Det vil være et økende behov for helsetjenester, samtidig som det vil være færre personer til å levere disse tjenestene. Dette gir en økende belastning på helsepersonell, og kan føre til utfordringer med å sikre god kvalitet på tjenestene.

Hva sier forskningen?


Debatten om «hode eller hender» i helsevesenet har pågått lenge. Noen mener at det viktigste er å få nok hender til å utføre jobben, mens andre mener at det først og fremst er kompetanse som er svaret på helsetjenestens utfordringer.

Men hva sier forskere og fagekspertene om dette?

En stor bekymring i våre og andre samfunn er å sikre tilstrekkelig kvalitet for pasienter som mottar helsehjelp. Dette krever ikke bare tilstrekkelig antall helsepersonell, men også riktig kompetanse på rett sted.

Flere studier viser at høy kompetanse i helsevesenet sikrer god kvalitet på tjenestene ved bedre pasientutfall og lavere dødelighet. Andre studier viser at jo større antall godt utdannet helsepersonell som er på jobb, desto bedre er helsetjenestene.

Det er godt å vite at utdanning virker.

Mer effektiv bruk av kompetanse


Det er i midlertidig ikke tilstrekkelig med bare hender eller bare hoder.

En passende sammensetning av helsepersonell og en effektiv bruk av kompetansen deres er avgjørende for å løse fremtidens bemannings- og kompetanseutfordringer i helsevesenet.

Helsepersonellkommisjonen har i sin rapport fra februar i år vurdert at helse- og omsorgstjenestenes andel av samfunnets totale arbeidsstyrke ikke kan øke vesentlig. Derfor må helse og omsorgstjenesten bruke personellet og deres kompetanse mye mer effektivt enn før.

Det blir færre ansatte per pasient, og det er derfor nødvendig å se på alternative løsninger, som oppgavedeling og bruk av helse- og velferdsteknologi i mye større grad enn vi gjør i dag.

Fordele oppgaver annerledes

Helsepersonellkommisjonen mener at det er et stort potensial i å intensivere arbeidet med riktig oppgavedeling i helsevesenet. Knapphet på helsepersonell gjør at det er viktig å være bevisst på hva personellet skal gjøre og ivareta i løpet av en arbeidsdag, og hvilken yrkesgruppe som gjør hva. Det innebærer også å fordele oppgaver til annet personell der helsefaglig kompetanse ikke er nødvendig.

Vi bør også vurdere om oppgaver kan løses på helt nye måter, blant annet ved bruk av teknologiske løsninger, gjerne i samarbeid med pasient og pårørende.

Utnytte teknologi

Vi må se på mulighetene for å utnytte teknologi som en måte å kompensere for mangel på helsepersonell på, og for å forbedre kvaliteten på tjenestene. Bruk av teknologi kan bidra til å effektivisere oppgaver, frigjøre tid til mer komplekse oppgaver og gi bedre kvalitet på tjenestene.

Samtidig er det viktig å understreke at teknologi ikke kan erstatte menneskelig kontakt og omsorg. Vi må finne en balanse mellom teknologi og menneskelig omsorg for å sikre god kvalitet på tjenestene.

For å løse fremtidens utfordringer med mangel på helsepersonell må vi se på alternative løsninger, som en effektiv bruk av helse- og velferdsteknologi, riktig sammensetning av helsepersonell og en modig oppgavedeling som gir helsepersonell mulighet til å benytte kompetansen sin til det fulle, til pasientenes beste.