Det har naturlig nok blitt mange kommentarer til utspillet fra ledelsen i Jernbanedirektoratet knyttet til videre utbygging av Intercity-tilbudet på Østlandet. Direktoratet mener det vil koste for mye å legge til rette for nye sentrumsnære stasjoner ved videre utbygging.

Men tanken bak InterCity er jo som navnet forteller; togtilbud mellom byene/tettstedene i landsdelen. Tar du en togtur til Oslo forventer du ikke å måtte gå av flere stasjoner før Oslo S for så å benytte et annet tilbud helt fram.

Så kan gjerne direktoratet hevde at sentrumsutvikling ikke er en del av jernbaneutbyggingen. En sentrumsnær stasjonsplassering er derimot absolutt med på å skape mindre biltrafikk og gi attraktive byer og tettsteder og med på å gi god samfunnsutvikling.

Noe av ideen med IC-utbyggingen er også basert på at jernbane som kollektivtilbud skal kunne erstatte bilen. Derfor må nettopp stasjonene være i nærheten av der folk bor eller arbeider. Venstre er ikke i tvil om at jernbanen må innom bysentraene. At ledelsen i Jernbanedirektoratet har passasjerene i fokus og leter etter reduksjon i kostnadene er vel og bra, men det betyr ikke at regjeringens planer om InterCity-utbyggingen som overordnet mål er endret.

Det må selvsagt være slik at annen offentlig kommunikasjon inn mot stasjonene er til stede. Må du benytte privatbil eller skifte mellom flere bussruter for å komme til stasjonen er vi redd den reisende ikke vil bruke toget, men fremdeles være bilist. Det vil oppleves å gå for treigt og personen vil ikke benytte toget men forbli bilist.

En stasjon i periferien bidrar heller ikke til positiv byutvikling for våre Vestfoldbyer. Som en del av både Nasjonal Transportplan og Vestfolds egen regionale plan for bærekraftig arealpolitikk legger disse opp til å støtte opp om våre byer og tettsteder. Der hvor det finnes et togtilbud vil dette være med på å forsterke byutviklingen.