Hvammen er bosatt på Nøtterøy, og er for tiden ansatt ved Bokemoa skole i Stokke.

Krever erstatning

– Jeg kan bekrefte at jeg har sendt stevning til Sandefjord kommune, sier Hvammen.

Hun opplyser at søksmålet inneholder krav om erstatning for økonomisk tap hun har blitt påført, og sannsynlig framtidig tap.

Sandefjordlæreren har 27 år igjen av yrkeslivet.

– I tillegg har jeg krevd oppreisning for ikke-økonomisk tap, sier Hvammen.

Også dekning av saksomkostninger blir krevd.

Overfor Vestfold tingrett påstår kommunens advokat frifinnelse.

– Kritikkverdige handlinger og unnlatelser

– Erstatningskravet bygger på det jeg mener er kritikkverdige handlinger og unnlatelser overfor meg som medarbeider fra ledende ansatte i kommunen over lang tid, samt ulovlig gjengjeldelse og manglende oppfølging etter varsling om kritikkverdige forhold, sier Hvammen.

Hun mener det er vanskelig å gå inn i nærmere detaljer om saken, ettersom den nå skal behandles av Vestfold tingrett.

– Politikerne burde grepet inn

Hvammen mener politisk nivå i kommunen burde ha grepet inn i denne saken, for å unngå en rettslig tvist.

– Dersom politikerne i Sandefjord kommune ønsker å høre om mine opplevelser, for å se om det er noe å lære av denne saken, og i beste fall også finne en løsning, vil jeg stille opp, sier hun.

Kommunen har svart

Kommuneadvokat Torunn Hallenstvedt Siqveland bekrefter at stevning er mottatt fra Hanne Westrum Hvammen.

Norunn Løkken Sundet i Advokatfirmaet Lund & Co. i Oslo leverte tilsvar til tingretten innen fristen tirsdag.

Stevningen ble sendt lille julaften.

Den er ført i pennen av Tore Lerheim i Homble Olsby Advokatfirma i Oslo.

– Kommunen bør frifinnes

– Kommunen er ikke enig i at Hvammen har krav på erstatning, og har i tilsvaret lagt ned påstand om at kommunen frifinnes, sier Hallenstvedt Siqveland.

Hun opplyser at de lenge har forsøkt å komme til enighet med Hvammen, men ikke har lykkes så langt.

– Kommunen har derfor valgt å være positiv til å forsøke rettsmekling i tingretten, sier Hallenstvedt Siqveland.

Siden saken står for tingretten, har ikke kommunen anledning til å uttale seg ytterligere på nåværende tidspunkt.

– Allmennheten vil bli kjent med kommunens argumenter og synspunkter ved en eventuell hovedforhandling, sier hun.

Startet på Krokemoa skole i 2012

Varslingssaken går ni år tilbake i tid.

Det skar seg med den nye ledelsen ved Krokemoa skole da Hvammen i 2012 kritiserte avdelingsledermodellen i Sandefjord kommune på sosiale medier, samt tok opp det hun mente var kritikkverdige forhold ved skolen i forbindelse med en eksamensoppgave på skoleledelsesstudiet hun tok.

– Fikk ingen støtte i kommuneledelsen

Hvammen har hevdet at hun i etterkant av dette ble utsatt for flere represalier, blant annet mobbing og trakassering.

Dette varslet hun om.

Sandefjordlæreren synes ikke hun fikk støtte noe sted i kommuneledelsen.

Kritikk fra bedriftshelsen

I januar 2019 kom Synergi Helse, med kontorer i Drammen, Kongsberg og Oslo, med sterk kritikk mot kommunen.

Konklusjonene var at det var begått flere brudd på arbeidsmiljøloven, og at det hun hadde vært gjennom, grenset til mobbing.


Rapporten ble avvist av kommunen, på grunn av uenighet om faktiske og rettslige vurderinger.

Arbeidstilsynet involvert

Arbeidstilsynet truet på et tidspunkt med tvangsmulkt, fordi kravet til kartlegging av hvorvidt Hvammen var utsatt for trakassering eller annen utilbørlig opptreden, ikke ble etterkommet på en tilfredsstillende måte.

Det ble også gitt pålegg knyttet til lovpålagt tilrettelegging av arbeidssituasjonen.

Liten respons i kontrollutvalget

I slutten av februar i fjor henvendte Hvammen seg til kontrollutvalget, og ba de fem medlemmene ta tak i hennes varsel om helseskadelig arbeidsmiljø og fryktkultur, og at saksbehandlingsregler og lovverk var tilsidesatt.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig å overlate håndteringen av saken til rådmannen, til tross for at rådmannen selv var varslet på i brevet.

Samtidig besluttet de å be om å få en revisjonsrapport om varsling og etikk fra kommunerevisjonen i 2022.