Gå til sidens hovedinnhold

Høyden må ned, og innspillene må bli tatt på alvor. Carlsenkvartalet skal bli bra for alle

Artikkelen er over 1 år gammel

Høringsfristen for forslaget til utbygging av Carlsenkvartalet er over, og det går nå an å trekke noen foreløpige konklusjoner av det som har fremkommet. Det har Høyre nå gjort og, i likhet med forslagsstiller, vil vi selvsagt ta hensyn til innspillene.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyre ønsker en utbygging og forskjønnelse av hele kvartalet. Dette må gjøres i samarbeid med utbygger. Vi legger til grunn den juridiske vurderingen som er fremlagt for oss og som konkluderer med at leieavtalen mellom Carlsen og Sandefjord kommune ikke kan sies opp og dermed har en mulig løpetid til 2051.

Økonomi ikke viktigst for kommunen

Høyre mener at økonomi for kommunen er av mindre betydning i denne spesielle saken. Det er byutviklingsperspektivet som skal ha prioritet.

For den videre utviklingen vil vi derfor vektlegge følgende føringer:

  • Maksimal byggehøyde skal være i tråd med tidligere føringer, samt den foreliggende Dark-rapporten.
  • Det må etableres siktlinje i prosjektet som ivaretar forbindelsen mellom bakenforliggende bebyggelse og sjøfronten.
  • Det settes krav til arkitekturen, slik at det blir harmoni mellom bakenforliggende bebyggelse og mot sjøfronten.
  • Mingleområdene langs sjøfronten må være minst 15- 20 meters bredde for gående/syklende.
  • Kombinasjonen næring/bolig må løses, slik at det blir minst mulig konflikter.
  • Det etableres ny veiforbindelse mellom lyskrysset ved Thor Dahl-bygget og Brødrene Bergreen.
  • Innkjøringen til Brødrene Bergreen må ivaretas, helst både for kunder og varelevering.

Har tiltro til utbygger

Vi har stor tiltro til at utbygger vil kunne møte disse utfordringene på en god måte.

Fra høringsuttalelsene er det fristende å ta med et par uttalelser:

Vestfold fylkeskommune skriver (sitat): «Etter en samlet vurdering anser Kulturarv at våre innspill er etterkommet på en svært god måte, og vi vil da særlig fremheve prosjektets fokus på byggehøyder, farge- og materialbruk for ny bebyggelse langs Thaulows gate.».

Dette er gledelig lesning.

Vellaget tar feil

Bjerggata og omegn Vellag skriver i ett av sine avsnitt: (sitat): «Å sende trafikken gjennom den verneverdige, trehusbebyggelsen i det eldste Sandefjord. 22 meters vogntog i Thaulows gate er litt voldsomt, samtidig som den samme gaten er en del av sykkelveinettet i Sandefjord».

Dette vet Vellaget er en uriktig påstand.

Det har aldri vært aktuelt å benytte Thaulows gate til tungtrafikk som en del av reguleringsplanen.

Nå trenger vi ro

Av uttalelser i Sandefjords Blad har vi skjønt at utbygger seriøst vurderer alle innspill og at de vil ta hensyn til våre og andres føringer i den videre fremdrift av prosjektet.

Det er vårt ønske at alle parter nå gir saken den ro den trenger, for at vi til slutt kan ende opp med et prosjekt som vil være til glede for alle innbyggerne i Sandefjord og for mange kommende generasjoner.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.