Denne kunnskapen har vært viktig i møtene med de gravide i mitt arbeid på Sandar familiesenter.

En positiv graviditetstest fører ofte den gravide til jordmor i kommunehelsetjenesten og gir en unik mulighet til å bidra i avdekking og forebyggende arbeid. Helsedirektoratet kom med retningslinje for avdekking av vold i 2014, som sier at jordmødre skal etterspørre tidligere og nåværende vold og overgrepserfaringer. Vold skal være på dagsorden som forebyggende tiltak både i svangerskapet, på helsestasjonen og skolehelsetjenesten.

Fersk rapport

I februar ble rapporten «Omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen» publisert. I den står det at hele én av fire voksne forteller om utsatthet for til dels alvorlig vold i oppveksthjemmet, eller om seksuelle overgrep i og utenfor hjemmet i barndommen.

Det betyr at mange i den norske befolkningen går inn i voksenlivet med en betydelig voldsbelastning, og er et stort folkehelseproblem vi må ha mer fokus på. Disse erfaringene medfører en økt sårbarhet for å utsettes for ny vold, og for å oppleve psykiske helseplager som voksen. Vold og overgrepserfaringer hos barn kan gi risiko for uheldige stresshormoner som kommer til uttrykk først når dette barnet blir voksent og blir gravid. Det kan bidra til eksempelvis for tidlig fødsel, svangerskapsforgiftning og lav fødselsvekt, som da igjen kan påvirke barnet negativt. Vi vet også at påvirkninger de første 1.000 dagene av et menneskes liv fra unnfangelse er avgjørende for den fysiske og psykiske helsen resten av livet.

Tidlig hjelp viktig

Tidlig hjelp og støtte til de utsatte barna og familiene er antakeligvis det viktigste forebyggende arbeid vi kan gjøre når det gjelder fremtidig voldsutsatthet og helseproblemer.

Jordmødre er den første profesjonen som kan starte det forebyggende arbeidet – avdekke pågående vold og overgrep, samt forebygge videre voldsutøvelse. Gravide, partner og det ufødte barn behøver å bli møtt av jordmødre som har på «voldsbriller» – for vi ser det ikke før vi tror det. Vi må tåle å høre deres historie, og på den måten kan voldens skadevirkninger reduseres.

Temaet må ufarliggjøres

For å snakke om vold må vi ha et språk for det, ufarliggjøre temaet, bruke forståelige ord for ulike typer vold – og den gravide må vite hvorfor vi spør og hva vi gjør med svaret. Noen opplever vold og overgrep uten at de selv vet det, fordi de tror det skal være sånn. Det er også et tankekors at det ufødte barnet ikke har mange rettigheter før det blir født, med unntak av opplysningsplikt når gravide ruser seg eller avvergeplikt når det er fare for mors liv og helse. Det er heller ikke lovpålagt å gå til oppfølging i svangerskapet, enda vi vet hvor mye som kan oppdages og forebygges før barnet blir født.

Unik mulighet

Jordmødre møter de gravide i en overgangsperiode i livet – hvor de heldigvis oftest oppsøker helseapparatet for anbefalte svangerskapskontroller. Der har jordmødre en unik mulighet til å fange opp de vonde erfaringer de gravide bærer på i livets ryggsekk, lytte til historiene, gi anerkjennelse og tilby støtte og hjelp etter ønske og behov. Da er det viktig at jordmor har plass i timebøkene for å bistå med nødvendig oppfølging. Svangerskapet er en periode hvor jordmor bør bære frem den gravide sammen med barnet. Dette er mulighetens vindu i en svært sårbar fase, fordi gravide er mer åpne for endringer i denne perioden.

Her kan jordmor bidra med å tilrettelegge for at overgangen til å bli foreldre skal bli best mulig for den vordende familien.

Bryter negative mønstre

Barndommen varer i generasjoner, og bevisstgjøring av vordende foreldres egen barndom og oppvekst kan bidra til å bryte negative mønstre med endringsarbeid. Samtale om hvem de vil bli som foreldre, hva de vil ta med videre fra egen barndom, hva som var bra – ikke bra er viktige temaer og reflektere rundt.

Jordmorkontoret mitt er avskammet, og temaer som vold og overgrep skal være like naturlig å snakke om som halsbrann og svangerskapsrelaterte bekkenplager. Vold, overgrep, traumer og krenkelser kan ha konsekvenser for både svangerskap, fødsel og barseltiden. Å være gravid og bli utsatt for vold kan få alvorlige konsekvenser for både det den gravide og det ufødte barnet. Barnet kan bli rammet av volden direkte gjennom fysisk vold, eller indirekte gjennom stressreaksjoner. For gravide med tidligere overgrepserfaring kan det være nyttig å snakke med jordmor i forhold til triggere som kan vekkes under fødsel og eventuelt amming, i god tid før fødsel.

Et folkehelseproblem

Kunnskap om denne tematikken viser for det første hvor omfattende og stort folkehelseproblem vold og overgrep er, og for det andre hvor viktig det er at vi som fagfolk spør de gravide, fordi forskning viser at de sjelden forteller om disse erfaringene uoppfordret.

Forskning viser at de fleste synes det er greit å bli spurt. Poenget er ikke å grave i gamle vonde ting, men skape bevisstgjøring og legge til rette for en best mulig start for et nytt liv og familieliv. Fokus på å styrke forelderens ressurser i møte med barnet. Kunnskap og tiltak mot vold gjør at vi kan skape endringer, kanskje til og med redde liv, og gjøre noe med årsakene, så vonde barndommer ikke skal få gå i generasjoner.

Må skape trygghet

Det er en viktig del av å være jordmor å spørre gravide om vold og overgrepserfaringer når en ser på omfanget av utsatte. Vi må skape trygghet til å snakke om dette temaet i de ellers så lykkelige omstendighetene og forventningene et svangerskap fører med seg. Det må prioriteres nok ressurser til det forebyggende arbeidet. Vi må gjøre noe med årsakene, investere i det forebyggende arbeidet – kontra reparere noe som kanskje aldri kan repareres, fordi det ble avdekket for sent. Da kan det handle om å gi hjelp som ikke virker.

For at negativ barndom ikke skal gå i generasjoner, er det behov for tidlig innsats, allerede før et barn er født. Da må det prioriteres en robust stab av jordmødre og helsesykepleiere, gode samarbeidsrutiner og synlige hjelpetiltak i kommunen.

Tidlig innsats må starte når graviditetstesten har to streker.