Alle andre partier i nye Sandefjord vil sikkert også gi konstruktive bidrag, for alle ønsker selvsagt å legge forholdene til rette for en god og trygg hverdag for innbyggerne. Jeg ser fram til en saklig tone, respekt for meningsmotstandere og en kultur for å gjøre hverandre gode. Naturligvis er jeg særlig stolt av Høyre-laget i den nye kommunen vår.

Etter mer enn 55 års medlemskap og flere tillitsverv i partiet, nå i rollen som folkevalgt og selvstendig samfunnsdebattant, har jeg lært mange utrolig dyktige mennesker å kjenne blant mine politiske kolleger. Noen er unge, andre «voksne», de har ulike livs- og jobberfaringer, de er gjennomgående solid utdannet og brenner for lokalsamfunnet og menneskenes ve og vel i hverdagen.

Vi har en særlig jobb å gjøre for dem som trenger ekstra oppmerksomhet og støtte, dem som trenger hjelp til å stå imot rus og forholde seg til psykiske plager. Vi har et spesielt ansvar for at unge får et nettverk utenom familien, også dem som ikke er organisert i idrett eller andre aktiviteter. Vi har et ansvar for dem som trenger en omsorgsbolig, et bofellesskap, en sykehjemsplass, en god demensomsorg. Vi skal bidra til at våre nye landsmenn som er på flukt fra krig og overgrep, får en trygg tilværelse og en ny start.

Ikke minst er det bra at Sandefjords levekårsfond skal fortsette også etter 1. januar, og at opplevelseskortene til unge med svak økonomi skal utvides til aldersgruppen 16-18 år. Jeg vet at mitt parti og samarbeidspartiene vil sette forebyggende tiltak høyt opp på prioriteringslisten. Det gjelder ikke minst i barnehagene og skolene, der tidlig innsats skal sørge for at «alle blir med» på en god start i livsløpet. Vi skal videreføre en skole der elever blir sett, forstått men også gis et dytt i ryggen i form av krav og tillit til deres evner og egeninnsats.

Når vi gjennom måling og vurdering ser at noen trenger ekstra ressurser og oppmerksomhet, skal de få den individuelle oppfølgingen som kreves. Dagens Sandefjord kommune har gode erfaringer med målstyring i etater og seksjoner. Selvsagt skal vi sette oss ambisiøse mål også i den nye kommunen! Da får vi flere og bedre tjenester ut av hver krone, og kommunen får en sunn økonomi. Målstyring er en tillitserklæring til de ansatte! Problemer og utfordringer er til for å løses.

Jeg ser at samarbeidspartiene Høyre, Frp, KrF og Sp i fellesnemnda har foreslått en stram økonomisk styring i nye Sandefjord og samtidig lovet at alle investeringsprosjekter som ligger inn i de tre kommunenes budsjettforslag, skal videreføres. Ny Kodal skole med flerbrukshall blir ganske sikkert realisert. Man vil se på fysioterapi-kapasiteten, som er en svært viktig tjeneste som lindrer tilværelsen for dem med kroniske plager, og hjelper andre til å komme raskt tilbake til arbeidslivet.

Samarbeidspartiene og Høyre vil innføre bysykkelordning og «grønn skolevei» i hele kommunen. Partiene vil legge opp til flere el-ladestasjoner, Huken boligområde i Kodal skal ferdigreguleres, gamle Sandefjords nærmiljøutvalg med tilsvarende bevilgninger skal gjøres gjeldende for hele den nye kommunen.

Spesielt synes jeg det er hyggelig at kulturskolen, kulturlivet generelt, idretten og alle andre frivillige lag og foreninger får så stor oppmerksomhet og plass i samarbeidspartienes fellesforslag: Nye og bedre øvingslokaler samt «blackbox»-bygg står høyt på prioriteringslisten. Prosjektleder og rådmenn i de tre næværende kommunene har ellers lagt et solid grunnlag for fellesnemndas og senere det nye kommunestyrets vedtak.

Til slutt vil jeg minne om det mest ærgjerrige målet den nye kommunen har satt seg: Å bli den beste næringskommunen, en ja-kommune som legger forholdene til rette for gründere, tilflytting av bedrifter, forsterket verdiskaping og nye arbeidsplasser.

Det er det private næringslivet vi alle lever av, også offentlig ansatte – de er vi også avhengig av for å få et godt og trygt lokalsamfunn med frie og selvstendige mennesker i frivillig samarbeid. Jeg er stolt over å tilhøre mitt parti, Høyre, og oppfordrer alle som vil være med på dugnaden og den felles innsatsen for en felles framtid om å ta kontakt og bli med på laget, gi oss råd og tilbakemeldinger, slik at alle prosesser blir åpne og demokratiske.