Bankene har som et supplement til minibanker etablert et samarbeid med Norgesgruppen gjennom BankAxept og Vipps, som kalles Kontanttjenester i Butikk, KIB. Her kan man gjøre uttak opp til 10.000, og innskudd opp til 20.000. 

Som rapportert til organisasjonen som kjemper for forbrukernes rett til å gjøre opp for seg med kontanter, JA til kontanter, fungerer dette i praksis dårlig også for flere av de tilknyttede butikkene i Sandefjord, som ved flere anledninger ikke har levert tjenesten de har avtale om å levere. Forbrukertilsynet har dessuten en lang liste med utsalgssteder fra hele landet som har nektet å motta kontanter, og har myndighet til å fatte vedtak med forbud om å opprettholde en praksis i strid med loven, med tvangsmulkt dersom forbudet brytes. 

Plikt til å motta kontanter

I disse dager gjennomgår gjeldende lovverk en oppstramming, noe som i praksis er en tydeliggjøring og presisering av et allerede gjeldende lovverk rundt ulike utsalgssteders plikt til å motta kontanter, samt bankenes plikt til å gjøre kontanter tilgjengelig for deres kunder.

Argumentene for å beholde kontanter er mange og lange, men jeg skal her kun kortfattet se på noen av de viktigste årsakene.

Det å avvikle kontanter blir litt som å fjerne trappene i et bygg fordi man har installert heis. Kontantene er som oppgjørsform unike, da de utgjør det eneste ikke-elektriske betalingsmiddelet som finnes. Dette vil gjøre kontanter avgjørende i situasjoner der de digitale systemene av ulike årsaker faller ut, noe vi har mange eksempler på her i Norge. 

Alvorlig påminnelse

I en tid med krig i Europa fikk vi også en alvorlig påminnelse om dette sist år, da de første angrepene mot Ukraina var hacking som satte de digitale betalingssystemene ut av spill. Dette betyr at kontanter utgjør et betydelig beredskapsmiddel, og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler derfor at alle har kontanter liggende.

En del mennesker har utfordringer med å mestre de digitale plattformene, ofte eldre mennesker som i tillegg kan ha ulike utfordringer med motorikk og hukommelse. Dårlig syn, Parkinson eller svekkede kognitive og abstrakte evner er noe som kan ramme alle. Et tall på en skjerm kan derfor av naturlige årsaker være krevende for en del mennesker å oppfatte, men en tier, hundrings eller tohundrelapp som man kan holde i, som har ulike farger, størrelser osv., vil være langt mer begripelig for de fleste. 

Evnen til å forstå

Dette er også viktig for barn der de abstrakte egenskapene er under utvikling, og er svakere enn hos et voksent menneske. Det handler altså ikke om pengenes verdi, men om evnen til å forstå denne verdien, og der er kontantenes konkrete egenskaper overlegne.

For mange bidrar bruk av kontanter til bedre økonomisk kontroll, og en større forståelse av forbruk. Dette kan både gi en positiv impuls for medvirkning til reduksjon av den høye gjeldsgraden blant norske borgere, og en styrket bevisstgjøring rundt hvilken grad av ressursforbruk som utløser bærekraftighet.

Se til Tyskland

Norge og Sverige er de to landene i verden som bruker minst kontanter, men man skal ikke lenger enn til noen av våre naboland på kontinentet før situasjonen ser veldig annerledes ut. Tyskland er således et godt eksempel, der oppgjør med kontanter utgjør nær 80 prosent. Dette handler for en del tyskere om kalde gufs fra andre verdenskrig, fordi digital registrering av hva og hvor man handler også lager en digital oversikt som kan fortelle mye om privatlivet til folk. Statistikk fra denne oversikten selges av bankene, noe DNB åpenlyst innrømmer. 

Også SSB vedtok sist sommer et pålegg om utlevering av bongdata for tilnærmet all dagligvarehandel i Norge. Her framkommer blant annet kortinformasjon, spesifikasjon av alder, kjønn, utdanning osv., knyttet opp mot kvitteringen man får når man handler. Datatilsynet mener det ikke foreligger et tilstrekkelig rettslig grunnlag for en så inngripende behandling av personopplysninger, og har gitt SSB varsel om vedtak som innebærer forbud mot det de selv definerer som «strømming av svært detaljert informasjon». 

Jobb imot avvikling!

Rødt og de andre partiene må derfor jobbe imot en avvikling av kontanter som vil utgjøre et brudd på retten til privatliv og kompromittere selvbestemmelsesretten over personlig informasjon, noe som blant annet kan være med på å hindre personer i å uttrykke seg fritt. Dette kan sees i sammenheng med ulike algoritmer som benyttes digitalt for å forsterke spesifisert informasjon, som for eksempel målrettet reklame eller politisk påvirkning, noe som må̊ være frivillig å delta i eller ikke. 

Hvis ikke, kan dette være med på å understøtte polariserte ekkokamre, som resulterer i en forringelse av individets meningsdannelse gjennom en fragmentert virkelighetsoppfatning.

Grunnløs frykt

Folkehelseinstituttet uttaler at det ikke foreligger indikasjoner på at bruk av kontanter som betalingsmiddel representerer en risiko for spredning av covid-19. Dette har vært en grunnløs frykt, uten noe som helst hold i forskningen som er gjort rundt dette.

Det finnes ingen faglige holdepunkter for å hevde at en fjerning av kontantene ville ført til en vesentlig reduksjon i omfanget av økonomisk kriminalitet. Dette brukes feilaktig som et argument av kontantmotstandere, og av banker som har inntektsincentiver ved en avvikling av kontanter. 

Hva med beredskapen?

Bankene vil ved avvikling av kontanter oppnå en dobbel økonomisk effekt, gjennom økte inntekter fra digitale betalingsplattformer ved et kontantløst samfunn, i tillegg til en kostnadsbesparelse ved frafall av pliktig ansvar for tilgjengeliggjøring av kontanter. Ifølge Økokrim er det i det digitale domenet den økonomiske kriminaliteten i hovedsak nå foregår, og man bør derfor heller rette fokuset og innsatsen mot slik aktivitet, framfor å bruke ressurser på å jobbe for å fjerne den mest egnede beredskapsløsningen vi har.

Så hva kan du og jeg gjøre? Jo, vi kan holde kontantene i hevd ved å bruke dem i alle fall litt mer enn i dag. 

Norges Banks mandat går ut på at kontantmengden skal tilpasses etterspørselen, noe som betyr at dersom ingen bruker kontanter, så vil de faktisk forsvinne.