Først vil vi si at vi er fornøyd med at Hoelseth ikke lenger refererer til oss som «miljøpartiet de gale», som han gjorde i sin egen blogg i valgkampen 2019.

Litt senere i samme valgkamp stilte Erna Solberg et ultimatum til de andre partiene i regjering om at de måtte stemme for hennes forslag til byvekstavtalene, eller forlate regjeringen.

Viktig høyrepolitikk

I mars 2021 ble Nasjonal transportplan 2022–2033 lagt frem av Solbergregjeringen, og her ble Vestfoldbyene inkludert. Det er altså Høyre som har lagt opp til at vi har mulighet til å få en byvekstavtale i Sandefjord. Det er derfor med undring vi lurer på hvorfor Sandefjord Høyre er så negative til viktig høyrepolitikk.

Vi i Sandefjord MDG elsker ikke bomringer, men vi ser det som en nødvendighet for å nå målet om nullvekst i biltrafikken. Vi ønsker en byvekstavtale for å nå målene kommunestyret har satt seg. Et mål som også ble vedtatt av Sandefjord Høyre i mars 2019. En byvekstavtale vil kunne gi tilgang til offentlig midler som vil bedre kollektivtilbud og gang-/sykkelveinettet i hele kommunen.

Må kjøre mindre

Det er et uttalt ønske i Sandefjord om økt vekst i næringslivet, og en befolkningsvekst på over 1 %, samtidig med mål om nullvekst i trafikken. Dette betyr i realiteten at folk må kjøre mindre bil i fremtiden enn de gjør i dag. Veitrafikken i Sandefjord står for 75 % av de lokale co₂ utslippene. Lette kjøretøy som personbiler står for 52 %. Så nedgang i biltransport er viktig for å nå utslippsmålene kommunen har satt seg.

Miljødirektoratet har sagt dette om tiltak for å redusere bilbruk:

Restriktive tiltak som øker kostnadene eller tidsbruken ved bilkjøring, gjør kollektivtransport, gange og sykkel mer attraktivt. Ved mindre biltrafikk blir det mindre kø, og reisetiden med buss i rushtiden blir kortere.

Aktuelle tiltak

· arealplanlegging

· hastighets begrensninger

· permanent stengning av veier

· begrense veikapasiteten på andre måter

· fartsdumper

· rushtidsavgifter

· bompenger

Bompenger er her et viktig og godt virkemiddel for å nå målene.

Mer buss med bomring

Ferske tall fra Norwegian Research Centre viser at antall busspassasjerer per døgn gjennom Ryfast, del av en byvekstavtale mellom Ryfylke og Nord-Jæren, økte med 40 % etter etablering av bomring. Dette viser at byvekstavtale har stor betydning for reisevalg.

På side 31 i Sandefjords kommunedelplan for klima og energi (som Hoelseth var med på å vedta) står det:

Større effekt av de offentlige midlene som brukes på kollektivtrafikken vil kunne oppnås hvis satsingen på buss kombineres med restriktive tiltak som begrenser bilbruken. Det kan derfor vurderes om kollektivmidlene i større grad enn i dag bør kanaliseres til helhetlige pakker, der fylkeskommunen sammen med berørte kommuner satser på en god kombinasjon av positive og restriktive tiltak. Det vil si at fylkeskommunen legger seg på en politikk som er mer lik den staten utøver gjennom sine ulike typer belønningsmidler. De kommunene som ønsker å samarbeide konstruktivt om slike helhetlige pakker prioriteres.

Må ha byvekstavtale

Fylket vil altså nedprioritere tiltak i Sandefjord om vi ikke inngår en byvekstavtale.

Sandefjord Høyre ønsker nå ikke å benytte seg av muligheten deres egen partileder ga Vestfoldbyene for under to år siden, eller mulighetene som nevnes i kommunens egen klima og energiplan.

Les også

«Jeg elsker bomringen»

Derimot ønsker Høyre å finansiere fremtidige nødvendige veiprosjekter med kommunens egne penger og budsjetter, hvor vi i dag opplever en svært presset kommuneøkonomi.

På storfrokosten til Sandefjord Næringslivsforening 11. januar i år ytret ordføreren et ønske om å selge Sandefjord Bredbånd og sette gevinsten i et klimafond.

Vent med å bruke fondet

Sandefjord MDG er positive til et klimafond som gjør det lettere for næringslivet og privatpersoner å ta klimavennlige valg.

I Hoelseths innlegg kommer det derimot frem at dette «klimafondet» også for eksempel skal dekke nødvendig infrastruktur, som en tunnel gjennom Preståsen! Skulle ikke disse pengene settes av i et fond? Det er kanskje litt raskt å budsjettere avkastningene dette fondet vil gi. For hvor mye penger det vil komme ut av et slikt fond er ennå ikke avklart – og – kan vi egentlig vente særlig mye mer penger i kommunekassa enn det overskuddet vi har tatt ut fra Sandefjord bredbånd de siste årene? Dette vet vi ikke ennå.

Må ta konsekvensene

Hoelseth mener bompenger er en form for snikskattelegging. Vi er bekymret for at Høyre vil bruke et eventuelt salg av Sandefjord Bredbånd som en gullkalv de kan danse rundt hver gang de er redd for stemmeflukt, og ikke ønsker å ta konsekvensene for sin egen politikk.

Hoelseth nevner også lokalpolitikeren fra Oslo, Lan Marie Bergs uttalelser før valget i 2019, «vi elsker bomringer». Han glemmer å nevne at den lokale listetoppen fra Høyre Eirik Lae Solberg rett etter valget offentlig gikk ut og var veldig klar for et byrådssamarbeid med nettopp Oslo MDG og Lan Marie Berg.