Til stadighet må naturen gi tapt overfor andre interesser. Vi lever i en tid der tap av natur og naturmangfold er prekær. På lik linje med klimakampen er også kampen for naturen særdeles viktig og dessverre på overtid. Arealendringer er den aller største trusselen mot naturmangfold og ikke alltid bærekraftig.

Arealnøytralitet!

Sandefjord kommune har ikke et eget mål om arealnøytralitet! Det bør partiene ta med seg når programmer skal utarbeides. Fortetting er og blir et viktig prinsipp, med fortetting har vi mulighet til å bevare mer natur og bli mer klimavennlig. Samtidig må naturvern stille sterkt i alle planer om fortetting. Det betyr at man bør ha et mål om arealnøytralitet, nemlig å gjenbruke areal på en smart måte slik at vi ikke forbruker verneverdig natur. Som for eksempel å bygge ned gammelskog, myr eller andre verdifulle naturtyper for å erstatte dem med nydyrking. Det er en katastrofe for naturmangfold. Mange kommuneplaner, og ikke minst alle dispensasjonene fra dem, gir inntrykk av at arealer betraktes som en fornybar ressurs, og ikke at nedbygget natur kan være ødelagt for alltid.

I likhet med andre kommuner har også Sandefjord kommune behov for å samle kunnskap om de naturverdiene vi råder over, det kan blant annet gjøres ved å utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold.

Plan for mangfold

Sandefjord er for tiden i gang med rullering av kommuneplanen, derfor er det naturlig å være oppmerksom på hvordan miljø- og naturvern ivaretas. Planprogrammet ble presentert for oss folkevalgte, og det er gledelig å registrere at kommunen planlegger å utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold. Fordelene er at både administrasjon og de folkevalgte har en helhetlig kunnskapskilde om naturverdiene. Dette er både viktig og grunnleggende for å treffe gode beslutninger, og det er hensiktsmessig å ha en helhetlig tilnærming istedenfor å vurdere bruddstykker med mange forskjellige utbyggingsvedtak.

La oss håpe at planen ferdigstilles raskt og brukes aktivt. Planer som lander i skuffer – det trenger vi ikke!

Stort ansvar

Altfor ofte må naturen vike for kommunenes utviklingsplaner. Sandefjord satser i millionstørrelse for et renere miljø, og er miljøsertifisert etter Miljøfyrtårn-standarden, noe som er rosverdig. På andre områder derimot har vi en lang vei å gå. Det viktigste er bevisstheten om at vi folkevalgte har et stort ansvar for å ivareta naturen i vår kommune. Det er ofte i kommunene vedtakene fattes, og derfor bør også kommunene være fremst i å passe på at vi ikke bygger ned og ut verdifull natur. I en tid der artsdøden er større enn aldri før – nedbygging er det den største bidragsyteren. Det er et faktum at Norge bygges ned bit for bit. Ni av ti arter som er truet i Norge, er påvirket av arealbruk. Allmennheten har ofte veldig lite de skulle ha sagt før prosjektet er en realitet og naturen er bygget ned. Hvem har ikke tatt turer i skog og mark og oppdaget at istedenfor skogen vi kjente, så møter vi flatehogst, som blir til monoton «treåker» som tilsynelatende skal være like bra, på tross av at mange arter mister hjemmet sitt.

Rødsåsen et godt eksempel

I enkelte prosjekter klarer innbyggere å mobilisere, og det hjelper! Rødsåsen er et eksempel. Den 15. juni ble det fattet vedtak i miljø- og planutvalget om å ikke bygge ut på Rødsåsen! La oss håpe at vedtaket bekreftes gjennom hele den politiske behandlingen fram til kommunestyret etter sommerferien.

Vi i Arbeiderpartiet er tydelig på at vi vil ha området som offentlig friområde – det betyr at det gjelder et generelt byggeforbud, og at vi verner dette grønne området for kommende generasjoner.

Klima og natur er uløselig knyttet til hverandre. Da bør vi også følge opp med å ta vare på naturen. Det er vårt ansvar overfor generasjoner som kommer etter oss!