Vi har med stor interesse fulgt serien med artikler i Sandefjords Blad om nedbygging av strandsonen. Denne serien illustrerer godt hvordan politikernes «intensjoner» blir uklart videreført av administrasjonens «begrensninger» eller «rammer» – og videre hvordan disse uklarhetene utnyttes og ytterligere uthules.

I skjønneste orden?

Det er også godt beskrevet hvordan overtredelse av bestemmelser ikke medfører nevneverdig risiko eller konsekvenser av betydning.

Dette bekymrer oss.

Vi er videre uroet over kommentarene til høyrepolitiker Bjørn Hoelseth. Det er vel han som har forsvart Høyres holdning til og rolle i nedbygging av strandsonen …? Han mener åpenbart at alt er i skjønneste orden, og at private tiltak og initiativ utover reguleringsplaner må man jo nærmest akseptere. Eller?

Hva så med Preståsen?

Dette er problemstillinger som i høyeste grad er relevante for fremtiden i Preståsen.

Når det gjelder Prestegårdsveien 2 og 5, er det nevnt noe om dispensasjon og unntak fra gjeldende regler som det må tas høyde for. Det betyr i praksis at politikerne kan sette strenge regler (flott!), men at administrasjonen kan godta «unntak/avvik» og gi dispensasjon før eller underveis når byggingen er i gang (ikke bra!)

Hva gjør Hjertnes Eiendom?

Derfor tror vi at taktikken til Hjertnes Eiendom (og venner) er som følger: De søker om bygging helt på grensen av hva som er bestemmelser/regler – og får dette godkjent. Deretter gjør de endringer og tilpasninger som de «er nødt til» (ting blir vanskelig, lønnsomheten blir lav, plassen er for liten, kostnadene blir for høye, etc.) – alle argumenter som er god musikk for administrasjonen og enkelte politikere. Administrasjonen godkjenner endringen eller tillegg.

Hjertnes Eiendom foretar ytterlige endringer/utvidelser/tilpasninger utover det de får godkjent av administrasjonen, dette fordi det er lite sannsynlig at videre endringer blir oppdaget og påpekt.

Sannsynlig med krav om tilbakeføring?

Det er enda mindre sannsynlig at de får reaksjoner, konsekvenser og pålegg – innen alt er ferdigstilt. Og det er helt usannsynlig at de blir pålagt å endre (det vil si rive, fjerne, redusere, tilbakeføre) allerede fullførte tiltak. Det koster penger. Vi er i Sandefjord, som skal være «næringslivsvennlig», og alle kjøperne av leilighetene vil bli berørt negativt.

Konklusjon: Vi ønsker at ordlyden i planforslagene ikke åpner for senere unntak fra regler og bestemmelser, slik at politikerne kan gi en bindende føring til administrasjonen.