannen overfor hovedutvalget for miljø og plan 29. september at hovedprinsippene i innleverte illustrasjoner fra Niamo Arkitektur og Hjertnes Eiendom legges til grunn for reguleringsarbeidet framover. Saken avgjøres i formannskapet.

Om etasjehøyder kommenterer plan- og bygningssjef Andreas Astrup Farsjø: – Rådmannen er ikke nødvendigvis negativ til en femte etasje, men konstaterer at dette er i strid med tidligere politisk vedtak i saken (se faktaboks). Rådmannen har som kjent tidligere anbefalt at det kan bygges høyere enn fire etasjer.

Prosjektet for «nye» Carlsenkvartalet omfatter for øvrig litt næring og resten bolig. Detaljhandel er fraværende, og det synes rådmannen er bra.

– Bra mot Thaulows gate

Mest fornøyd er administrasjonen med hvordan utbygger foreslår å løse bebyggelsen mot Thaulows gate. Her ser Hjertnes Eiendom for seg kjedet bebyggelse i tre-fire etasjer, med saltak. Bakkeplanet vil romme parkeringsanlegg, og de øvrige får boliger.

Traseen for Kilgata endres ikke. Men rådmannen er åpen for en mindre justering nærmest sjøen, slik at bryggeområdet kan utvides. Dette vil utbygger komme tilbake til i det videre arbeidet med reguleringsplanen.

Når det gjelder Kilgata, vil reguleringsarbeidet også måtte ta hensyn til mobilitetsplanen, som behandles politisk mot slutten av 2022. Et foreløpig signal fra denne er prioritering av eget kollektivfelt.

Kommunestyrets føringer

13. februar ble det med 30 mot 15 stemmer vedtatt å støtte et fellesforslag fra Høyre og Arbeiderpartiet i fem punkter. Dette gir føringer til utbygger i reguleringsarbeidet:

1. Hovedtrekkene i mulighetsstudien for sjøfronten utarbeidet av Civitas og Dyrvikarkitekter datert 20/5-17 legges til grunn for den videre utvikling og regulering av Carlsenkvartalet gbnr 173/2 m/fl. Dette innebærer at fylkesveiens trasé kan vurderes iden videre prosessen.

2. Planområdet defineres som det området som er definert i avtalen mellom Sandefjord kommune og utbygger.

3. Byggehøydene skal følge kommunestyrets vedtak av 28/4-2016 i behandlingen av byggehøyder i sentrum, med maksimalt 4 etasjer. Bebyggelsen skal ha en naturlig nedtrapping mot sjøfronten. Det bør legges opp til en kombinasjon mellom bolig og næring der bebyggelsen mot sjøfronten bør inneholde publikumsvennlig næringsvirksomhet, som f.eks. restauranter. Siktlinjer for bakenforliggende bebyggelse skal ivaretas.

4. Før igangsettelse av reguleringsarbeidet skal kommunen avholde felles dialogmøter med berørte parter.

5. I samarbeid med fylkeskommunen ønsker vi å tilrettelegge for myke trafikanter og se på tiltak for å lede trafikken til andre alternativer.

Kilde: Sandefjord kommune

Vil lukke mot gateløpet

Den største innvendingen, i tillegg til at Hjertnes Eiendom ifølge rådmannen fraviker kommunestyrets tidligere vedtatte begrensning på fire etasjer, er rettet mot hvordan bebyggelsen er utformet mot Kilgata og Museumsgata. Rådmannen vil at den skal følge det såkalte karrèprinsippet, der fasadelivet legges mot fortauskanten. Dette prinsippet innebærer bygninger som er samlet etter sidene i en firkant, eller i en annen fast sluttet form, slik at det oppstår en indre gård mellom dem. Oslos leiegårdsbebyggelse fra slutten av 1800-tallet er som oftest lagt i karré i kvartalet.

Teller etasjer forskjellig

Når det gjelder etasjehøyder, er rådmannen og utbygger uenige. I Niamo Arkitekturs beskrivelse står det at «vi foreslår bebyggelse i inntil fire etasjer, med nedtrapping og tilpasning mot Thaulows gate og nedtrapping mot sjøen». Rådmannen derimot mener den øverste inntrukne etasjen er på nivå fem. Uenigheten bunner i hvorvidt parkeringsdelen skal telle med. Den er foreslått på terrengnivå, lagt under lokk, men kun i deler av kvartalet. Parkeringen er dermed hovedsakelig skjult mellom og integrert i bygningsmassen.

«Overordnet grep»

Niamo Arkitekter har på dette stadiet lansert et overordnet grep gjennom skisser for volum, plassering og utnyttelse. I denne omgang foreligger det ingen avklaring for arkitektur, materialbruk og farger. Målet med å presentere det overordnede grepet for Carlsenkvartalet for planutvalget og formannskapet, er å styrke forutsigbarheten i det videre reguleringsarbeidet, siden det tidligere er presentert flere alternativer, som etter tur er blitt forkastet av rådmannen og politikerne.

Tre bygg mot Kilgata

I forslaget til planutvalget er bebyggelsen lagt på nordsiden av Kilgata, som er beholdt som i dag. Den er fordelt på tre bygg/lameller med ulik form og volum, som er trukket tilbake fra Kilgata.

I de to byggene som vender mot sjøfronten, er det foreslått publikumsrettet virksomhet i første etasje. Siktlinjer i den bakenforliggende bebyggelsen er ivaretatt, og nye siktlinjer og akser er etablert. Hjemmelsinnehaver for mesteparten av Carlsenkvartalet er kommunen. Vestfold og Telemark fylkeskommune eier kun fylkesveien.

Kommunen ønsker mer rom mot sjøen. Dette foreslår Niamo å løse ved å utvide bryggekanten med ti meter.