Gå til sidens hovedinnhold

Hjertesone – tryggere skolevei

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På møtet i Miljø- og Planutvalget den 13. juni 2018 ble TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN FOR 2019–2022 enstemmig vedtatt.

Følgende vedtak ble fattet:

1. Trafikksikkerhetsplanen for 2019–2022 vedtas

2. Rådmannen bes utarbeide sak om innføring av «Hjertesone»

Det overordnede målet for Trafikksikkerhetsplanen er å følge opp arbeidsmetodene i «Trygge lokalsamfunn» – hvor målet er å forebygge skader og ulykker lokalt og bidra til å skape helhet og sammenheng i det total skade- og ulykkesforebyggende arbeidet.

Hva er «Hjertesone»?

«Hjertesone» er et landsomfattende prosjekt som tar sikte på å få mindre biltrafikk rundt skolene. Målet er å sikre elevenes skolevei enten de går eller sykler. Et delmål er å få flere barn til å gå eller sykle til skolen istedenfor å bli kjørt av foreldrene.

Kommunen har et overordnet ansvar for å sikre barns skolevei, og derved bidra til at barn har trygge og sikre skoleveier. Kommunen har som oppgave å lage risikovurderinger av skoleveiene, og i denne sammenheng sørge for lavere fartsgrenser, vurdering av skilting eller iverksette reguleringer eller anlegge fysiske tiltak. I forhold til skole og foreldreutvalg bidra til å skape nettverk for erfaringsutveksling og utvikling av gode løsninger. Foreldrerådene (FAU) kan avklare skolens «Hjertesone» og delta i det praktiske, daglige arbeidet som må utføres for å få en «Hjertesone» til å fungere etter intensjonen. På Gokstad skole har dette medført at foreldrene har tilsynsoppgaver i tidsrommet 0800 -0830 i området Myhrekiosken og Uranienborgveien. Trygg Trafikk og Politiet er viktige samarbeidspartnere i dette prosjektet.

I møtet i Ungdomsrådet (UR) den 11.12.18, behandlet rådet «Hjertesone» og fattet følgende vedtak:

Sandefjord kommune skal ta et overordnet ansvar for utvikling av hjertesonearbeidet ved samtlige barne- og ungdomsskoler.

Dette var ungdommens syn på denne viktig trafikksikkerhetssaken.

Saken ble behandlet i Oppvekst- og kunnskapsutvalget (OK) den 13.12.18: og  

Rådmannens (saksbehandler Kommunalsjefen for skole- og barnehage) innstilling var som følger:

Hovedutvalget for oppvekst og kunnskap oppfordrer skolens foreldreutvalg til å sette «Hjertesone» på agendaen.

Venstre er av den oppfatning at det enstemmige vedtaket som ble gjort i Miljø- og Planutvalget ga Rådmannen en langt mer omfattende trafikksikkerhetsoppgave knyttet til våre skolemiljøer, enn å oppfordre foreldrerådene til å sette «Hjertesone» på agendaen. Vi forstår av URs vedtak at rådet har oppfattet saken på samme måte.

I Hjertesonesaken er det en rekke spørsmål knyttet til samarbeid med Statens vegvesen, skiltpolitikk, parkeringsutfordringer, inn- og utkjøring til skoler, samarbeid skole/FAU m.m.

Trafikksikkerhetsutfordringene er forskjellige fra skole til skole, men Venstre er av den oppfatning at det ville være til stor hjelp for skolene om det var en gruppe fagfolk som hadde et formelt veiledningsansvar overfor FAU/skolen i denne saken. På denne bakgrunn foreslo Venstre i utvalget den 13.12.18 å utrede muligheten for å opprette et koordinerende utvalg av fagfolk som kunne støtte FAU/skolen i dette viktige trafikksikkerhetsarbeidet.

Rådet/utvalget kunne få ansvar for å veilede skolene i arbeidet med hjertesoneetableringen, ivareta kvalitet og bli en felles erfaringsbase for kommunens skoler.

Flertallet i OK-utvalget – H, Frp., KrF., Sp, – fant dessverre ikke å kunne støtte Venstres forslag, fordi de var redd for en byråkratisering av hjertesonearbeidet. Vi har selvfølgelig ikke noe ønske om å byråkratisere dette viktige trafikksikkerhetsarbeidet, men ønsker derimot å lette og støtte skolene i arbeidet for å sikre våre barn på skoleveien. Venstre benyttet seg derfor av muligheten til mindretallsanke, og saken kommer opp i formannskapet den 22. januar. 

Kommentarer til denne saken