På fredag kommer regjeringas forslag til ny Nasjonal transportplan. Selv om en del av innholdet allerede er presentert, er det all grunn til å vente i spenning på årets påskelektyre. Hvor godt vil «påskebudskapet» fra Hareide svare på Vestfold og Telemark fylkes utfordringer på samferdselsområdet? Sikres de helt vesentlige prosjektene som fylket vårt trenger for å utvikle seg videre?

Et samstemt fylke har pekt på tre hovedprioriteringer for Vestfold og Telemark:

  • Utbyggingen av dobbeltsporet på Vestfoldbanen mellom Tønsberg og Skien må fortsette
  • Vi må få en effektiv og vintersikker E134
  • Vi må få bedre rammebetingelser for fylkesveiene våre.

300 000 innbyggere trenger fortsatt utbygging av Vestfoldbanen! Vestfoldbanenutgjør ryggraden i kollektivsystemet i bybeltet Holmestrand-Skien. Her bor det i overkant av 300.000 innbyggere. I 2025 vil dobbeltsporet mellom Drammen og Tønsberg være ferdigstilt, og vi kan få avganger hvert kvarter mellom Tønsberg og Oslo.

Fylket vårt er imidlertid like avhengig av et godt togtilbud videre sørover for at toget skal fungere som et reelt transportalternativ mellom Grenland og Vestfoldbyene. Lekkasjer tyder på at dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord er på plass. Dette er bra, men ikke godt nok! For å få et togtilbud som konkurrerer med bil trenger vi dobbeltspor på hele Vestfoldbanen.

Får vi det togtilbudet fylket trenger, Hareide?

E134 – mer enn en vei! En effektiv og vintersikker E134 er viktig både nasjonalt, regionalt og lokalt. Nasjonalt er dette en svært viktig transportkorridor mellom vest og øst, særlig for næringslivet. E134 gir Vestlandet rask tilgang til E18 og våre viktige havner, og veien videre til Danmark og kontinentet. Dette er ikke minst vesentlig for fiskerinæringen.

Regionalt vil ny E134 gi bedre forbindelse til rv. 36 og E18, binde fylket sammen og skape et større bo- og arbeidsmarked. For eksempel vil en utbedring av E134 mellom Saggrenda og Elgsjø gi en trygg og rask forbindelse mellom Notodden og Kongsberg industripark.

Lokalt vil en utbedret E134 kunne gi flere arbeidsplasser som følge av bedre tilgang til hyttemarked og turisme. For våre lokalsamfunn, der europaveien er hovedtransportåren, vil en utbedret E134 gi en tryggere lokalvei.

Ny E134 omtales også som miljøveien E134. Videre utbedring av veien vil redusere utslipp fra tungtrafikken. Kortere reisetid gjør det mulig å kjøre hele strekningen på alternative energikilder. En rask utbedring av europaveien er derfor et viktig klimatiltak!

Det er derfor mange gode grunner til at strekningene Saggrenda-Elgsjø og Seljestad-Liamyr-Vågsli må prioriteres i første seksårsperiode av Nasjonal transportplan 2022–33.

Hareide, gir du oss dette kinderegget av et samferdselstiltak til påske?

Hvor er vedlikeholdsministeren vi trenger? Fylkesveiene i fylket er i forfall. Vi setter stor pris på de 400 millioner kronene som Stortinget har bevilget til en egen tilskuddsordning for vedlikehold av landets fylkesveier – men dette monner dessverre lite når vi vet at vedlikeholdsetterslepet bare i vårt fylke er på ca. 4 milliarder kroner. Gapet mellom kvaliteten på riksveiene og fylkesveiene øker, mens de fleste reiser starter og slutter på en fylkesvei eller en kommunal vei. Fylkesveinettet må derfor få et løft!

Vi skal gjøre vårt for å effektivisere drift, vedlikehold og bygging, slik at vi får mer vei for pengene. Men herfra til å ta inn etterslepet i Vestfold og Telemark fylke er urealistisk. Det vil koste nesten 300 millioner kroner i året i 20 år for å ta igjen etterslepet. Det har ingen fylkeskommune økonomi til. Vi trenger derfor en samferdselsminister som gjennom Nasjonal transportplan erklærer seg som vedlikeholdsminister, og et storting som støtter opp om dette! Sammen må vi legge en plan for å stoppe forfallet på fylkesveiene.

Våre innbyggere venter i spenning på om det ligger en sårt tiltrengt fylkesveipakke i påskeegget ditt, Hareide?

Er det byvekstavtaler i påskeegget? Vi trenger avklaringer fra staten for byene våre! Ikke bare ligger verdifulle sentrumsområder i en rekke av byene fastlåst mens vi venter på avklaringer om Vestfoldbanen – vi venter også på avklaringer om forpliktende avtaler med staten. I tillegg til Grenlands etterlengtede byvekstavtale, med prioritering av en fremtidsrettet løsning for riksvei 36 gjennom byområdet, har vi klare forventninger til at det etableres avtaleordninger for Vestfoldbyene. Sammen med satsing på Vestfoldbanen, vil dette være et viktig bidrag til en mer bærekraftig areal- og transportutvikling i hele bybåndet fra Holmestrand til Skien.

Hareide, vi venter på deg! Hva inneholder påskeegget ditt for oss i Vestfold og Telemark?