9. mars skal Stortinget behandle et forslag fra SV om å ta FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i norsk lov, på linje med barnekonvensjonen og kvinnekonvensjonen.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne er den mest diskriminerte gruppen i Norge i dag. I over 30 år har man forsøkt å styrke likestillingen – men forgjeves. I Sandefjord har vi sett flere eksempler på manglende tilrettelegging i skolen, på arbeidsplasser eller andre offentlige steder. I Norge blir menneskerettighetene også stadig brutt i saker som gjelder vergemål, tvang, eller muligheten til å velge bolig.

CRPD er fortsatt den eneste av FNs diskrimineringskonvensjoner som ikke er inkorporert i norsk lovgivning. Nå mener jeg det samme som Likestillings- og diskrimineringsombudet at konvensjonen må tas inn i loven.

I dag har norsk lov forrang fremfor CRPD

Norge er blant de 164 landene som har ratifisert FN konvensjonen som ble vedtatt i 2006, men også blant dem som ikke har tatt inn (inkorporert) CRPD i det nasjonale lovverket. Dette betyr at dersom norsk lov er i direkte motstrid med konvensjonen, så har norsk lov forrang. Dette problemet oppstår ikke med andre diskrimineringskonvensjoner, slik som kvinnekonvensjonen eller konvensjonen mot rasediskriminering, siden disse er innført i norsk lov.

FN har vist til bekymring for manglende inkorporering

FNs CRPD-komité vært i Norge for å observere forholdene her, senest i 2019. De kunne da vise til dels optimisme, men også til stor bekymring for Norges behandling overfor mennesker med funksjonsnedsettelser. I bekymringen trekker de blant annet frem «det faktum at konvensjonen ikke har blitt inkorporert i nasjonal lov».

Høyre, FrP, KrF og Venstre vil sannsynligvis stemme imot forslaget

9. mars skal Stortinget behandle saken om hvorvidt CRPD skal tas inn i norsk lov. Allerede har Høyre og FrP stemt imot dette forslaget, og Venstre og KrF ser ut til å føye seg for sine regjeringspartnere. Det ser derfor ut til at forslaget som ville styrket funksjonshemmedes rettigheter, vil bli stemt ned.

Det er vanskelig å forstå.

Partiet Sentrum mener vi må gi CRPD den samme statusen som andre menneskerettighetskonvensjoner Norge har forpliktet seg til. Det vil vise at funksjonshemmedes rettigheter blir likestilt med andre menneskerettigheter, slik som gjennom retten til arbeid, skole og til å leve et selvstendig liv. Det vil opprettholde Norges internasjonale forpliktende arbeid og samtidig tydeliggjøre at Norge tar FNs bærekraftsmål på alvor. Leave no one behind!