Forbudet gjelder fra onsdag 7. juni.

– Forbudet gjelder også bruk av ild i innmark, inkludert faste, godkjente bålplasser. Derfor er den midlertidige forskriften strengere enn det generelle bålforbudet som inntrer hvert år over hele landet 15. april–15 september, skriver Sandefjord brann og redning og Larvik brann og redning i en felles pressemelding.

Grunnen til forbudet er at skogbrannfaren er høy over store deler av Sør-Norge og at det ikke er ventet nedbør den nærmeste tiden.

– Det er nå forbudt å gjøre opp ild som å brenne bål, bruke grill, stormkjøkken, andre kokeapparater, bålpanner og annen brenning med fast brensel (ved, kull, briketter, gress, grener o.l..) i skog og annen utmark eller så nær at ild lett kan spres videre i terrenget, samt innmarksområder, står det i pressemeldingen.

Forskriften gjelder i hele Sandefjord og Larvik kommune.

– Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forskriften, straffes med bot eller fengsel etter brann og eksplosjonsvernloven, står det i pressemeldingen.

Innmark

I den midlertidige forskriften som vedtar forbudet er innmark regnet som hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt liknende område hvor allmennhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker.

– Dette innebærer at det nå ikke blir tillatt å bruke faste og godkjente bålplasser i våre kommuner. Godkjente bålplasser, enten privat eller offentlig, kan ikke brukes i perioden forskriften gjelder, står det i pressemeldingen.

De presiserer at det er lov å grille i egen opparbeidet hage og at skolegård ansees som «hage».

– Men som alltid plikter enhver å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Vil redusere risiko

Brannvesenet mottar mange henvendelser fra skoler og barnehager som ønsker å tenne bål eller bruke grill på tur.

– Vi oppfordrer til å finne andre løsninger for å kose seg med mat ute i denne perioden, er svaret til dem.

De ber også virksomheter som driver med eksempelvis skogdrift, linjearbeid kraft og tele, kantklipping av veinettet, sliping av jernbanelinjer og liknende om å vurdere risikoen for brann og etablere tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå.

Den midlertidige forskriften varer til 30. juni, eller til skogbrannfaren er vesentlig redusert. Når den oppheves, vil fortsatt det generelle bålforbudet gjelde. I perioden 15. april – 15. september er det hvert år i hele landet forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark.

I tillegg til bål, inkluderer dette bruk av engangsgriller, bålpanner og andre grillinnretninger.

– Husk at du alltid, uansett hvor du er og når det er, ansvarlig når du tenner ild, avslutter Sandefjord brann og redning og Larvik brann og redning.