– Alt henger sammen med alt, sa en gang et klokt hode.

Hilde Hoff Håkonsen siterer landsmoderen. For Arbeiderpartiets listetopp og ordførerkandidat i Sandefjord er sitatet faktisk helt sentralt i politikken.

39-åringen mener at eksempelvis forebygging av uhelse, ny kurs for grunnskolen, løsninger for ufrivillig deltid, kvalitet i familielivet, næringsutvikling, skateanlegg, jernbane, samt kollektivtilbud og gang- og sykkelveier er knyttet sammen i en rød – selvsagt – tråd.

– Flere hender

Hun og Arbeiderpartiet vil løse utfordringen med ufrivillig deltid innen helse-, sosial- og omsorgssektoren med økt grunnbemanning og flere faste, hele stillinger.

– Flere hender og hoder minsker presset på jobb. Det fører til bedre kvalitet for pasienter og brukere, samt større muligheter for at flere velger yrker der de kan få full stilling, som igjen gir et bærekraftig samfunn, sier Håkonsen.

– Hvordan løser økt dere grunnbemanning og flere fulltidsstillinger økonomisk?

– Budsjettet må gjennomgås grundig. Vi vet at vi i dag bruker 129 millioner kroner på vikarbruk og overtid knyttet til sykefravær. Det er en betydelig sum vi kan bruke på en annen måte. Det er ikke sikkert det er nok alene, men i så fall må vi prioritere blant ressursene.

LES OGSÅ: Må jobbe 30–40 helger for å tjene nok: Uten full stilling vurderer Zeljko (38) å flytte

LES OGSÅ: Hanna og Rebecca må begge ta ekstravakter for å tjene nok: – Det er ikke så lett å være glad på hennes vegne når hun får vaktene jeg også trenger.

LES OGSÅ: Alle partiene vil ufrivillig deltid til livs, og det litt brennkvikt: – Vi er ikke så treige i nøtta at det trengs to-tre år.

– Skaper utrygghet

Hun trekker den røde tråden videre: Jo flere som tilbys fulle stillinger, jo bedre vil familiene til disse ansatte få det.

– I familier der de voksne må ha mobilen på puta i tilfelle det kan gi ekstravakter, kan de ikke planlegge helger og ferier. I tillegg er økonomien anstrengt. Sånt skaper utrygghet og usikkerhet for barna, sier hun og tilføyer:

– Når voksne strever i et ustabilt arbeidsliv og har en presset økonomisk situasjon, kan det i noen tilfeller også føre til økt vold mot barn, viser statistikken.

Vi må inn tidlig – forebygging er helt sentralt.

Hilde Hoff Håkonsen (Ap), ordførerkandidat

Håkonsen er opptatt av levekårsutfordringer, som barnefattigdom, psykisk uhelse og integrering.

– Men for å løse dette, må vi folkevalgte i Sandefjord ha felles virkelighetsforståelse.

Hun understreker poenget ved å peke på folkehelseprofilen.

– Mange barn og unge strever psykisk, flere unge er utenfor arbeid og utdanning, og vi ser økende selvmordstall blant unge. Poenget er at man ikke løser dette ved avbøtende tiltak. Vi må inn tidlig – forebygging er helt sentralt, sier hun.

– Må oppleve mestring

Håkonsens røde tråd i livssyklusen starter nemlig i mors liv, og blir med videre inn i småbarnslivet, i barnehagen og på skolen:

Arbeiderpartiet vil styrke jordmortjenesten med minst to årsverk, ha helsesykepleier på skolen hver dag og dreie sandefjordsskolen mot det Håkonsen kaller mindre resultatjag.

– Alle barn og unge må føle at de er gode nok som de er og oppleve at de mestrer skolen – da må vi bredde ut normalen. Lærerne må få færre dokumentasjonskrav slik at de kan bruke mer tid sammen med elevene. Vi må styrke tverrfaglige team i oppvekstsektoren slik at vi lett og raskt kan hjelpe barn som trenger det.

Dette var et prematurt forslag.

Hilde Hoff Håkonsen (Ap), om ny skole på Kariåsen

Ap-listetoppen ønsker å prøve ut psykisk hurtighjelp med psykisk helsesykepleier for barn og unge som strever.

– Helsestasjon for ungdom bør også ha åpent hver dag, og vi bør samlokalisere ulike ungdomstjenester slik at det blir lett å ta kontakt. En egen ungdomskontakt bør opprettes, sier hun, og peker på savnet av politiets ungdomsgruppe (nå nedlagt).

