I sitt forslag om utbygging av Forsmann refererer rådmannen til at: «Leif-Runar Forsth 1.8.2016 foreslår å anlegge en ny og intim bypark». Rådmannen refererer videre om mitt forslag: «Han mener en park av denne størrelsen kan ha sterk positiv effekt på trivsel og helse. Forsmannparken skal være for både barn og voksne med ulike aktiviteter, samt en sansehage.» Forslaget mitt var grundig underbygget med blant annet referanser til Miljøverndepartementet og andre byer. Rådmannen avviser dette forslaget uten å ha gitt en reell vurdering.

Rådmannens begrunnelse er kun: «M.h.t. innspillet om å opparbeide en helt ny park inne i kvartalet vil rådmannen peke på at det er en større park på østsiden av Dronningens gate, og det anses dermed ikke som nødvendig å anlegge ytterligere et større grøntareal i Forsmannkvartalet.» Den foreslåtte «Forsmannparken» er en helt annen type park enn Kirkeparken. Dette går klart fram av forslaget som rådmannen har lest. Forsmannparken vil gi helt andre muligheter og en helt annen bruk enn Kirkeparken. Det at det finnes en annen park i området som ikke kan brukes slik den foreslåtte Forsmannparken kan, er derfor intet reelt argument mor Forsmannparken.

Planforslaget gir i det minste et forsøk på en begrunnelse for ikke å anlegge Forsmannparken: «Kirkeparken øst for planområdet har stor rekreativ verdi og er en av de største parkene i den nordlige delen av Sandefjord sentrum.» Det er vanskelig å se hva som ligger bak påstanden om at Kirkeparken «har stor rekreativ verdi». Kirkeparken er en hyggelig park med benker til å sitte på og små grusveier til å ta korte spaserturer på.

Parken brukes i liten grad av beboerne på Forsmannsenteret, og i enda mindre grad av beboerne på Forsmannsenteret sammen med besøkende venner og familie. Dette kan også skyldes at mange eldre finner det vanskeligere å krysse den sterkt trafikkerte Dronningensgate enn å gå ut i en have tilknyttet senteret. I praksis har derfor Kirkeparken liten «rekreativ verdi» for beboerne i Forsmannsenteret og deres venner og familie. «Stor rekreativ verdi» er derfor et særdeles subjektivt utsagn basert mer på egen synsing enn på Kirkeparkens faktiske utforming og bruk.

Det ligger dermed ingen faglig vurdering bak. Sandefjord bykjerne har i hovedsak de samme parker som før Sandefjord ble slått sammen med Sandar. Byutviklingen har også ført til at det i dag står hus der det tidligere var hager. Noe som også påvirker luftkvaliteten i bykjernen. Det er ingen uenighet i dag om viktigheten av parker i byer. Stavanger er en kommune det er naturlig for Sandefjord å sammenligne seg med.

Jeg siterer derfor fra Stavangers uttalelse om parker som den foreslåtte Forsmannparken: «Nærhet til parker og grøntområder er viktig og avgjørende for hvor ofte de blir brukt. I nærhetsbyen har alle tilgang til møteplasser og attraktive grøntområder i gangavstand fra boligen. … Vi trenger parker og plasser som kan danne gode rammer for fellesskapet i byen, og nærparken har stor betydning for frekvensen for bruken. … I byer er det normalt naturmangfoldets opplevelsesverdi og pedagogiske verdi for folk, som er viktig. Bynaturen skal gi menneskene de nære naturopplevelsene og på den måten være grunnlag for utfoldelses- og oppdagelsesbehovet vårt.» Dette, og mer til, er kjent for rådmannen.

Likevel tar rådmannen ikke med denne type opplysninger i sitt forslag om Forsmannutbyggingen. Rådmannens oppgave er å gi de besluttende politikere et faglig solid vurderingsgrunnlag der de får kjennskap til alle relevante forhold. Forskjellige alternativer skal vurderes mot hverandre. De involverte politikerne som skal vurdere om Kirkeparken gjør det unødvendig med en Forsmannpark, har ofte ikke selv tilstrekkelig lokalkunnskap. Rådmannen har, som vist over, mer villedet disse enn å gi relevante fakta og gode saklige og faglige vurderinger.

Sandefjord har få sentrumsnære områder der det er mulig å anlegge parker. Det er derfor viktig å bruke den unike mulighet som Forsmanntomten gir. Forsmannparken vil bli en fin park å oppholde seg i og lett å komme ut i for Forsmannbeboerne. Den vil også være en opplevelses- og aktivitetspark. Forsmannparken vil gi beboerne på Forsmannsenteret helt andre muligheter til å ta ansvar for egen helse og trivsel.

Den vil også gi helt andre muligheter til samvær med beboernes venner og familie. Og som en bonus: Det vil likevel være mulig å bygge vel så gode nye Forsmannbygg som det rådmannen foreslår. Det som skal til, er å plassere de nye Forsmannbyggene litt lenger syd på tomten.