Sandefjords Blad har i senere tid skrevet flere artikler om barnehagemangelen i Melsomvik og Stokke, hvor småbarnsfamilier blir henvist til barnehagen i Høyjord som har overkapasitet.

Årsaken kan føres tilbake til 2017 hvor Sandefjord slo seg sammen med Stokke og Andebu kommuner. Det ble da gjort et vedtak om at endringer i den nye kommunes skole- og barnehagestrukturen bare skulle gjelde for "gamle Sandefjord". Denne bestemmelsen har siden vært styrende for det pågående arbeidet med å etablere ny skole- og barnehagestruktur i kommunen – Andebu og Stokke skulle "fredes" som betingelse for at de tidligere landkommuner skulle med i bykommunen Sandefjord.

Flere politikere ble derfor tatt på sengen da en småbarnsfamilie i Melsomvik gikk ut i avisen og rettet oppmerksomheten på mangel på barnehageplasser i Stokke. I og med at det er overkapasitet på barnehageplasser i Høyjord, mener kommunedirektøren imidlertid at tilbudet er dekket inn, til tross for at avstanden er stor.

LES OGSÅ: Opptil 30 barn sendes til Høyjord selv om de bor andre steder i kommunen

Nå vil imidlertid Høyrepolitikerne Anne Strømøy og Dag Einar Kværhellen, henholdsvis leder og medlem av hovedutvalget for kunnskap, barn og unge plutselig inkludere Stokke i den pågående planlegging av en "helhetlig" barnehage- og skolestruktur for å bøte på mangelen på barnehageplasser i Stokke. Selv om tanken er god, vil denne etterrasjonalisering ta flere år å få gjennomført, og barn vil innen den tid være i skolepliktig alder.

Venstres representant Camilla Bilstad Johannessen vil derfor ha en rask løsning og ber administrasjonen om å se på muligheten for å omdisponere kommunale barnehageplasser raskt. Senterpartiets Lise Marie Sommerstad sier imidlertid at det blir helt feil å minske kapasiteten i Høyjord for å bøte på et problem i Stokke. Hun mener at man ikke kan flytte barnehageplasser fra år til år. Bror-Lennart Mentzoni (KrF) på sin side mener politikerne selv må ta ansvaret for at de stemte fram et forslag om flere barnehageplasser i Høyjord på bekostning av plasser andre steder i kommunen. Med andre ord, kommunens innbyggere har seg selv å takke for at budsjettkameratene vant kommunevalget.

LES OGSÅ: Stokke mangler plasser til barna

Den 31. mai legges forslag til planprogram for en tematisk kommunedelplan for barnehage- og skolestruktur fram for formannskapet til politisk behandling og votering. Nytt i saken er at KBU i sin innstilling til formannskapet mener at det er på sin plass å utarbeide en "tilsvarende prosess" (les tematisk kommunedelplan) for barnehage- og skolestruktur i Stokke. Det skal imidlertid gjøres etter at planforslaget for barnehage- og skolestruktur for skolekretsene Gokstad – Unneberg - Helgerød og skolekretsene Sande - Byskolen er ferdig behandlet!

Bemerkelsesverdig nevnes ikke Andebu/Høyjord i innstillingen – men kanskje tanken er at den skal gjennomføres etter at planforslaget for Stokke er ferdig?

Her er det flere ankepunkter som må neves:

Utvalgsleder for KBU Strømøy og hennes partifelle innser nå nødvendigheten av å inndra Stokke i utredning og planleggingen, men hva med Andebu? Er det ikke i Høyjord "årsaken til problemet" er? I tillegg legges det sterke føringer på hva inneværende kommunedelplan skal omhandle.

Forslag til planprogrammet tar kun for seg tiltakene:

1. slå sammen Unneberg, Gokstad og Helgerød skole

2. slå sammen Byskolen og Sande skole

I tillegg innstiller KBU til formannskapet at Stokke barnehage og skolekrets tas med, etter at deler av “gamle Sandefjord” er utredet og vedtatt.

Det er mulig dette er hva konsulenten skisserte in sin rapport fra 2018, men det er vel ingen fasit? Nå har kommunen anledning til å rette opp de feilene som ble begått i prosessen om ny storskole på Vesterøya. Nå virker det dessverre som at den samme malen benyttes igjen – konklusjonen er allerede tatt, nå skal prosessen tilpasses denne. Det snakkes stort om bærekraftmål og demokratisk medvirking, men egentlig framstår forslag til planprogram som et spill for galleriet.

Ny skole- og barnehagestruktur vil legge føringer for generasjoner framover. At dette tas lett på nå av både kommunedirektøren, posisjonen og partiene AP og V, vil gi gjenklang i framtiden hvis kommunen ikke gir innbyggerne tillitt til å delta i åpen prosess hvor skole- og barnehagekretsene defineres før man søker etter mulige tomter innenfor eksisterende skolekretser.

Eksemplene fra Stokke og Andebu/Høyjord viser at politisk hestehandel ikke er veien å gå når det gjelder å utarbeide ny skole- og barnehage struktur. Det er på tide å se hele kommunen under ett. Forslag til planprogram må derfor omformuleres til å omfatte hele k ommunen, ikke slik som nå hvor diskusjonen om skole- og barnehagekretser avkortes med ferdigtygde løsninger før diskusjonen har startet.

At forslag til planprogrammet skal sluttbehandles i formannskapet den 31. mai betyr at det kun er en håndfull politikere som får anledning til å uttale seg og votere over KBUs innstilling. I en sak som denne, vil det være naturlig at saken tas opp til diskusjon og votering i kommunestyret, hvorpå et planprogram for en helhetlig tematisk kommunedelplan legges frem for kommunens innbyggere for innspill og kommentarer. Noe annet vil framstå som en knebling av lokaldemokratiet.

På vegen av interessegruppene:

· Bevar nærskolene i Sandefjord

· Skolestruktur – vi som krever en helhetlig, demokratisk og tverrpolitisk prosess

· Ingen storskole på dyrka mark

· Aksjonsgruppa for bevaring av nærskolene i Sandefjord