Følelser om nærskole

Før den røde tråden smyger seg inn i voksenlivet, tar Håkonsen en pitstopp i grunnskolen – spørsmålet om skolestruktur er et temperert tema:

– Det aller viktigste før vi gjør store grep med skolestrukturen, er at foreldre, de ansatte, FAU og alle berørte parter, alt fra nabolag til idrettslag og korps, blir hørt i prosessene, understreker hun.

Da det politiske flertallet for bare et par måneder siden slo fast at de ønsket ny skole på Kariåsen som erstatning for tre barneskoler, var det mange som reagerte. Også Arbeiderpartiet.

– Dette var et prematurt forslag, sier Håkonsen.

– Det er uheldig når vi vet hvor mye følelser det ligger i dette med nærskole. Man skal ikke undervurdere at en skole er en stor identitetsbærer. Derfor er selve prosessen viktig, sier hun, og minner om helhetlig planlegging:

– Før vi fastslår om og hvor vi skal ha nye skoler, må blant annet infrastruktur som gang- og sykkelveier også tas med i planleggingen.

LES OGSÅ: Her skal de krysse for å fortsette på gang- og sykkelveien. Ikke én eneste bil stopper: – Jeg kjenner det litt i magen.

– Mindre forskjeller

Underveis i livet snor den røde Ap-tråden seg altså også inn i alt fra infrastruktur – blant annet jernbane og balanse mellom gang- og sykkelveier, kollektivtilbud og parkeringsplasser – til næringsutvikling:

En offensiv kommune satser på forutsigbarhet i næringsutvikling, ifølge Håkonsen, som mener dette er i symbiose med det øvrige.

Med en administrasjon som har stålkontroll på økonomien, er ikke eiendomsskatt et tema for oss.

Hilde Hoff Håkonsen (Ap), ordførerkandidat

– For å være en attraktiv kommune der næringslivet vil satse, må vi også klare å tilby gode offentlige tjenester. Alt dette – fra gode barnehager og forebygging til hele stillinger og en politikk som vil forhindre sosial dumping – skaper mindre forskjeller blant folk.

Hun viser til forskning, og peker på at mindre forskjeller øker den totale økonomiske veksten og velstanden:

– Mindre forskjeller bygger tillit. Og tillit er vårt lands viktigste kapital: At folk føler seg inkludert.

By og bygd

Foruten ny kurs for sandefjordsskolen og økt grunnbemanning og flere heltidsstillinger i HSO-sektoren, peker Håkonsen på helhetlig planlegging av by/sentrum/kommune som Arbeiderpartiets som en viktig sak:

– Byutvikling handler også om tettstedsutvikling i Stokke og Andebu og gode kollektivløsninger. Byen skal fremdeles være motor, men helhet er viktig.

Ap-toppen trekker fram at det skal være tilbud til uorganisert ungdom i Stokke og Andebu også:

– For eksempel skateanlegg – det er ikke nok at det bare er i sjøkanten. Dessuten er jernbane, og knutepunkt i Stokke, også svært avgjørende. Ikke bare for infrastruktur, men også med tanke på klimautfordringene.

Hilde Hoff Håkonsen

Alder: 39 år

Yrke: Utdannet lærer, markedsøkonom og gartner. Grunnet verv og andre oppgaver har hun permisjon fra lærerjobben ved Andebu ungdomsskole

Sivil status: Gift, fire barn

Bosted: Andebu

Politisk erfaring: Aktiv siden 2007. Var ordførerkandidat for Ap ved lokalvalget i Andebu i 2011, og var 2. vara til Stortinget 2013-2017. Medlem i hovedutvalg for oppvekst og kunnskap, samt formannskap og kommunestyre i Sandefjord fra 2017

Den røde tråden skal ifølge Håkonsen også merkes for dem i livets sluttfase: Ikke bare fordi Ap mener flere hoder og hender vil gi bedre kvalitet for brukerne, men også:

– Det må bygges flere omsorgsleiligheter – det er høyt prioritert hos oss. Vi vet at det er særlig der skoen trykker.

Hilde Hoff Håkonsen mener det første felles valget i den nye storkommunen Sandefjord er et verdivalg om veien videre. Og hun lover dette:

– Med en administrasjon som har stålkontroll på økonomien, er ikke eiendomsskatt et tema for oss. Kommer vi til makta de neste fire årene, garanterer jeg at det ikke blir innført eiendomsskatt i Sandefjord.