Det gikk slik Tønsberg, de andre kommunene i Vestfold og fylkestinget ønsket: Det nye fylkesmannsembetet for Telemark og Vestfold skal ligge i Tønsberg. Våre faglige argumenter ble hørt.

I Tønsberg bystyre var vi helt klare: Vi prioriterte at Fylkesmannen skal ligge i Tønsberg. Det betød samtidig at vi aksepterte at fylkeskommunens sentraladministrasjon i hovedsak blir lagt til Skien, og at Skien blir den nye fylkeshovedstaden. Andre Vestfold-kommuner fattet tilsvarende vedtak.

Jeg har sett at enkelte fylkestingspolitikere nå er uklare når det gjelder fylkeskommunens lokalisering. Jeg vil minne om at også fylkestinget vedtok at de ville ha Fylkesmannen i Tønsberg.

Jeg håper at ingen mener at Vestfold skal ha både Fylkesmannen og fylkeskommunens sentraladministrasjon. Det vil i så fall være stikk i strid med intensjonene i det utkastet til avtale som de to fylkeskommunene, med fylkesordførerne i spissen, forhandlet fram i fjor høst. I dette avtaleutkastet er det ingen tvil: Verken Skien eller Tønsberg skulle få både Fylkesmannen og fylkeskommunen. De skulle tvert imot få hver sin. Jeg regner med at fylkestinget i Vestfold står ved dette prinsippet, i tråd med avtaleutkastet fra i fjor.

Så får man heller gjøre grundige vurderinger av om enkelte avdelinger i fylkeskommunen bør legges i Tønsberg, slik at ingen av byene taper arbeidsplasser når vi ser Fylkesmannen og fylkeskommunen under ett. Det er slik jeg tolker vedtaket i fylkestinget i Vestfold.

Jeg legger også merke til at enkelte Vestfold-politikere er opptatt av at Vestfold skal ha flertallet i den fellesnemnda som skal forberede sammenslåingen av de to fylkene. I Tønsberg har vi gjort det på en annen måte.

Jeg sitter i fellesnemnda for sammenslåingen av Re og Tønsberg kommuner. Tønsberg har 45.000 innbyggere, Re har 9. 000. For Tønsberg var det likevel helt naturlig at de to kommunene skal ha like mange medlemmer i fellesnemnda. Dette er et konkret uttrykk for likeverdighet, og er løsningen som er valgt i flere av sammenslåingsprosessene som nå pågår.

Det er opp til de to fylkestingene å bli enige om hvilke oppgaver og hvilken myndighet fellesnemnda skal ha. Fylkeskommunens lokalisering kan bare besluttes av fellesnemnda dersom fylkestingene er enige om å gi fellesnemnda denne myndigheten. Fellesnemndas lovpålagte oppgaver er få, og begrenser seg til å gi uttalelser om årsbudsjett og økonomiplaner i de to fylkene fram til sammenslåingen, samt lage et forslag til budsjett for det første året i det sammenslåtte fylket.

Sammenslåingsprosesser er krevende. Likeverdighet og gjensidig tillit er nøkkelen for å få til gode løsninger. Jeg vil oppfordre alle til å legge godviljen til, slik at det nye fylket får en god start.

For Én ting er jeg sikker på: at fylkeskommunens sentraladministrasjon vil havne i Skien.

Storting og regjering har forutsatt det de kaller regional balanse. Den tidligere framforhandlede avtalen forutsatte regional balanse.

 Nå bør Vestfolds politikere bidra til regional balanse.