Tomt med tidligere lærerboliger bør inkluderes. Det står ikke på muligheter eller penger: det står på vilje.

Jeg har forståelse for at mange lager en «håpløshets-beskrivelse» av Framnes skole (som har størst behov for fornyelse på Vesterøya). Konsulenter har dessverre laget et altfor negativt bilde og har heller ikke redegjort for mulighetsrommet. Men her finnes det mye god erfaring å bygge på: God logistikk og trinnvis bygging, med stor grad av prefabrikasjon er nøkkelord. Med moderne byggemetoder og god HMS er det absolutt overkommelig å bygge og samtidig ta hensyn til pågående skoledrift.

Sommerferier bør benyttes maksimalt til de mest støyende operasjonene. Man kan da ferdigstille en skole i løpet av ca. 2 – 2,5 år fra nå, med byggetid 12–15 md.,–i stedet for å vente på en ny storskole i … 2026- 2027? (tidligst, om noen gang). Planprosess knyttet til ny/fornyet nærskole på Framnes kan gå parallelt med prosjektering. I planene må det tas hensyn til elastisitet (mulighet for utvidelse i nordvest og/eller sør ved evt. behov senere, jf. behov for overordnet planarbeid).

ANSLAG KRONER OG KAPASITET

Her bør det planlegges en skole for minst 300 elever, i sum blir da kostnad ca. 160–175 mill. kr med tilnærmet samme pris som 100 % nybygg (sammenlignet med tilsvarende oppgitte tall pr. elev for storskole, veid for noe gjenbruk). Erstatning av boligbygget som må rives: Løst anslått, 15–20 mill. kr, må tillegges. I sum gir en ny Framnes skole som foreslått her, investeringskroner til overs, som da kan gå som bidrag til blant annet ny/fornyet Byskole (som er «sulteforet» p.t.), samt til utbedring av skoleveier.

DRIFT

Mht. driftskostnader: Med topp teknisk infrastruktur koster neppe bygningsdrift signifikant mer enn for en storskole, pr. m². Ser man Vesterøya under ett, forutsatt god teknisk oppgradering på Ormestad og Vesterøy skole (for 30–40 mill. f eks), blir neppe driftskostnader for tre skoler vesentlig større enn ved drift av 1 storskole. Her må man ta med at en storskole til 400+ mill. kr nok også vil pådra seg noe større kapitalkostnader.

Skal man spare på drift i forbindelse med en storskole, må man forutsette innsparing ved lavere bemanning (les færre lærere), og det er vel ikke meningen? Sambruk av felles pedagogiske og andre personellressurser forutsettes på samme gode nivå som for skoler som ikke omfattes av skolestruktursak. I sum gir en ny Framnes skole som foreslått her investeringskroner til overs, som da kan gå som bidrag til blant annet ny/fornyet Byskole (som er «sulteforet» p t), samt til utbedring av skoleveier.

SKISSER / ANALYSE

Disse er ikke ment som fasit, det er høyttenkning med bløt blyant for å sette i gang en idéprosess. Jeg viser disse for å minne om at utredning/mulighetsstudier av eksisterende skoler (i regi av kommunen) ikke er påbegynt en gang, ca. 5 år etter oppstart skolestruktursak. Det er en beklagelig og fatal mangel ved prosessen, i likhet med mangel på overordnet temaplanlegging.

Men det er fortsatt tid. Tid til å spare tid og unngå vonde, kostbare prosesser. Hør på hva innbyggerne ønsker! For barnas beste.