Gå til sidens hovedinnhold

Ja, hvordan foregikk prosessen frem til planen ble fremmet for politisk behandling?

Artikkelen er over 1 år gammel

Som folkevalgte representerer vi innbyggerne i kommunen. Det innebærer at vi alltid skal ha deres beste for øye.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Politikerrollen innebærer utstrakt kontakt såvel med enkeltpersoner som interessegrupper i lokalsamfunnet.

Når aktører i næringslivet og samfunnslivet for øvrig skal fremme sine saker, er ordførere, utvalgsledere og gruppeledere av naturlige grunner ansett for å være de viktigste å pleie forbindelsen til. Dette er også en sentral del av ombudsrollen vår. Vi politikere trenger informasjon og fakta for å utøve oppdraget vårt.

Enten det gjelder informasjon eller faktadeling, har initiativene overfor oss politikere som oftest ett overordnet og åpenbart motiv: Øve påvirkning, søke støtte for at gruppens eller partens vilje skal skje. Ikke noe illegitimt eller suspekt ved det. Men det krever høy grad av årvåkenhet fra oss politikere.

I en forholdsvis liten kommune der politikere og nærings- og samfunnstopper er godt kjente og kanskje også møtes i sosiale sammenhenger, kan det være utfordrende å holde distanse og vokte sin integritet når det kommer til business.

Dette universet av kontakter, lobbying, informasjonsdeling og påvirkning som finner sted før viktige valg blir tatt og vedtak fattet, har den menige innbygger ingen kjennskap til. Men hvorfor skal ikke velgerne vite hvilke aktører ledende politikere møter når store lokale saker utredes og skal avgjøres?

Trondheims politikere har erkjent dilemmaet, og kommunen har som den første i landet tatt konsekvensen av det ved å innføre et eget lobbyregister. Registeret er en realitet etter forslag fra Venstre.

I Trondheim skjedde det etter avsløring av kritikkverdige relasjoner mellom politikere og næringslivsaktører. Lobbyregisteret forventes å bidra til åpenhet og transparens. Prosessene bak politiske vedtak vil nå hvem som helst kunne gå etter i sømmene. Dermed svekkes potensialet for mistenkeliggjøring, kameraderi, rolleblanding og i siste instans korrupsjon.

LES OGSÅ: Vi bygger ut byen stykkevis og delt. Nå er det på tide med en helhetsplan!

SB trykker hver dag ordførerens møteplan. Det er bra. Men ofte heter det kun «møte» uten at det nevnes med hvem eller hva formålet med møtet er. Hvorfor skal det være en hemmelighet hvem byens øverste tillitsvalgte møter i sin rolle som ordfører?

Sandefjord har i det siste hatt noen store og til dels sterkt kontroversielle utbyggingssaker, blant dem Carlsenkvartalet. Ja, hvordan foregikk prosessen frem til planen ble fremmet for politisk behandling? Hvilke møter fant sted for eksempel med ordføreren, utvalgsledere og de politiske partiene? Et lobbyregister ville gi interesserte innbyggere innsikt i prosessen og til syvende og sist styrke tilliten til de vedtak som blir fattet.

I Kilenområdet bygges det i disse dager høyt og tett. 21.8.2018 kunne vi lese i SB at utbygger Inter Eiendom kjøpte bygningsmasse og festekontrakter på nabotomta for 50 mill. kroner. Man må formode at prisen er et resultat av det økonomiske potensialet som en utbygger har regnet seg frem til. I tillegg skal de betale kommunen for grunnen når reguleringsplanen foreligger. Hvilke signaler og fakta kan kjøperen ha lagt til grunn for å inngå handelen? Jeg regner med at innbyggerne også ønsker å vite noe om hvordan videre prosess skal foregå når det gjelder videre utvikling av området. Her dreier det seg om disponeringen av kommunal grunn, fellesskapets kapital, og en utbygging av irreversibel karakter med betydning for byen i generasjoner fremover.

Som politikere plikter vi å sørge for at beslutninger treffes på et saklig og etterprøvbart grunnlag. Et lobbyregister vil i så henseende være et godt hjelpemiddel. En oversikt over politikeres eierinteresser hører også med i dette bildet. Mange politikere har eierinteresser i ulike virksomheter, kanskje styreverv. At allmennheten lett kan skaffe seg oversikt over dette, burde være en selvfølge hvis vi ønsker å stå for åpenhet og transparens. Kanskje ville også habilitetsdiskusjonene bli enklere da.

Sandefjord Venstre kommer derfor til å fremme forslag om å innføre et lobbyregister i vår kommune.

ANDRE MENINGER:

247 gravstøtter

Vi må våge oss bak fasaden

Skolemat alene er ikke nok  

Kommentarer til denne saken