Helsepersonellkommisjonen la fram sin rapport 2. februar 2023. Fagforbundet Vestfold og Telemark mener mange av de foreslåtte tiltakene peker i riktig retning.

Helsepersonellkommisjonen foreslår å sette i gang et kvalitetsutviklingsprogram som skal fremme arbeidet for bedre organisering av arbeidsprosesser og oppgavedeling i helse- og omsorgstjenestene over hele landet. Vi mener at dette er et av de viktigste tiltaka kommisjonen har foreslått. Fagforbundet har lenge hevdet at en bedre oppgavefordeling er en av nøklene til å håndtere mangelen på kvalifisert helsepersonell. Vi må få rett kompetanse på rett plass, og bedre samhandling mellom yrkesgruppene.

Kommisjonen foreslår videre at det settes av forsøksmidler til utvikling av arbeidstidsordninger som er mer i samsvar med behovene og som bidrar til å fremme gode arbeidsprosesser, riktig oppgavedeling og et godt arbeidsmiljø. Dette er noe Fagforbundet Vestfold og Telemark ser fram til å jobbe med innenfor den ramma det hører hjemme i – samarbeidet mellom tillitsvalgte og ledelse. Partssamarbeidet må ligge til grunn for videre utvikling av arbeidstidsordninger.

Helsepersonellkommisjonen tar ikke til orde for at det samlet sett skal bli flere ansatte i helsevesenet i åra framover. Vi mener det er nødvendig å løse deltidskrisa, og gi helsearbeidere hele og faste stillinger. Vi må styrke bemanninga i helsevesenet. Styrket bemanning handler om at flere får – og makter – å jobbe heltid. I dag jobber 7 av 10 i kommunal pleie og omsorg deltid, og det er kun 16 prosent av alle helsefagarbeiderstillinger som utlyses i heltid.

Det er også svært gledelig at kommisjonen anbefaler å satse mer på utdanning av fagarbeidere som er relevante for helse- og omsorgstjenestene. Det er svært viktig at det poengteres at både kommuner og helseforetak må forplikte seg til å ta sin del av ansvaret for å tilby flere læreplasser.

Til slutt vil Fagforbundet Vestfold og Telemark rose kommisjonen for å ha foreslått at det igangsettes nye forsøk med y-veien. Slik kommisjonen helt riktig påpeker, kan y-veien kan være et attraktivt alternativ for helsepersonell med videregående opplæring. Dette er noe Fagforbundet har jobba for lenge, og som vi vet at mange av våre medlemmer ønsker sterkt. Vi er glade for at man nå vil ta dette på alvor.