Hvorfor får ikke våre gamle den omsorgen de trenger?

NRK-dokumentaren «Omsorg bak lukkede dører» viser systematiske mangler i eldreomsorgen!

Nå trenger vi krafttak i hele omsorgen. Løsningen er mer heltid, bedre oppgavefordeling, mye bedre vilkår for den personal vi allerede har, også i Sandefjord kommune.

2021 blev det gjort det en undersøkelse der 72 prosent av sykepleierne vurderer å slutte som sykepleier eller helt enkelt skifte yrke. Dette når det i 2022 manglet hele 5900 sykepleier. Og Norge vil mangle 18.000 helsefagarbeidere i 2030.

Det er systemet som må endres, og dette er et kommunalt politisk ansvar! Vi trenger ikke flere pilotprosjekt – omsorgen trenger mer penger på den personell som allerede jobber i miljøet. For å kunne rekruttere inn til omsorgsyrket må det først satses på den personell som allerede finnes der.

Vi ser en utvikling der det er flere pleietrengende på institusjoner, sykehjem og i hjemmesykepleien som må dele på færre ansatte, og pasientene/beboerne blir alt sykere. Og det blir personalet også!

Det er kommunalvalg snart. Hvilke partier er redo å satse mer penger for å løse dette? Og det hjelper lite med småpenger, her må det satses mye innen katastrofen er et faktum også i Sandefjord kommune.

Det er selvfølgelig ingen folkevalgt parti i Sandefjord kommune som ikke ønsker hele og fulle stillinger og satsinger på omsorgen, men enhver god ideologi blir fort ødelagt av dårlig gjennomføring. La oss derfor slippe stigmatisering og ensartet tilbud. Det kreves krafttak nå!

For å bli mer selvforsynt av faglært personell og ta kontroll over kompetanseutviklinga i egen organisasjon og for å mobilisere den arbeidskraft som allerede er i kommunen så trenger vi digital strategisk og systematisk kompetansekartlegging. Bærum kommune har satset penger og gjort dette over hele kommunen med en svært godt digital kompetanseplansystem for alle yrkes og faggrupper. Detter er både lønnsomt og gir god arbeidsmiljø for de ansatte.

Gjennom å synliggjøre og anerkjenne ulike typer av utdanning og kompetanse via et digitalt system som systematisk tilrettelegger for at medarbeiderne får brukt hele sin kompetanse så legger vi også til rette for bedre oppgavedeling mellom sykepleier, vernepleier, miljøterapeuter, helsefagarbeider og ufaglærte/assistenter, som i sin tur frigjør ressurser og penger. Dette leder til bedre bruk av tilgjengelig kompetanse, bedre arbeidsmiljø og redusering av innkjøpte eksterne tjenester.

Kjære politikere: Personalet innom omsorgen i Sandefjord har etter iherdig innsats gjennom hele pandemien gjort alt for å gi pasientene/beboerne den pleie og verdighet de har krav på, til tross for mangel på både personell og ressurser. Personalet orker ikke mer! Nå er det sørgelig tyst fra dere. Dette viser i alle fall ikke på respekt og ansvarlighet.

Det går en grense for hvor lenge det går uten store satsinger på personalet.

Hvis dere politikere ønsker at alle i Sandefjord kommune skal få en verdig omsorg, så må det til mye mer ressurser (les penger), digitalt kompetansesystem og flere ansatte på jobb.